America, Candy Crush Saga, kag Klase run

Pangga Gen/taga-uma@manila
Pangga Gen/taga-uma@manila
Kamusta kamo, mga miga kag migo?

Patapos run ang Mayo kag grabe gihapon ka gin-ut rugya sa Manila. Basi sa sunod nga mga bulan pa ruman takun makapa-baybay. May binayle kadyang semana sa baryo sa Antique. May Santacruzan pa sa inyo?

Pagkatapos ka IYAS National Writers Workshop sa Univ. of St. La Salle sa Bacolod kag dept. workshop pagbalik sa Manila, nagbakasyon liwan ako sa America. Una ako nakaagto ka isarang tuig, Mayo man, sa New York City kag Dallas sa Texas. Gintawag ko ‘to nga Awesomeness Project matapos makabatyag ka burn-out sa 12 ka tuig nga pag-obra kag pagka-administrador sa halos darwa ka tuig. Siguro sa pira ka adlaw, dugang ko mapaambit kaninyo ang dyang bahin ka akun kabuhi kon mapungkuan liwan ang mga nangin pamensarun kag baratyagon.

America bangud rayu kag lapad kag pamilyar. Nagustuhan ko nga sa pagpungko sa sulod ka long flight, matipon ko ang pamensarun kag baratyagun nga halos wara it istorbo. Sa dyang mga tion, gapasalamat ako nga kalabanan mayad ang akun mga inagyan sa kabuhi bisan pa duro man ang mga habus-habus. Labaw sa tanan, nga may mayad ako nga pamilya nga maulian, bisan diin man ako makapanglugayawan. Amo dya ang isara sa rason kun andut nagapati gihapon ako sa pamilya kag komunidad.

Pilgrimage of a Lifetime ang ginpangaran ko sa dyang byahe. Matapos mag-leave ka 6 ka bulan sa obra ka isarang tuig kag nangin Honorary Writing Fellow sa International Writing Program (IWP) sa sulod kang halos 3 ka bulan sa University of Iowa sa Iowa City, sa ginatawag nga Midwest nga bahin kang America, labi nga nangin mindful ako sa paggamit kang akun oras, enerhiya (pisikal, mental, emosyonal), kag ginatawag nga resources (ikasarang, masarangan, gusto pa tun-an, kag ang bahul nga pamangkot: may materyal nga manggad ako? Ano? Pira?).

In short, accounting kang nagligad, inagyan, hinimuan,kag pag-plot/pag-set kang goals kag pag-exercise kang creative visualization para sa next 6 years: life@40 – mayad lawas.

Mga bag-ong libro nga ginbasa kadyang bakasyon.
Mga bag-ong libro nga ginbasa kadyang bakasyon.

Nakapahuway-huway gid man ako sa sangka lugar sa Central Texas, sangka oras ang rayu sa Austin, 3 ka oras halin sa Dallas. Lapad ang langit kag ang karsada. Mainit pero bukon gin-ut. Husto lang ang ramig; indi kinahanglan kang coat. Wara ko gani narampa akun mga shawl:) Lawid pa ang adlaw sa Central Standard Time (CST): bisan alas otso run sa gabii, sanag gihapon, kundi daw duro lang man ang sarang pa mahimo. Productive idleness ang tawag ko sa akun iskedyul: lantaw ka TV kag DVD kag mga dokumentaryo sa YouTube, basa ka mga bag-o nga libro nga ginbakal, turog kag kaun, e. Gintunguhaan ko magsulat. Pero hay parehas sa balay sa uma kon mag-uli ako, blangko akun pensar kon kaimaw ang mga palangga sa kabuhi. Pagbalik, nakalagaw ako sa Los Angeles sa sulod kang sangka gabii kag adlaw. Sa pira ka adlaw, basi masulat ko man dya, kon mas may ginatawag run nga perspective.
North Rodeo Drive sa LA.
North Rodeo Drive sa LA.

Sa kadya, gusto ko ipaambit nga nakasipal ako kang Candy Crush Saga. Nalingaw ako. Na-addict pa gani, nga abaw, disiplinado ako sa paggamit kang credit card sa pag-shopping pero rugya, wara ko mapunggan ang kaugalingon sa pagbakal ka dugang nga Life sa App Store para mag-Sugar Crush kag maglevel-up!

Nakita ko ang elemento kang Math kag Science rugya, ilabi na ang Physics. Daw review dya kanakun, liwan nga paghasa kang utok sa dyang mga sabdyek, sa lingaw nga paagi.

Nga amo dapat ang pagtudlo, kag s’yempre, ang pagpangabuhi – nga wara’t iba kundi ang produktibo nga paggamit kang oras, enerhiya, manggad para sa dugang nga ikaugwad kang kaugalingon, para dugang kag liwan kag liwan, makapaambit sa mga palangga sa kabuhi kag mga komunidad nga ginatipigan.

Salamat sa padayon ninyo pagbisita rugya sa Balay. Klase run namun kadya sa unibersidad. Kinahanglan ko kang duro nga dugang nga Kabuhi halin kaninyo, parehas sa pagsipal ko kang Candy Crush, para makapadayon level-up sa byahe kang kabuhi, nga huod, may awesomeness kag meditasyon.

5 thoughts on “America, Candy Crush Saga, kag Klase run

  1. Pangga Gen, raad kon rapit lang ako sa Texas ginpahapit ko anay ikaw rugya sa Maine bisita kanakun :) mayad nakalagaw kag nakalingaw man ikaw bag-o mag-umpisa klase..God bless!

    Like

  2. Naham-ut gid ako nga natingkaw mo imong credit card sa Candy crush! Pwede man sa CP Bills Bevz. hehehe ^^

    Like

  3. ay abaw klasmeyt gid kita sa CCS nga ria…te tugru-anay lang ta kang layf kung may tyempo. mayad man duro nga aktibidades mo nga naging productive kag naka-rest ikaw bisan karayu imo gin lagaw.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.