Skip to content

March 1, 2013

10

Masinadyahun nga Tagipusuon

by Pangga Gen

"The Happy Town Menagerie Dolls" halin sa www.lostateminor.com

“The Happy Town Menagerie Dolls” halin sa http://www.lostateminor.com


Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Imo ginbutang ang kasadya sa akun tagipusuon.
-Salmo 4:7
Masinadyahun nga Tagipusuon, akun dya naiisipan nga titulo kang ako nagaistorya sa kay Inday Mel a.k.a. Laylay Melanie Hontiveros Agana sa grupo kang taga-Patnongon. Darwa lang kami nga nagakadlawanay sa amun nga pag-istoryahanay katu, sabat sa nasulat na nga mga komento kag makaharakhak kaw man gid. Amo gani nga nasambit ko kana nga siguro nami dya nga ititulo sa masunod ko nga blog.

Indi natun ginaistoryahan ang natungod sa itsura kang sangka tawo rugya kundi ang natungod sa tagipusuon ka tawo. Ang makita bala ka mga tawo sa publiko nga pangsulod nga kasadya, ukon ang nagahalin gid sa tagipusuon nga kasadya sa itsura. Kag indi natun maitago ang mga bagay nga dya hay kon ano ang sa tagipusuon ka tawo makita sa ana mga mata, aksyon kag panghambal.

Ang pagkabalaan kag pagkasadya magkaimaw nga mga butang. Tuod ang Balaan nga Kasulatan o Bibliya nga nagahambal nga ang masinadyahun nga tagipusuon nagapakadlaw kang panguyahun kag ang masubo nga tagipusuon nagapasubu man kang kalag (Salmo 15:13).

Ang abilidad sa pagpakadlaw, amo man sa pagkadlaw, nagapakita kang pagbalanse sa pagkabuhi. Ang pagkadlaw ang makabuol ka atun mga tensyon kag mga kabalaka halin sa kon ano nga mga problema nga makatugro ka indi mayad nga baratyagun hasta sa sakit sa atun kalawasan. Hambal gani sa Salmo 17:22, ang masinadyahun nga tagipusuon amo ang mayad nga bulong.

Amo dya ang isara ka nabuol ko sa akun Tatay, ang pagyuhom nga may kasadya. Bisan pa may problema, kon mag-istorya tugroan na gid ka halimbawa nga makatugro kasadya sa nagapamati kana. Sigurado gid nga ipamangkot na kanimo kon masadya bala ang imo tagipusuon. Hambalan na ikaw kara timo nga kadlawan mo na lang ang problema bisan ano pa kabahul ukon kabug-at, pas-anun mo na lang nga may pagyuhom kag ipaabot ibalik sa Dios ang ginaproblema mo para mabuligan na ikaw sa pagpas-an. Nagpas-an gani bay ang atun Ginoong Hesus kang mga kabug-at sa Krus kang Kalbaryo.

Isarig natun kag itugyan sa Dios ang tanan para makapahuway man kita. Sa pagtuo kag pagsarig, rugya nagatubo ang kasadya kang tagipusuon, ang masinadyahun nga tagipusuon!

Advertisements
10 Comments Post a comment
 1. angelie a. ayson
  Mar 1 2013

  Sa masinadyahaon nga tagipusoon…. akon gid nakita kg nabatyagan ang mga amo ja nga sinulatan ni tita nenen…Bisan duro akon problema sa tanan nga bagay..Gina himo ko gid nga mag kasadya paagi sa akon kaugalingon nga tagipusoon…That no matter what things comes on me.. Better or worst. I just make myslelf happy and forget all my worries.Anyway GOD is watching and knows all best for us…He will never let us down in times of difficulties he still love us and ever willing to help us always. So my dear friends, keep on smilling with jesus in our hearts…

 2. Nenen Elma
  Mar 1 2013

  Halin sa facebook:
  Laylay Melanie Hontiveros Agana: It’s so very interesting and cheerful story,,,Always remember that Laughter is the best medicine even when we were down…just think of joyous moments and that’s makes you smile..

  Evelyn Ellaga Dela Cruz: nami gid Nen, mayad nga mga harambalon kag pahanumdum..

 3. Laylay Melanie hontiveros agana
  Mar 1 2013

  Thanks a lot auntie Nenen wayan man ko sagap ba,,,bravo auntie Nenen it’s very good story,,,their is a moral value that we can learn,,happiness shows what kind of person you are,,thru the way you act,talk and give some impression…long live auntie Nenen so you can write more stories that can touch other people…

 4. Nenen Elma
  Mar 1 2013

  Jigsz carnationsky, salamat man gid sa atun Ginoo tana atun kabuhi magapabilin kita sa ana nga pag-atipan nga may pagpalangga. Ang Ginoo atun kasadya sa tagupusuon.

 5. Mar 1 2013

  sakto gid man ra, kinahanglan ang kasadya sa taguipusuon, ang Ginoo lang ang makatugro kadya kanatun. ang kasadya/kalipay halin sa Ginoo amo ang gatugro kang kabaskug kanatun! salamat nen sa encouragement!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.