Kon ang Kabuhi Masakit

Rebulto ni Kristo sa sulod kang Barasoian Church sa Malolos, Bulacan.
Rebulto ni Kristo sa sulod kang Barasoian Church sa Malolos, Bulacan.

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Mga abyan, indi masorpresa sa kasakit kang panghangkat nga imo ginabatas, nga daw parehas lang nga may sangka katingalahan nga natabo kanimo. Kundi maghugyaw nga ikaw nagapartisipar sa mga pag-antus ni Hesukristo, nga ikaw man magkalipay kon ang glorya mag-abot run. 1 Peter 4:12

Naisipan ko dya nga bersikulo bangod sa pinalangga ko nga amiga nga si Tita Sylvia Sandio Albuera nga naistorya ko run kaninyo sa nauna nga blog ko. Ginpadamgo na ako nga nagahambal “Indi magkahangyus kon ang kabuhi masakit.” Daw pares lang katu kang gin- interbyu na ako “On Air” sa DYKA radyo. Isara pa, nagapati gid ako nga nagabantay gid tana kanakun hay sa amo gid nga adlaw, 23 Enero 2013, nga nadamgo ko tana kag kaadlawan ka anang pinalangga nga manang Maria Renstch. Man-an ko nga palangga na man gid ako bisan wara kami nagkitaay sa personal. Indi dya madura sa akun kaisipan, ang misteryo nga pagkabuhi sa pihak nga kinabuhi, kaimaw ang makagagahum nga Diyos.

Kon kaisa ang kabuhi masakit. Indi ka na magturok pa sa kon diin agud makita mo ang sakit. Sa imo mismo nga kabuhi, amo man sa kabuhi kang iba, makita mo dya.
32 na ka tuig ang nagligad kang nabungguan ako ka sarakyan kag ginbayaan nga duguan kag nagauraruy sa sobra ka sakit nga natupa sa matig-a nga semento nga dalan. Ang makaluluoy nga tinuga halos indi makahulag kag indi makahambal pero nagpangamuyo na lang nga ang kagustohan kang Dios ang matuman kag patawarun na lang sa anang mga sala kag naghulat na lamang ka oras kon mapatay na lang. Ginturok lang tana ka mga estudyante sa palibot kag mga tawo nga sa sulod ka mga nagaagi kag nagapundo nga mga sarakyan nga gusto lang maglantaw. Ang akun klasmate kag ang akun pakaisa nga nagasiyagit ka akun ngaran ”Nenen” kag gahiribiun na lang nga na-shock sa pagkakita na kanakun nga gaharandusay nga duguon sa binit ka dalan. Masakit ang natabo nga ang mga tawo galantaw lamang pero salamat sa isara ka tinuga nga nagpondo kag nagparapit nga may kaluoy ang tagipusuon. Ginhakwat na ako kag ginsulod sa ana sarakyan kag ginapadalagan ka madasig ang kotse sa pagdara kanakon sa ospital.

Masakit man nga hitabo nga bisan sa sulod run ka ospital wara pa nanda ako gintugruan ka first aid hay ang gusto kwarta anay! Sa sugid nanda urihi kanakun nga ang akun pakaisa nagdalagan balik sa akun nga ginaistaran kag ang akun nga landlady amo ang nagbulig pirma ka kasulatan nga kon patay man ukon buhi hay kinahanglan magbayad gid! Nagapasalamat gid ko kay ate Flor Yu sa pagbulig na kanakun. Komplikado ang sitwasyon ka lawas ko hay may bari nga paa kag samad ang utok kag duro samad sa ulo kag sa iban pa nga parte ka lawas. Pira pa ka beses ako ginpasaylo-saylo sa mga ospital hasta nakadangat sa Makati Medical Center. Ay masakit kag mapait nga eksperyensiya!

Ang akun lola nga katu nagbisita imaw ka akun pakaisa nagatiyabaw kag nagatumbuan kang ana naman-an ang masakit kag makaharadlukan nga natabo kanakun. Halin katu kon ana maistorya dyan man gihapon ang pagkurudug na nga may imaw nga luha sa mga mata. Parehas man ka akun nga mapinalanggaun nga Tatay kon ana batyagun ay masakit dumdumon kag kon masugid na sa iba nagaturo ang anang mga luha. Pero ang pagpangamuyo ka tanan nga mga nagapalangga kanakun kag nakakilala bisan pa gani ang nakabati na lang nagpangamuyo man gid para maluwas sa ako sa katalagman. Ang nga kasimbahan ko nga Baptista nagpangamuyo man gid kanakun kada Mierkules sa prayer meeting, sa youth center fellowship kag sa eskuwelahan, amo man ang mga clasamate, maestro kag maestra dara tugro ka bulig finasyal. Nagapasalamat gid ako sa tanan nga bulig nga dya. Salamat gid sa akun klasmate nga si Agnes Panlilio sa pagpanguna na sa pagpangita ka mga pamaagi sa amo nga sitwayson agud ako mabuligan.

Ano ang atun himuon kon ang atun mga plano nautod ukon indi natuman, kon ang mga bagay indi nahimo sa imo nga kagustohan? Kon paano natun makita ukon maibalik ang atun mga nautod nga mga plano paagi sa mapinalanggaun ta nga Dios? Sa pinakadalum nga linya ukon nga pag-isip, pagaisipun ta: paano kita magresponder bilang isara ka Kristiyano kon ang kabuhi ta masakit?

