Lagaw sa Hardin kang Diyos sa Colorado Springs

https://www.facebook.com/pages/The-Official-Garden-of-the-Gods-Park-Page

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Kissing Camel, kang tuig 1985-1993

Sa amun pag-istar sa Colorado Springs, kaduru lang nga mga lugar kag mga atraksyon ang amun ginlagawan. Isara run rugya ang Garden of the God’s. Makita ninyo sa litrato kon andut nga ginatawag dya nga Hardin kang Dios.

Maagyan man namun dya kun mag-agto sa Manitou Springs pa Pikes Peak Summit. Ang distansya halin sa amo nga park pa Pikes Peak Summit indi magsobra sa 25 minutos. Ang dya nga park nagatindug sa 1323 acre = 535.399105 hektaryas. Narehistro dya sa National Natural Landmark. Makatugro gid dya ka inspirasyon kanimo samtang galantaw ikaw ka mga daragkul, mapula kag mataas nga mga bato. Hamak timo mga 300 foot ang kataasun ka na-porma nga mga sandstone nga nagatindug sa likudan kang nagakapa nga Pikes Peak. Sa akun pagturuk kadyang mga mataas kag mapula nga bato naisip ko ang makagagahum nga Dios, ang naghimo kang tanan nga butang sa kalibutan, ilabi na sa mga tawo nga naghimo man kadya. Kag rugya man ginatawag nga Kissing Camel nga bato. Nakapayuhum man gid kanakun ang amo nga imahen kang bato.

May terasa rugya diin makapa-litrato kag labi pa nga makapa-Wow kanimo sa kanami nga view, sa guwa man ukon sulod.
Manami man ang andang gift shop nga may pirilian ikaw kang mga Native American pottery kag jewelry, geology gifts, books, apparel kag keepsakes. Ang nagustuhan ko amo ang pinakamatahum nga photographed landscapes ka Colorado samtang nagakaun sa glassed in cafe ukon halin sa terrace nga galantaw ka park. Sa diin pa abi ikaw makaun sa sulud kang postcard?

https://www.facebook.com/pages/The-Official-Garden-of-the-Gods-Park-Page
https://www.facebook.com/pages/The-Official-Garden-of-the-Gods-Park-Page

Ang Garden of the Gods Visitor kag Nature Center gatindug sa pihak ka karsada halin sa main entrance ka park, sangka minuto lang sa downtown Colorado Springs. Bukas dya sa tanan kada adlaw luwas lamang kun Thanksgiving, Christmas kag New Year’s Day. Indi run kinahanglan pa nga magpa-reserba sa pagbisita-lagaw rugya kag wara ti bayad. Ang pagbakal sa gift shops kag pagkaun mabaydan paagi sa cash kag credit cards.

Salamat gid sa Ginuo nga nakabisita ako sa dyang lugar kag masadya nga ginadumdom kadya kag ginapaambit kaninyo rugya sa Balay Sugidanun. Basta padayon lang nga mayad akun lawas, duro pa nga istorya. God Bless kag Happy Weekend halin kanakun rugya sa Maine.

3 thoughts on “Lagaw sa Hardin kang Diyos sa Colorado Springs

  1. nong bebot dulalia celorico, salamat gid sa pagbasa kag komento ..blessed ako nga sa 50 States kang Amerika tatlo lang ang wara ko pa gid naagtunan amo ang Washington, Oregon kag Alaska.siguro maagtunan ko gid rian kay ang agut ko miga na taga Oregon :) God bless!

    Like

  2. manami gd man Nen ang amo dya nga lugar,maswerte kaw nga nakabisita s amo nga lugar.daw halos naagtunan m dun ang mga indi pa naagtunan ka iba pa nga pinoy dyan s amerika.GOD IS GREAT….

    Like

  3. Salamat gid Pangga Gen kag sa kaninyo nga tanan sa paghapit rugya sa balay kag padayon basa kang akun istorya. God Bless Us All!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.