Mga Binalaybay ni Cherrie Valdellon

Si Cherrie Valdellon, Grade 7 sa Barasanan National High School, sa una nga writing workshop kang Balay Sugidanun kang Abril 7, 2017, Biernes Santo, sa Barasanan A, Dao, Antique. Litrato ni Pangga Gen.

Naglupad ang pispis
Halin sa puno kang batilis
Kag nabatian ko ang limug mo:
Sangka panghayhay sa sapa
Nga wara nagailig.

______________________

Ang usbong kang init
Kag nagabaga ko nga mga mata
Kon ikaw gani ang makita,
Daw pantat nga gahara-hara.

_______________________

Tulad nga tag-irinit
Daw mahukas akun panit
Pamaypay mga Inday
Kay basi ikaw malupasay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.