Kon ang Kabuhi Masakit

Rebulto ni Kristo sa sulod kang Barasoian Church sa Malolos, Bulacan.
Rebulto ni Kristo sa sulod kang Barasoian Church sa Malolos, Bulacan.

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Mga abyan, indi masorpresa sa kasakit kang panghangkat nga imo ginabatas, nga daw parehas lang nga may sangka katingalahan nga natabo kanimo. Kundi maghugyaw nga ikaw nagapartisipar sa mga pag-antus ni Hesukristo, nga ikaw man magkalipay kon ang glorya mag-abot run. 1 Peter 4:12

Naisipan ko dya nga bersikulo bangod sa pinalangga ko nga amiga nga si Tita Sylvia Sandio Albuera nga naistorya ko run kaninyo sa nauna nga blog ko. Ginpadamgo na ako nga nagahambal “Indi magkahangyus kon ang kabuhi masakit.” Daw pares lang katu kang gin- interbyu na ako “On Air” sa DYKA radyo. Isara pa, nagapati gid ako nga nagabantay gid tana kanakun hay sa amo gid nga adlaw, 23 Enero 2013, nga nadamgo ko tana kag kaadlawan ka anang pinalangga nga manang Maria Renstch. Man-an ko nga palangga na man gid ako bisan wara kami nagkitaay sa personal. Indi dya madura sa akun kaisipan, ang misteryo nga pagkabuhi sa pihak nga kinabuhi, kaimaw ang makagagahum nga Diyos.

Kon kaisa ang kabuhi masakit. Indi ka na magturok pa sa kon diin agud makita mo ang sakit. Sa imo mismo nga kabuhi, amo man sa kabuhi kang iba, makita mo dya.
32 na ka tuig ang nagligad kang nabungguan ako ka sarakyan kag ginbayaan nga duguan kag nagauraruy sa sobra ka sakit nga natupa sa matig-a nga semento nga dalan. Ang makaluluoy nga tinuga halos indi makahulag kag indi makahambal pero nagpangamuyo na lang nga ang kagustohan kang Dios ang matuman kag patawarun na lang sa anang mga sala kag naghulat na lamang ka oras kon mapatay na lang. Ginturok lang tana ka mga estudyante sa palibot kag mga tawo nga sa sulod ka mga nagaagi kag nagapundo nga mga sarakyan nga gusto lang maglantaw. Ang akun klasmate kag ang akun pakaisa nga nagasiyagit ka akun ngaran ”Nenen” kag gahiribiun na lang nga na-shock sa pagkakita na kanakun nga gaharandusay nga duguon sa binit ka dalan. Masakit ang natabo nga ang mga tawo galantaw lamang pero salamat sa isara ka tinuga nga nagpondo kag nagparapit nga may kaluoy ang tagipusuon. Ginhakwat na ako kag ginsulod sa ana sarakyan kag ginapadalagan ka madasig ang kotse sa pagdara kanakon sa ospital.

Masakit man nga hitabo nga bisan sa sulod run ka ospital wara pa nanda ako gintugruan ka first aid hay ang gusto kwarta anay! Sa sugid nanda urihi kanakun nga ang akun pakaisa nagdalagan balik sa akun nga ginaistaran kag ang akun nga landlady amo ang nagbulig pirma ka kasulatan nga kon patay man ukon buhi hay kinahanglan magbayad gid! Nagapasalamat gid ko kay ate Flor Yu sa pagbulig na kanakun. Komplikado ang sitwasyon ka lawas ko hay may bari nga paa kag samad ang utok kag duro samad sa ulo kag sa iban pa nga parte ka lawas. Pira pa ka beses ako ginpasaylo-saylo sa mga ospital hasta nakadangat sa Makati Medical Center. Ay masakit kag mapait nga eksperyensiya!

Ang akun lola nga katu nagbisita imaw ka akun pakaisa nagatiyabaw kag nagatumbuan kang ana naman-an ang masakit kag makaharadlukan nga natabo kanakun. Halin katu kon ana maistorya dyan man gihapon ang pagkurudug na nga may imaw nga luha sa mga mata. Parehas man ka akun nga mapinalanggaun nga Tatay kon ana batyagun ay masakit dumdumon kag kon masugid na sa iba nagaturo ang anang mga luha. Pero ang pagpangamuyo ka tanan nga mga nagapalangga kanakun kag nakakilala bisan pa gani ang nakabati na lang nagpangamuyo man gid para maluwas sa ako sa katalagman. Ang nga kasimbahan ko nga Baptista nagpangamuyo man gid kanakun kada Mierkules sa prayer meeting, sa youth center fellowship kag sa eskuwelahan, amo man ang mga clasamate, maestro kag maestra dara tugro ka bulig finasyal. Nagapasalamat gid ako sa tanan nga bulig nga dya. Salamat gid sa akun klasmate nga si Agnes Panlilio sa pagpanguna na sa pagpangita ka mga pamaagi sa amo nga sitwayson agud ako mabuligan.

