Bangkok ni John Iremil E. Teodoro

"Abanse ang teknolohiya kang Thailand sa agrikultura kaysa kanatën amo ria nga na-export nanda kanatën ang mga binhi nanda nga produkto kang andang siyensya. Rayë rën gid ang antad nanda kanatën sa edukasyon (may Chulalongkorn University sanda, kay may unibersidad sa Ayutthaya nga maragtas kag kultura kang Thai lamang ang kurso nga gina-offer), sa agrikultura, kag sa turismo. To think nga indi sanda kamaan mag-Ingles. Kita, kamaan man daad mag-Ingles pero lawlaw ang sistema kang edukasyon, agrikultura, kag turismo."

Pag-abot, Pagbalik sa UK

Nag-abot gid man ang adlaw nga magbyahe run ako – kang isarang Domingo. Lunes pa lang naga-plano run ako mag-empake ugaring sa kasakuun, kang Byernes run ako naka-empake. Sige dasuk kang mga gamit sa bag, ilabi na gid ang nabakal ko nga rice cooker. Daw reyna sa trono hay tana gid sa tunga kang bag…