Mito + Sci-Fi = Superman: Man of Steel

Litrato ni Daniel Picard halin sa www.lostateminor.com
Litrato ni Daniel Picard halin sa http://www.lostateminor.com

Pangga Gen/taga-uma@manila
Pangga Gen/taga-uma@manila
Labay-labay anay, daw mainit nga kape sa dyang mauranun nga Lunes: mayad lang nagpa-Manila kadyang Biyernes si PJ, akun libayun nga gatudlo sa Ateneo de Davao, para magsaksi sa sangka kasal sa Quezon City. Kundi nagka-movie date ako kang Sabado it gabii. Wara gid it iba kundi ang Man of Steel, ang bag-o nga versyon kang Superman.

Nagustuhan ko. Namun. Sadya amun istoryhanay.

Mixed review ang nabasa ko sa mga newspaper sa America. Pati man sa post ka mga abyan sa Facebook. Sara lang ang sigurado kag wara it suay: gwapo kag sexy dyang British actor nga si Henry Cavill bilang Clark Kent, mortal nga ngaran ni Superman, nga kilala man kay Kal-El sa planeta kang Krypton nga ana ginhalinan.

Kundi nga ampon tana. Amo nga duro gahambal nga ‘emo.’ Parehas ka iba, ginbasa ko man dya bilang karakterisasyon kang immigrant diin duro sa America. Sa sangka mag-asawa sa Kansas tana nagbahul. Rapit dya sa Iowa diin nakaagto ako ka isarang tuig. Amo nga nakapisik man ako sa purungkuan kang makita sa screen ang maisan. Agrikultural dyang bahin kang America nga ginatawag Midwest.

Pagkatapos kon away gani ang eksena, ilabi na sa aspeto kang pagrangga kang kalibutan, nagakatabo dya sa tag-as ng bilding kang Manhattan sa New York. Bukon lang dya para sa effect. Man-an natun nga rugya natabo ang 9/11 nga nagbag-o kang (pagpa)dalagan kang kalibutan.

Dyang pagka-emo ni Superman ang nagatuga kang affect nga ginatawag, amo nga makahambal ang sangka tawo nga naka-relate tana sa karakter, sa istorya, hay nakita na ang ana kaugalingon kag kabuhi. Tawo (human) dyang Super Hero. Kundi pinakaya na sa kita ang Iron Man 3.

Wara takun personal na-apektuhan ka anang istorya. Naawatan gani ako kang serye kang flashback. Gin-note ko dya sa akun kaugalingon: nga limitahan ang paggamit kadyang teknik sa akun nobela nga ginatapos. Bangud duro ang flashback para maintindihan natun anang ginhalinan (backstory) kag dugang maka-relate kana, slow-paced para kanakun ang pelikula. Kon naglawid pa, ma-bored dun ako.

Andut nagustuhan ko? Hay nakita ko ang epektibo nga pagsamo kang mito kag epiko sa science fiction, sa pagpakilala kanatun kadyang bag-o nga Superman, nga nagdara kanatun sa sangka uniberso kang istorya diin ang Kalibutan (as in ang Earth nga atun ginatindugan) kag Krypton (hmmm, Mars) nagabungguanay pwersa. Amo ra nga mythical (may magic, superpower, diyos kag diyosa) ang eksena kang pagkabata na, diin Kal-El anang ngaran, sa anang Kryptonite nga ginikanan. Pagkatapos nakita man natun, nabatian mismo sa diyalogo, ang mga tinaga nga stem cells, planetary alignment, DNA, kag iba pa.

“Genetics, evolutionary biology,” muno ni PJ.

“S’yempre, it’s Christopher Nolan,” sabat ko. Kon matandaan, tana ang director kang Inception. Kilala tana bilang cerebral. Gustuhan ko nga scientifically informed anang mga ginsulat, gina-direk. Pamatuod liwan dyang Man of Steel.

Amo nga ang iba nahidlaw, ginasagap ang daan nga Superman. 21st-century run gani. Wara man nagakadura ang kauna, parehas kang mito kag epiko kag anu-ano pa nga power kag magic. Ginarara lang garing dun sa kon anu-ano pa nga ingredients.Ismo. Parehas kang postmodernismo (fragments – bukon organic unity. Hal., ang The Great Gatsby nga Amerika kang 1920s ang setting pero aba, gulpi lang, may Lady Gaga nga music) kag postkolonyalismo (Hybrid ang identidad. Askal. Hal. Filipino-Chinese-American).

Nakita ko man ang traces kang evolution halin kay Charles Darwin hasta kay Richard Dawkins. Ano ang ginahambal kang evolution theory? Survival of the fittest, ilabi na kon gamay ang resources. Sa dyang sitwasyon, kon ano nga planeta ang mabilin kag magginahum. Di bala amo ang nagakatabo kadya? Kag bisan halin pa kauna. Teritoryo ang ginaawayan.

Bukon aksidente ang bokabularyo kang pelikula nga ‘my people.’ Gingamit dya pareho kang bida kag kontrabida. Nag-udyakan pa ako (a.k.a. intellectual orgasm, una ko nga nabatian sa sangka propersor ko sa kolehiyo sa UPV) sa diyalogo kang kontra: nga bayolente man anang akyson, dya ginahimo na para maprotektahan anang ‘my people.’ Rasyonalisasyon! Kag ano ang ginaduso kang pelikula, nga amo dya ang virtue kang violence sa kadya, parehas kang pagpati kang mga suicide bomber?

Bangud nabatian natun ang punto kang kontra, mahimo makasimpatiya man kita.
Kag s’yempre, starring man ang military prowess kang America. Partner ni Superman. Bisan sa pelikula lang.

Kamusta si Lois Lane, ang leading lady? Nagustuhan ko man nga bukon intimidating anang ka-gwapa. Your girl-next-door nga astig kag aram. S’yempre, ang classic nga eksena diin galupad si Superman (in full costume), sipit na ang leading lady nga journalist, backdrop ang syudad nga naguba, na-bomba. Pagkatapos ma-kiss sanda. Kilig bisan pa cliché. Bangud, ano bala, ilabi na kadya, sa sangka pisuk, sangka pitik, pwede madura ang tanan. Pero basta may lovestory, may lovelife – may kiss, okey run ang tanan.

3D amun ginlantaw. Te, kon amo kadya nga luwas sa mahal, kinahanglan mo mag-adventure paagto sa mall sa tunga kang trapik nga pinalala kang uran, wara ikaw it luyag sa Sabado it gabii kundi ang malingaw. Kag salamat, gatindug kita gihapon sa kalibutan, nagkitaay liwan kami ni PJ, kag nagustuhan dyang pelikula.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.