Pag-abot, Pagbalik sa UK

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Nag-abot gid man ang adlaw nga magbyahe run ako – kang isarang Domingo. Lunes pa lang naga-plano run ako mag-empake ugaring sa kasakuun, kang Byernes run ako naka-empake. Sige dasuk kang mga gamit sa bag, ilabi na gid ang nabakal ko nga rice cooker. Daw reyna sa trono hay tana gid sa tunga kang bag kag ginpalibutan kang mga bayo. Kung anu-ano ang akun ginpangdara, mga kinahanglanun nga indi ko makita rugto. Kung may rugto man lain ang brand kag klase. Parehas abi kang mga ginatimpla sa pagkaun nga makahang kag mga bulong. Nagdugang bug-at kang bag ko tungud sa akun mga libro kag iban pa nga mga barasahun para sa akun research. Mga 24.9 kg tanan, mayad hay ang star alliance card ko puede ako ka 30 kg. Ginapinsar ko man nga kung mabug-at bag ko mabudlayan ako hay bukut uso ang kargador. Ako gid magbiringkit guyod kang akun mga bagahe.
Sa Bangkok airport
Sa Bangkok airport

Kang ga-byahe kami halin sa condo pa airport, grabe ang uran. Nagapangilat pa kag naga-daguob. Pangamuyo namun nga mag-untat kag hindi lang maapektohan ang akun byahe. Bahul ang pasalamat namun nga wara man tana ti uran sa airport run nayun.

Halin sa Bangkok paagto sa Frankfurt ang una ko nga flight. Mga onse ka oras. Ang tungang-gabii nga halin kang Domingo nangin ala-una kang kasanagun kang Lunes. Ang abot namun sa Frankfurt Lunes man, mga alas-sais y media kang aga. Sa eroplano, ang akun ingud sangka soltero, garing bukut guapo (ha ha ha). Asyano itsura na pero Swedish ang nationality. Ang ana imaw nga mal-am nga bayi nga puti, sa pihak tana gapungko, sa tupad man nga row kang amun purungku-an. Naga-istorya sanda bisan rugyan ako sa tunga nanda. Te ang obra ko sa eroplano, mga 11 ka oras nga byahe, amo nga magbasa, lantaw programa sa tv, mati ka music, turog, tindog, panaw-panaw kag mag-stretching, inom tubig ukon juice, agto sa CR. Amo ra nga ginapili ko ang aisle seat pirme para pagusto takun gwa-sulud sa purungku-an. Sa eroplano pa lang gin-islan ko run akun oras sa relo para maman-an ko kung san-o ako magturog kag magbugtaw. Mayad lang aga ang abot namun kungdi daw parehas lang nga bag-o bugtaw sa pagturog. Sa amo dya nga paagi malikawan ang jet lag.

Naga-uran man pag-abot namun sa Frankfurt. Naghambal pa ang stewardess nga kabay mag-enjoy kami sa Frankfurt bisan hindi nami ang tyempo. Sa terminal 1 zone A kami nagpanaog. Ang sunod ko nga flight paagto sa Edinburgh, sa terminal 1 zone B. Medyo marayu man gawa. Mayad run lang may sky train sanda nga nagalibot-libot sa airport sa mga terminal kag zone. Libre. May tunnel man nga paranawun pero malawig katama.

Sky train sa airport
Sky train sa airport

Kang nagasakay ako sa sky train, napinsar ko nga nami daad sa atun sa NAIA 1,2,3 may amo man kadya nga ga-libot-libot. Hindi run mag-gwa sa airport. Kag libre. Kag luwas pa kita sa pangloko kang mga taxi. Kang una may rugto nga shuttle van sa sulud kang airport nga ginsakyan ko halin sa domestic paagto sa international, basta connecting flight kang PAL. Wara run ako nag-gwa pa sa airport. Pero kang 1989 pa tana to.

Mga anum man ka oras ang hulat ko para sa sunod ko nga flight. Pagkatapos ko tambay sa coffeeshop naglibot-libot run ako sa duty free. Kapoy man magsagi panaw. Ginpangita ko run ang akun boarding gate. Basa-basa ako kag mag internet samtang nagahulat. May 30 ka minutos nga libre wifi. Tungod may apat ako ka gadgets nga puede mag-wifi, puede ko magamit sa darwa ka oras. Sa akun pagpanaw balik balik, ginturuk ko liwat ang board kung sa diin nakabutang ang status kang mga flights. Nakita ko nga ang gate kang akun flight ginsaylo. Halin sa B27 naging B60. Nabutang man nga apat lang ka minutos kung panawun. Pero sa tuud buhay man panaw hay kakapoy run ang akun kahig kag bug-at man ang ginaguyud ko nga bag. Pero mayad run lang nga nakita ko nga naglain ang gate, para maka-agto ako rugto nga temprano kag hindi mag-dalagan.

Pagkatapos kang buhay nga hulat nagboard run kami sa flight namun pa Edinburgh. Sangka oras ang urihi kang UK sa Europe mainland. Gin-adjust ko liwat ang akun relo pag-abot sa Edinburgh. Pagkatapos ko agi sa immigration kag pagbuul kang akun bagahe, nagderecho na ako sa sagwa kang airport. May bus nga derecho sa syudad kang Edinburgh kag sa estasyon kang tren. Napinsar ko liwat nga daad amo man dya sa atun. Sa NAIA kag bisan sa mga domestic nga airports, parehas abi sa Iloilo. Wara run ti duro nga mga tawo magsagi mangkot, “Miss, taxi, miss?” kag magsagi sunod-sunod kanimo.

May deposito dyang plastic kang tubig.
May deposito dyang plastic kang tubig.

Ang akun paminsar pirme kung may mga manami sa mga lugar sa sagwa kang lugar ta, nga daad amo man rugto sa atun. Puede man dya daad mahimo ugaring hay andut nga hindi gid natun mahimo. Ano ang rason ayhan kung andut hindi dya natun mahuwad? Sa diin ang problema? Sa atun bala mga lideres nga wara ti vision? Kulang bala sa kuarta nga gamiton? Ano gid ang rason? Wara gid ako te sakto nga sabat sa kadya nga mga pamangkot, pero ang akun lang makuun nga puede daad dya e kung ang ginapinsar para sa kaaraydan kang tanan. Ugaring kung himoon nanda dya, duro nga iban, ilabi na gid ang mga grupo-grupo nga naga-negosyo dyan sa airports ta ang maduraan kang anda pangita. Mas ipalabi pa kang gobyerno natun ang kaaraydan kang mga grupo nga dya sangsa sa mga majority nga mga katawhan kang atun banwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.