Una, indi magkahangyus pareho kang nahambal sa bersikulo sa ibabaw.

Kang natun-an ko ang magpanaw liwan pagkatapos ka mga physical therapy sa ospital kag pamaagi sa sungkod o sangkay, naman-an ko nga mahimo ako matumba kag indi komportable ang paghulag kon kaisa kon nagamadali ukon ang magpadasig sa pagpanaw. Kon may bandahi ang akun ulo kag may tabon ang nawala ko nga mata kag maisip ko kon ano nga kaluoy kag kon may kaluoy ang mga tawo nga galantaw kanakun kag mamangkot sanda kon ano ang natabo, nahandaan ko run ka naman-an ko na.

Masakit lang ugaring nga maman-an nga ikaw gali gakabuhi nga indi sa imo nga katuigan kundi ang imo pamensarun sa nagligad pa nga tinuig, kang bata pa ikaw kag indi mo na makilala ang mga tawo sa palibot mo nga nakilala mo run. Kag masakit nga ang imo natun-an pagatun-an mo liwan. Ay masakit maduraan ka memorya. Apang sa andang mga mata kag pungyahun kag panghambal dyan makita man gid ang kasadya kag pagpasalamat nga ako Buhi pa. Gani ang akun kadayawan sa gahum kang Dios. Sa pagpati kana, bisan pa may masakit nga pagtiraw, sa urihi may maaguman nga kapahuwayan kag kasadya.

Rugya ang akun pangamuyo: Amay, ang imo pulong nagahambal nga duro ang dapat namun nga maman-an nga mga pagtiraw sa kabuhi, hay ang lugar nga dya indi amun nga balay kag dapat namun maman-an nga Imo dya nga balay. Pero Amay, akun ginabaton nga ako nagakahangyus sa ano man nga nagakaharatabo sa amun dalan kang kabuhi sa nanarisari kag sa maraku nga beses kada adlaw. Buligi kami sa pagpreparar sa pagdangop Kanimo kon rian matabo kag indi magkahangyus kon indi makaresponde nga may kadayawan para Kanimo. Sa ngaran ni Hesus, Amen.

9 thoughts on “Kon ang Kabuhi Masakit

 1. Raquel Thaker : Sis Nenen, just remind ourselves that no matter what happens in life, Jesus cares deeply about us and longs to give us wisdom to handle what comes our way. God is great! Isaiah 53:5

  Like

 2. nong Bebot Dulalia Celorico, gapasalamat man gid ako sa Dios sa pagluwas kanakun kag pagtugru ka dugang nga kabuhi makita ang Ana nga kagamhanan kag gugma sa tagsa ka kabuhi..salamat gid sa pagkomento..may masunod dya nga episode bantayan ninyo sa sunod nga biernes..

  Like

 3. duro gd nga salamat liwan nen s pgsulat mo liwan ka dya nga estorya parte s natabo kanimo katong una kg igo2 gd s paraabuton nga semana santa ang tema ka dya nga estorya.matuod gd man nga ang atun Mahal nga GINOO lamang ang may gahum kon san-o kita bul-on ja s kalibutan.ang himpit nga pagtuo s MAHAL NGA DIYOS ang numero uno nga makabulig gd s tanan,,parehas kang imo himpit nga pgpangamuyo samtang ikaw s oras ka katalagman…ang tanan nga ngbulig kato nga mga inoras nga ikaw s kritikal nga kondisyon,padara man kang atun Mahal nga Diyos…duro gd salamat ….

  Like

 4. angelie a. ayson, salamat gid sa pagbasa kag komento..bisan pa nga duru kag bahul ang ginapas-an mo nga kabudlay adlaw adlaw magparapit lang sa Ginoo kay may kapahuwayan ..padayon magsarig kana hindi na kita pagpabayaan.

  Like

 5. Sa kada isara kanaton my mga pahananglitan nga bagay nga maga katabu sa aton kabuhi.dapat kun kita mg kabuhi unahan naton ang Ginoo sa pg hangop kang tanan nga bagay. Nga kita indi na gid pg pabayaan. gring kun kis a kita naga kalipat..Ang tanan lamang gina kontento sa kon ano lamang ang aton madangpan.. Pero kun kita gali wara naga kalipat sa ginoo kita man ana kja ginabantayan. ugaring kis a indi ta man mapunggan ang aton kauligalingon nga kun my ma hitabu kanaton.Kay dara bla kng ginatawag nga swerte kng kabuhi kun jan lng kita tutud. Ang ginoong dios naga design kng aton kabuhi.Gani di gid kita mg kalipat sa pagdayaw kg pagtuo sa iya kg mg pasalamat. Kun kis-a bla.Ga pamangkot kit sa ginoo kung andot amo kita kja?…Pero kn aton lang pensarun kita nga mga kristyano ng kulang gid kana…Amo gid ja ang kabuhi ta. di ta mapakot nga my mga disgrasya nga matabu kanaton.Pero isara lng ja kng pagpadumdm kanaton nga kita dapat di gid mgkalipat sa dios.Sa akon nga pinalangga nga titanenen.Salamat gid sa imo mga sugidanon kay ako imo ginapukaw kng mga kakulangan ko sa ginoo dios.salamat gid!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.