Pagdayaw sa Kasakit

Hand Painting ni Svetlana Kosolova (www.lostateminor.com)
Hand Painting ni Svetlana Kosolova (www.lostateminor.com)

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.
—Romans 5:1-5

Dya ay ang akon binalaybay:

Kita magdayaw sa atun mga kasakit
Tungud nalampasan ni Kristo ang sobra nga kasakit
Ma-ekspereyensyahan ang gugma kang Dios
Sa mga madulum nga inoras kang atun kabuhi
Bisan gakabuhi sa pamaagi kang kasakit
Atun man maatubang ang amo nga kasakit
Makatugru kapahuwayan sa mga pilas
Kang kalibutan nga nakapilas ka madalum
Pero ang gugma kang atun Dios sobra pa ka madalum
Kita magdayaw paagi sa atun kasakit
May kabug-osan kag may kapahuwayan
Kita sa mga alima kang atun Mahal nga Dios
Dya gingamit ang mga trahedya sa kabuhi
Para sa kadalag-an kag kadayawan Na.

Makadayaw ikaw sa Dios sa sobra nga pag-uraroy sa sakit. Natabo dya kanakun. Indi ko naisip nga makadayaw sa Ginuo samtang nagahiribiun sa sobra ka sakit kang duguan ako kag gahulat ka bulig katong Oktubre 14, 1980 kang nabunguan ako ka kotse. Sa grasya kang Dios, nabuligan ako ka isara ka may kaluoy nga tawo. Ginhakwat na ako, ginsulod sa anang kotse, gindara sa ospital kag nagbayad para ako matugroan ka first aid.

Sangka Instik dyang ginpadara kanakun kang Ginuo. Ang ngaran na amo si Mr. Yalung, sangka negosyante. Indi ko malipatan ang katapusan na nga hambal kanakun sa amun pagkitaay kang 1984. Hambal na, “God bless you, my child.” Pareho dya kang ginhambal ni Papa Paul John II kanakun kang 1982-83. Sa grasya kang Dios, ang Gugma nagapangibabaw sa tanan.

Nadumduman mo bala ang imo kasakit, ang tion nga pamatyag mo indi mo run malampuwasan ang kasakit kang kabuhi? Amo dya ang kamatuoran, abyan: may grasya ang kasakit amo nga magkasadya kita. Mahimo indi dayon makita natun ang kasanag ukon ma-eksperyensyahan dyang kasadya. Amo nga kinahanglan padayon sa pagtuo kag pagpati nga may Dios nga nagabulig kanatun paagi sa atun mga isigkatawo.

Ang akun pangamuyo:
Amay, kon ang kabuhi masakit, man-an ko ikaw ang nagapaayad, kon mabatyagan nga ako gaisarahanun, man-an ko Ikaw kaimaw ko pirme. Gapasalamat ako Ginuo sa tanan nga mga kasakit kag kabudlay sa kabuhi, kon ako mahina Imo ako ginapabaskug. Sa ngaran ni Kristo nga akun Ginuo, Amen.

5 thoughts on “Pagdayaw sa Kasakit

 1. Agree gid ko kanimo Auntie Nen. Ang ginoo wara gid gapabaya kag wara ti pagtiraw nga indi malampasan. Korek gid, it will pass and make us stronger.

  Like

 2. inday Mary Beth Mondejar, salamat gid sa pagbasa kag komento rugya..huod bisan ano man nga mga pagtiraw sa atun kabuhi ang Mahal nga Dios mayad gid kag wara nagapabaya kanatun nga gasarig sa atun Ginoo sa adlaw adlaw nga tanan..remember it will pass and make you stronger.. God bless!

  Like

 3. Auntie Nen, another great binalaybay. God is merciful. Salamat gid sa ginoo nga nagabantay sa aton at all times. Tanan nga problema may solusyon gid magsarig lang sa ginoo nga ridyan tana to guide us. God is good.

  Like

 4. nong Bebot Dulalia Celorico salamat gid sa pagpadayon basa kag komento, sa adlaw adlaw nga gakabuhi kita atun lang itugyan sa Mahal nga Dios ang tanan..dara ang pagpasalamat kag pagdayaw sa Iya ngalan.

  Like

 5. Matuodtuod gd Nen nga ang Diyos lang ang isara nga makabulig kanaton s oras man o indi ka katalagman,pareho s natabo kanimo sang una,TANA lang guid ang nakabulig kanimo kato nga mga inoras kg wara na ikaw ginpabay-an..Gamay lang gani nga sakit s lawas,dayon ta guid tawag s Diyos para ngayo bulig kana…Gani maswerte gid kita tanan hay duro2 nga Grasya ang natugro na kanaton…duro gid nga salamat s imo bag-o kg maka-DIYOS nga binalaybay kg estorya s kabuhi,Nen..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.