Ano ang Imo Rason?

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
—2 Corinthians 4:16-18

Pira ka beses nga may nagapamangkot kanakun kon ano nga rason? Rason sa ano? Rason sa pagkasadya. Sa kon ano man nga rason amo ria ang ginpamangkot kag may sabat ako rugya.

Duro nga bagay ang mga ginapamangkot nga may rason man gid. Atun bala ipamangkot sa atun kaugalingun kon andut rugya kita? Indi ako rugya para magyuhom, indi ako rugya para sa akun kaugalingun, indi ako rugya para sa akun kalipayan, ukon para sa akun pamilya. Rugya ako para sa Dios. Kon ikaw ang tagsunod ni Hesukristo, amo lang ria ang isara ka rason nga magapaginhawa.

Ang matuod nga Kristiyano ang ana kabuhi ginapakita sa tanan nga gakabuhi nga may Dios. Ang epekto ka anang pagpakita ka kabuhi indi gadepende sa mga mayad nga hitabo nga personal na eksperyensyahan na. Amo nga andut may Krsitiyano nga may cancer, Kristiyano nga may prodigals nga mga kabataan, may mga Kristiyano nga negosyante nga naduraan ka propriedad, kuarta kag na bankcrupt, may mga Kristiyano nga nagaatubang ka mabudlay nga problema nga kon ano ano lang nga nagaabot sa kabuhi. Madalum ang pagkaiba sa tunga kang bata kang kaharian kag bata kang kalibutan kon paano magdara kag mag-atubang ka mga kabudlayan sa kabuhi.

Pamangkuta ang doktor kon tana nakasaksi sa magkaiba nga Krisitiyano nga ginikanan nga nagadaralagan paagto sa emergency room nga ginakaptan ukon ginakungkung ang madali na lang mapatay nga bata kag ang tagipusuon nagakapihak kag nagasagap kang kasadya ang mga nagaatubang ka pareho nga nightmare.Sanda makasabat kanimo nga ang diperensiya paris lamang ka adlaw kag gabii nga may kasanag kag may kadulum.

Kon ano man nga imo kadya ginaatubang sa imo pagbasa kadya nga dinalan kag nagalantaw ikaw kang kaaram, rugya—kadya gid nga momento-ang imo sitwasyon oportunidad nimo nga madara ang kasanag ni Kristo paagi kang imo nga pagkabuhi nga anda man ginaturuk kag gina-obserbahan halin kanimo. Imo man mapakita ang kabuhi nga may Dios. Ma-realizar mo ang realidad kag makupkupan mo nga halug sa imo tagipusuon kag dya ginapaabot ang una mo nga gapitikpitik nga kasadya kag ang nagailig mo nga kasadya kag sa katapusan ang magabuhos nga baha kang imo kalag sa kasadya.

Pero indi mo mabutang sa finale ukon kongklusyon nga imo naatubang ang mga pagbaylo bisan pa sa kabudlay nga sa imo lamang nga kaugalingun. Indi mo dya makonsidera nga kasadya kon ang imo ginasudlan imo itsura kag lawas ka mga pagkaun para lang madura ang imo kasakit. Indi mo man makonsidera dya nga kasadya kon ginabuta mo lang ang imo isip ka mga entertainment para ma-distract ikaw sa imo kasakit.

Ang akun pangamuyo:

Amay namun nga sa langit, akun naisip ang mga pagtiraw sa akun kabuhi sobra ka mabug-at kon akun lang pagaisipon kon sin- o magalantaw ka akun pag-antos ukon pangabudlay sa pag-atubang kang kabuhi nga gakabuhi sa gihapon para Kanimo makahambal nga ako ehemplo. Buligi ako nga indi magpagamo sa Imo mga pang-obra para mangin mayad kag igiyahan mo ako nga simple magatuo lamang kanimo kag ang resulta makahambal para kananda nga tanan ang nagakinahanglan mabatian mo. Indi ko man maman-an kon sin-o sanda nga matandug paagi kanakun. Ako magapadayon nga imo suruguon kang Imo mga alima. Sa ngaran ni Hesus Kristo. Amen.

4 thoughts on “Ano ang Imo Rason?

 1. non Bebot Dulalia Cerolico, mayad gid nga hapon rugya nga time sa akun pagbasa kadya ..salamat sa imo pagbasa kag komento bilang isara ka Kristiyano tama gid ang imo gin sulat nga rason. Padayon lang kita magtoo, magsarig sa atun Mahal nga Dios tana amo ang rason nga kita nagakabuhi rugya sa kalibutan hasta kita darhun kaimaw Na sa kalangitan makaimaw ang atun Ginoong Hesu Kristo..:)

  Like

 2. dong Reynaldo Dela Pena, ano nga rason sagad ako magsulat sa linguwahe kinaray-a? Salamat sa bulig ni Pangga Gen tana ang rason ko nga maaram kag sagad :). Dayawon ang atun Ginoong Dios sa pagtugro na dugang nga kabuhi kanakun bisan may kabudlay pag-antos ang bugay Na sobra pa kag nagapadayon ang Gugma para sa atun tanan.

  Like

 3. mayad nga gabii kanimo nen,akun rason bilang isara ka kristiyano,matuod gd nga kon wara ang atun Mahal nga Diyos nga nghimo kanaton tanan dya s kalibutan,wara gd kita makakita ka mga mayad o indi manami nga mga butang o mga hitabo s kada isara kanaton.paagi s ana bugtong nga Anak nga si Hesus,tana ang ngbulig kanaton labi n tion nga may problema kita,maskin gamay lang gani nga deperensya,lagi2 gd gatawag kita s Diyos haya tana lang kg wara run it iba pa dalaganan.kon anuman ang nadangtan ta dya s atun pgpangabuhi,magpasalamat gd kita pirme s Diyos paagi s anang bugtong nga Anak nga c Hesus….duro gd nga slamat liwan nen s imo manami pirme nga mga estorya…

  Like

 4. Ano guid bala ang bahol nga rason kun ngaa hasta kadya sagad-sagad guid ikaw nay mag sulat sa atun lingwahe. maan lang guid, nagadurulhog lng guid ang mga tinaga…isa guid man dya nga bugay, sa Dios agud isulat kag makasap-un guid sa mga nakabasa’. Pati gid takun karan nga isa guid ka bahol nga rason, kun-ngaa gintugruan kita kang kabuhi- agud diya amligan, magkabuhi sang matarung agud maangkun ang kasadya kag ang kasanag Nya rudya perme sa ingud natun.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.