Magkalipay sa Kada Adlaw

Happy Birthday

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Kon ang tawo mahimo mabuhi ka malawid, pabay-i nga magkalipay tana sa tanan. Pero ipadumdom nga duro ang mga adlaw nga madulom kag ang mga sunod nga matabo wara run it pulos. -Ecclesiastes 11:8

Ang Dugang ko nga Kabuhi

33 anyos run ako nga nabuhi
Katung tuig 1980 bulan Oktubre 14
Kang ako binunggoan
Kag binayaan ka kotse
Salamat kay Mr. Yalung pinurot ako
Sa Makati Medical Center ang tupa ko
22 dias nasa koma ako
Pagbugtaw 10 anyos lang memorya ko.
Halos indi mapatihan kapareho ko Pilipino
Indi magbayad kundi patyon pa ako
Mabudlay man gid kontrahun ang tawo
Sa mataas na posisyon kang gobyerno
Pati pamilya ko delikado.

Salamat sa kaluoy kag gugma kang Dios
Rugya ako gapadayon gasulat-istorya kaninyo
Bisan marayu kag indi makita ninyo
Sa mga istorya mabasa kaimaw ninyo ako.

Ang akun 33 anyos nga kabuhi
Ang gindugang huram nga kabuhi
Dugang kang atun Mahal nga Makaako
Ang tanan ginatugyan kag ginabalik ko
Kag ang tanan ginasarig ko
May pagpasalamat sa tanan-tanan
Ang akun naagihan kasakit kag kabudlay
Akun pagaatubangun sa gihapon nga may kalipay.

Bag-o ko nga litrato buol ka akun bata.
Bag-o ko nga litrato buol ka akun bata.

Kanami basahun ang Ecclesiastes 11:8. Nakapayuhum dya kanakun bangud daw natuhoy gid kanakun. Man-an run ninyo nga nadugangan ang akun huram nga kabuhi. Sa maabot nga Oktubre 14 ang anibersaryo amo nga nadumduman ko dya kag nagapasalamat gid sa Mahal nga Dios nga nalampasan ko ang trahedya katung adlaw kang ako binungguan kag ginbayaan kang kotse.

33 anyos pa nga tinuig ang gindugang kanakun. Akun dya igakalipay sa bug-os nga adlaw samtang ako gakabuhi. Bisan pa ginaatubang ang kabudlay pero may paglaum man sa gihapon nga may kaisug, kusug kag kabaskug nga magapadayon lang gid kag magkasadya kaimaw ang mga tawo sa akun palibot kag ang masumalang ko sa adlaw adlaw rugya, ilabi na gid ang bata nga si Wyatt. Kon kaimaw ko, daw bata pa man ako magkalipay kag magkasadya sa pagsipal kaimaw na. Bisan magsarakit pa ang akun lawas pagkatapos kang adlaw nga kaimaw ko tana, sa adlaw man ukon sa gabii kon ako ginakinahanglan mabantayan kag masinadyahun kaimaw na. Kag amo man kamo tanan nga mga tawo nga akun nakilala nga nangin akun mga amiga kag amigo kag maatubang kaimaw ninyo rugya sa Facebook kag sa Balay Sugidanun. Salamat kag dayawun ang Makaako.

Kalipay akun ginabatyag para gid kadya nga adlaw. Ang kasadyahan magamit kadya gid nga inoras ukon tinion kag indi ko run dya pag-iparum-an pa kaimaw ninyo bisan garayuanay kita.

Ang kalipay kag ginakalipayan indi mga bagay nga isikreto. Gina-ako ko nga gusto ko makaabot pa hasta sa 55 ka tuig kon akun idugang ang tinuig halin nga ako ginbata. Kun akun dya maabutan, ang ginapensar ko nga himuon amo ang makalupad pauli sa Antique. Kun indi man gid, igakalipay ko na lang rugya kay handa run man ako nga maatubang ang atun Ginuo.

May isara ka testimonya sa simbahan nga nag-umpisa sa pamangkot, “Ano ang puno kag punta kang tawo?” Ang sabat: “Ang mga puno kag punta kang tawo amo para higugmaun ang Dios kag magkalipay Kana hasta sa katapusan nga wara ti katapusan.” Dugang pa, “Indi lamang nga magserbisyo Kana, indi lamang magsunod Kana, indi lamang magsakripisyo Kana, indi lamang simple nga itugru ang atun kabuhi Kana nga may pangako, apang kita magkasadya Kana.” Dugang pa gid, “Magkadlaw kaimaw Kana sa pagkabuhi, mabatian nimo nga pagkadlaw kaimaw Kana kag magyuhom sa ana nga presensiya.”

Ano ang imo mabatyagan kon kaimaw mo sa pagkabuhi ang Dios hasta san-o nga wara ti katapusan nga ikaw may pagtuo sa Ginuo? Ikaw lang magsabat kadya nga pamangkutanun.

Indi kita maghulat hasta nga madab-ot natun ang mga kahima-himala nga edad ukon magmal-am run gid para mangin malipayon. Magkalipay kita sa pagkabuhi kadya pa lang.

Ang akun ginapangamuyo ang amo kadya nga nasulat sa Psalm 90:12: “Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.” Salamat gid!

12 thoughts on “Magkalipay sa Kada Adlaw

 1. dong Reynaldo Dela Pena, salamat gid sa komento akun lang mahambal nga ang sa malawid run nga tinuig nalipas ang hitabo bisan nga may marka nga nagapabilin makita ko adlaw- adlaw sa akun lawas ang akun lamang isipon kag batyagun amo ang magkasadya nga buhi ako kag magpasalamat sa atun Ginoo sa mga bugay kag grasya nga gintugru kanakun. Kabay hasta sa maabot ria nga adlaw amo ang atun pagkitaay sa persona . God bless!

  Like

 2. masubo guid nay balikan ang nagligad…
  – isang pitik lng sa kayumingking ang pwede malipatan
  sa pila ka tinuig nga tahakun agud cguro man malimtan ang masubo…

  kag syempre atubangun ang bag-o nga kabuhi nga masinadyaun kag
  bugana kang grasya…

  Amo dya manami oh ” Kun akun dya maabutan, ang ginapensar ko nga himuon amo ang makalupad pauli sa Antique.”—-amo guid dya ang magatugro kalipay liwat ang
  makita ang probinsyang natawhan….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.