Skip to content

Posts tagged ‘Mike Orquejo’

6
Nov

‘Ason’ (sangka kutsara nga istorya para sa tamad magbasa) ni Michael ‘Mike’ Q. Orquejo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

Halin sa 'Ballad' ni Blexbolex via Maria Popova's BrainPickings / http://www.brainpickings.org/index.php/tag/childrens-books/

Halin sa ‘Ballad’ ni Blexbolex via Maria Popova’s BrainPickings / http://www.brainpickings.org/index.php/tag/childrens-books/


Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang  blog:  http://linapwahan.wordpress.com

Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang blog: http://linapwahan.wordpress.com

Gamay pa kag nailo sa ginikanan si Ason — ang ngaran nga gintugro kana pag-abot na sa balay. Nakita tana ni tatay sa kamalig ridto sa taramanan nga nagahibi nga nagaisarahanon. Ginasagap na ang anang nanay nga indi na run makita. Gindara tana ni tatay sa balay agud sagudon kag pabahulon. Kun napabay-an rudto sa kamalig sa tunga kang taramnan, pat-ud nga napatay gid tana dayon sa kagat kang mga pulahan kag daragkul nga subay.

Tam-an ka bingit si Ason. Gusto na nga permi tana ginakaptan kag ginakungkong. Dali lang tana matarugan kun man-an na nga mainit nga palad kang tawo ang nagahikap kana kag indi ang sangka panid nga naog lang. Umpisa kang pagpapurot kana ni tatay, wara run tana ti gana magkaon. Gusto na lang magturog kag maghibi kang tingil tingil. Kis-a nami du lang takluban kang tela para mapatay kag mag untat run ang anang sakripisyo. Kun dar-on namun tana sa gwa, amo man ana sunod sunod sa ayam hay abit na amo dya ang anang nanay. Husto lang tana singhalan kang ayam. Nagahibi lang tana liwat kang tingil tingil. Karuluoy lang si Ason, gamay pa dya katama para mangabuhi nga naga isarahanon.

Kahapon, napatay run si Ason. Kaluoy lang ang anang sitwasyon. Nagabatang dya sa naog, dunglay ang anang ulo, nagakipot ang anang mga mata kag tigdas ang anang lawas. Ginkagat tana kang mga subay nga pula. Wara gid tana nagbuhay sa kalibutan kag wara na gid makita kun ano kanami ang mga taramnan. Kun ano dya ka berde kun Agosto kag kun ano ang pag-ingat na kadya nga daw mga bulawan kung tag-arani kun Enero. Kaluoy lang si Ason, wara na madapgan ang mahamot nga lao kun Hunyo.

Kaluoy man si Ason, wara gid tana makasipal sipal sa mga tinumpok kang inutod kun taggararab sa baryo. Wara gid tana ka saylo-saylo sa mga puno kang kasoy kag bugnay nga pirme may bunga kun tag-irinit. Wara na gid nabatian ang kalas kang tubig sa sapa kada tapos bagyo kag ang huni kang traktora nga naga-ukhal kang mga nagakudol-kudol nga lao kun tagtaranum.

Gintablog namun ang lawas ni Ason sa taramnan agud bisan paano, mangin sara tana sa lugar nga anang ginbayaan dayon. Kaluoy lang tana hay napatay tana dayon. Pero kun pinsaron, mayad run man ra gani hay indi run tana magbahol para lang gulgulan kang liog kag ilangkay sa kapayas kag balunggay imaw kang tanglad para ipadlli sa mga manuggarab kun Marso.

Rest in peace, Ason.

( 411 words)

Advertisements
4
Sep

‘Syudad’ (sangka kutsara nga istorya para sa mga tamad magbasa) ni Mike Orquejo

Jasper James /www.lostateminor.com

Jasper James /www.lostateminor.com


Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang personal blog: http://linapwahan.wordpress.com

Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang personal blog: http://linapwahan.wordpress.com

Kaina pa nagasunod-sunod kana ang sales lady sa men shoes section. Wara natak-an magngirit-ngirit ang baye nga nagalipstick kang siri nga pula kag nagastocking kang lus-aw nga brown, naka pencil skirt, may taas nga takong kag may pwerte kadamul nga mek-up.

“Thirty percent off na na sir, may small size man na,” hambal kang sales lady samtang ginalantaw na ang display kang high-cut Chuck Taylor shoes sa estante.

Pirit nga ngirit ang ginbalos na sa sales lady. Ginlantaw na ang presyo.

“Ay abaw, dipuga kag gabang! Mahal pa dya sa idik,” pinsar na.

Tag-darwa ka libo pero hay mil kinyentos lang ang dara na nga kwarta. Buhinan pa kang pamasahe na sa Ceres, barakal kang Mister Donut nga pasalubong kag igma na sa food court, indi gid kaayaw magbakal kang chucks nga original. Bisan may 3-day sale pa tulad sa SM. Kulang ang kwarta nga gintugro kana ni Didang para makapagusto shopping sa syudad. Buhay na run gusto magpa-Iloilo para makalagaw kag makaparamig ramig sa SM. Amo nga kahapon daw haros harkan na si Didang kang tugruan tana kang mil kinyentos pagkatapos ma-deal kag mabaligya ang tatlo ka baboy nga ginpasagod kana. Pero huyhoy ang anang abaga nga naghalin sa Converse display section.

Ginsundan na ka lantaw ang laki nga naka polo shirt kang stripe nga itum kag puti. Nakashorts dya kang tattered stone-washed nga maong kag nagasapatos kang peke kag bag-ong laba nga chucks.

“Taga-baryo dya,” kuon na sa anang kaugalingon.

Nasat-uman na ang panghuyhoy kang abaga kang laki kang makita na ang presyo kang high-cut Chuck Taylor. Thirty percent off run to gani pero hay daw bug-at gihapon sa bulsa. Sabagay, ma-lima run tana ka bulan nga nagabantay kang mga sapatos sa department store sa SM sa Mandurriao pero maskin kistra wara tana nagbakal kang mga sikat nga de-tatak nga sapatos. Hay kun isipun, kulang pa ang sweldo na sa kinsenas para makabakal kang sangka pares kang orig.

Ginkid-an na sa estante ang display kang high-cut Chuck Taylor All Star.

“Thirty percent off na na sir, may small size man na,” kuon na sa bag-ong abot nga laki, naka-gel ang buhok kag naka gray polo-shirt nga may burda nga green nga buaya sa dughan.