Ang Akun Boracay sa Tag-irinit

Tanan gilang gapamuyayaw sa dyang tag-irinit: init nga gadukut sa panit; gahagan-hagan man sa huyup kang hangin pero hay wara paghalin, gahulid hasta sa pagturog kag wara it uran halin sa mga balhas.

Nagapanghagad ang baybay.

Nagsakay liwan ako sa barko, 2GO halin sa pier kang Batangas pa-Caticlan. Liwan ko ginbisita dyang isla. Sa pensar ko, samtang rugya pa, kag bangud sa gihapon, manami kadya anang daray-ahan kag baybay para sa parigos.

Amo dya ang akun Boracay:

Langit nga nakuwadro kang mga sanga kag dahon kang niyog. Ka san-o lang, may amo ako kadya nga linya sa kahagugma: Ikaw ang akun langit: magalupad ako kanimo. :)

Sa likod kang estasyon kang puti nga daray-ahan, ang Bolabog. Kusug ang hangin kag balud rugya, amo nga lugar kang water sports. Nabuol ko dyang litrato paagi sa akon iPhone6 halin sa balkonahe kang sangka apartment sa mataas nga bahin kang isla, ang Tam-awan.

Paghulat kag pagsaksi kang pagtunod kang adlaw ang pag-agto rugya sa isla. Nagabanaag nga kanaryo, daw pagdaba-daba kang kalibutan, kang lupa nga nagarilitik, kag wara gihapon it uran.

Nagapungko ako sa sangka bar sa Station 3, nagainom kang lemonade, may purong kang bulak sa akon ulo – nabakal ko nga headband sa karsada, 150. Ginapamensar ko ang relasyon kang atun mga tinaga nga “nami” kag namit.” Indi magrayuanay, daw baryubay kang niyog, daw pagdukut kang taklong sa dahon kang bakhawan. Kon amo, ang nami = namit; ang namit=nami. Buut pa hambalon, wara it sala ukon raw-ay ukon kadu sa “namit”? Pero bangud kulang sa “t” ang “nami,” amo nga sangka hilway ukon bug-os tana nga tinaga nga may kaugalingon nga kahulugan kag balor luwas sa “namit,” mahambal man nga bukon tanan nga “namit”, “nami”, parehas abi kang sobra nga panginaun kang seafood sa dyang isla, ukon sobra nga pagpangalipay hasta nga mangin sakit kang lawas, ilabi na kon pati kang kalag?

Tinaga natun ang “nami” indi lamang para sa aesthetic value ka sangka tawo, bagay, butang,hitabo,kundi bilang moral value man.

Ano dyang hangin nga nagdapya kag nagbilin kadyang mga linya kanakun?

Sa tabuk, ang isla kang Panay. Halin sa Caticlan, mauli ako sa amun sa Dao, rugto sa punta. Nagaralaway dun ako sa pagpamensar kang sirigwelas kag kamunsil. Manami kag manamit dyang pamatyag kang pag-isarahanun rugya sa isla, sa tunga kang purong kang mga tawo; wara ako it mga bibig kag abaga nga ginahandum.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.