Ano ang atun himuon kon ang atun mga plano nautod ukon indi natuman, kon ang mga bagay indi nahimo sa imo nga kagustohan? Kon paano natun makita ukon maibalik ang atun mga nautod nga mga plano paagi sa mapinalanggaun ta nga Dios? Sa pinakadalum nga linya ukon nga pag-isip, pagaisipun ta: paano kita magresponder bilang isara ka Kristiyano kon ang kabuhi ta masakit?

Una, indi magkahangyus pareho kang nahambal sa bersikulo sa ibabaw.

Kang natun-an ko ang magpanaw liwan pagkatapos ka mga physical therapy sa ospital kag pamaagi sa sungkod o sangkay, naman-an ko nga mahimo ako matumba kag indi komportable ang paghulag kon kaisa kon nagamadali ukon ang magpadasig sa pagpanaw. Kon may bandahi ang akun ulo kag may tabon ang nawala ko nga mata kag maisip ko kon ano nga kaluoy kag kon may kaluoy ang mga tawo nga galantaw kanakun kag mamangkot sanda kon ano ang natabo, nahandaan ko run ka naman-an ko na.

Masakit lang ugaring nga maman-an nga ikaw gali gakabuhi nga indi sa imo nga katuigan kundi ang imo pamensarun sa nagligad pa nga tinuig, kang bata pa ikaw kag indi mo na makilala ang mga tawo sa palibot mo nga nakilala mo run. Kag masakit nga ang imo natun-an pagatun-an mo liwan. Ay masakit maduraan ka memorya. Apang sa andang mga mata kag pungyahun kag panghambal dyan makita man gid ang kasadya kag pagpasalamat nga ako Buhi pa. Gani ang akun kadayawan sa gahum kang Dios. Sa pagpati kana, bisan pa may masakit nga pagtiraw, sa urihi may maaguman nga kapahuwayan kag kasadya.

Rugya ang akun pangamuyo: Amay, ang imo pulong nagahambal nga duro ang dapat namun nga maman-an nga mga pagtiraw sa kabuhi, hay ang lugar nga dya indi amun nga balay kag dapat namun maman-an nga Imo dya nga balay. Pero Amay, akun ginabaton nga ako nagakahangyus sa ano man nga nagakaharatabo sa amun dalan kang kabuhi sa nanarisari kag sa maraku nga beses kada adlaw. Buligi kami sa pagpreparar sa pagdangop Kanimo kon rian matabo kag indi magkahangyus kon indi makaresponde nga may kadayawan para Kanimo. Sa ngaran ni Hesus, Amen.

9 thoughts on “Kon ang Kabuhi Masakit

  1. Manang Pangga Maria Rentsch, Jigsz carnationsky, Vic Balena Petinglay Jr. kag sa tanan nga nagbasa kag naglikes sa fb gapasalamat gid ako sa inyo nga tanan sa pagpadayon pagbasa rugya sa balay kang akun mga istorya. Akun lamang maibalik sa atun Mahal nga Makaako ang pagpasalamat kag ang pagdayaw sa tanan tanan nga mga kaayohan nga gindulot na kanakun bisan sa mga kasakit sa kabuhi dyan sa gihapon ang paglaum kay ang Dios gugma.

    Like

  2. Vic Baleña Petinglay Jr. : nabasa ko ron Nens. Mayad kay sa temprano pa nimo nga edad mabaskog ron ang imo pagkilala kay Lord kag ang imo pagsarig Kana nga ano man ang nagakatabo sa aton pangabuhi paga purutan naton ka mayad nga leksyon nga aton paga darhon pa gid sa pagpanakayon sa kalibutan kag para ipa-ambit sa aton mga kabataan kun ano ka-ayad gid ang Ginoo kanaton. May your story continue to inspire those reading it. God bless.

    Like

  3. Maria Rentsch : Nen, sorry kadja ko lang gid nabasa kag duro gid nga salamat sa oras, sa pagpulaw mo sa pagsulat kang manami nga mga story sa kinabuhi kang tao…..I miss you….Happy blessed Sunday!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.