Masinadyahun nga Tagipusuon

"The Happy Town Menagerie Dolls" halin sa www.lostateminor.com
“The Happy Town Menagerie Dolls” halin sa http://www.lostateminor.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Imo ginbutang ang kasadya sa akun tagipusuon.
-Salmo 4:7
Masinadyahun nga Tagipusuon, akun dya naiisipan nga titulo kang ako nagaistorya sa kay Inday Mel a.k.a. Laylay Melanie Hontiveros Agana sa grupo kang taga-Patnongon. Darwa lang kami nga nagakadlawanay sa amun nga pag-istoryahanay katu, sabat sa nasulat na nga mga komento kag makaharakhak kaw man gid. Amo gani nga nasambit ko kana nga siguro nami dya nga ititulo sa masunod ko nga blog.

Indi natun ginaistoryahan ang natungod sa itsura kang sangka tawo rugya kundi ang natungod sa tagipusuon ka tawo. Ang makita bala ka mga tawo sa publiko nga pangsulod nga kasadya, ukon ang nagahalin gid sa tagipusuon nga kasadya sa itsura. Kag indi natun maitago ang mga bagay nga dya hay kon ano ang sa tagipusuon ka tawo makita sa ana mga mata, aksyon kag panghambal.

Ang pagkabalaan kag pagkasadya magkaimaw nga mga butang. Tuod ang Balaan nga Kasulatan o Bibliya nga nagahambal nga ang masinadyahun nga tagipusuon nagapakadlaw kang panguyahun kag ang masubo nga tagipusuon nagapasubu man kang kalag (Salmo 15:13).

Ang abilidad sa pagpakadlaw, amo man sa pagkadlaw, nagapakita kang pagbalanse sa pagkabuhi. Ang pagkadlaw ang makabuol ka atun mga tensyon kag mga kabalaka halin sa kon ano nga mga problema nga makatugro ka indi mayad nga baratyagun hasta sa sakit sa atun kalawasan. Hambal gani sa Salmo 17:22, ang masinadyahun nga tagipusuon amo ang mayad nga bulong.

Amo dya ang isara ka nabuol ko sa akun Tatay, ang pagyuhom nga may kasadya. Bisan pa may problema, kon mag-istorya tugroan na gid ka halimbawa nga makatugro kasadya sa nagapamati kana. Sigurado gid nga ipamangkot na kanimo kon masadya bala ang imo tagipusuon. Hambalan na ikaw kara timo nga kadlawan mo na lang ang problema bisan ano pa kabahul ukon kabug-at, pas-anun mo na lang nga may pagyuhom kag ipaabot ibalik sa Dios ang ginaproblema mo para mabuligan na ikaw sa pagpas-an. Nagpas-an gani bay ang atun Ginoong Hesus kang mga kabug-at sa Krus kang Kalbaryo.

Isarig natun kag itugyan sa Dios ang tanan para makapahuway man kita. Sa pagtuo kag pagsarig, rugya nagatubo ang kasadya kang tagipusuon, ang masinadyahun nga tagipusuon!

10 thoughts on “Masinadyahun nga Tagipusuon

 1. Duro gid nga salamat sa inyo nga tanan sa pagbasa kag komento rugya sa balay. Kabay nga pakamaayohun kita kang Ginoo sa pagpadayon pagsarig kag pagtugyan kang atun kabuhi kag kang tanan agud nga makaagum kita pirme kang kasadya.

  Like

 2. Very well said Nanay Nen :) thanks for sharing! ^_________^ always wear your big smile

  Like

 3. Ricardo Pancubila : nice one. just finished reading. tuod gid man. ang tawo nga wara nagakasadya nga wara nagayuhum wara te grasya sang kalipay halin sa Espiritu Santo.

  Like

 4. Laylay Melanie Hontiveros Agana : Duro gid nga salamat auntie Nenen Elma Puedan Ayson Mckeown Sa pag sulat kng estorya parti sa aton nga darwa pag estoryahanay ridja sa patnongon kaw kun,,pasensya mga kaabyanan ko ridja kun ang akon LNG ngaran ang nasambit kng manug sulat ky kng tion nga ria tam an gid kalinong ang grupo kg gin umpisahan ko kng estorya wara ridto wara ridja kng amo to nag sugpon man si auntie Nenen kg nagaharakhak kami nga darwa ky kami LNG kg wara run ti iba…kabay pa nga suportahan naton ang mga ginsulat ni auntie Nenen…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.