Arte Pinamurotan

"Hawla sa Dingding_1."
“Hawla sa Dingding_1.”

Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Nenen Geremia-Lachica/Bag-ong Bahit
Atun nabatian ang harambalun nga ang katahum kuno suno sa nagaturuk. Ang atun mata daw bata nga dali gid mabihag sa nanarisari nga mga kolor, sa mga nagaigpat ukon nagasiling. Ang atun panuruk amo ang una nga nagahusga kon bala padayon kita sa pagtandug, pagpurot, pagsimhot kag kon karan-un, pagdiretso sa baba. Pero ang mata dali matonto, sarang gid mabutigan. Amo ria nga gintaw-an kita ka utok agud sarang kita makapaminsar kag makapili. Kon ang mata bata nga nahaylo kag nalipay sa nagaigpat, ang utok amo ang limug kang ginikanan ukon mal-am nga nagahutik kang rason.
Artwork ka Tagsulat.
Artwork ka Tagsulat.

Ano gid bala ang ginatawag nga “art”? Katahum lang ayhan nga ginbutang sa kwadro kag ginpakabit sa dingding? Arte – isara ka bagay, buruhatun ukon pangginawi nga nagatugro kalipay sa atun mata kag nagapamag-an kang atun baratyagun. Kada isara kuno kanatun may pagka-artist ugaring wara lang natun nataw-an ka tsansa nga makaguwa. Tungud sa ano? Sobra kuno kagahud ang atun utok sa pagtugro ka mga rason nga nagapugung kanatun. Gani makahambal ako nga ang artist laban daw bata, may mata kag may baratyagun. Ang utok nagadikta ka rason pero ang artist laban nagalalis sa dikta kag padayon sa mga buruhatun sa pagpautwas kang ana’ng ginabatyag.

Ginaagda ko kamo sa sangka gamay nga pagpasundayag kang ginbuy-an ko sa flea market ang akun “inner child” nga ginpreso, ginkadenahan ka akun utok. Kon kis-a, mayad gid nga buy-an kag saulogon ang bata nga rugyan sa kada isara kanatun.
1bHawlaJPG
1.“Hawla sa Dingding”– Ang amun pispis sa balay painting kang akun bana ugaring nanamian ako ka korte ka hawla nga akun ginbakal ka $3. Sa urihi, “nakadakup” kami ka sangka gamay nga pispis ($3), project siguro kang nagatuon kang taxidermy ukon pag-embalsamar. May dingding kami nga daw nagapanawag gid nga sab-itan, gani nangita ako ka sarab-it. Ang sanga akun ginpurot halin sa kilid-balay. Kon Christmas, wara takun ti Christmas Tree. Indi bangud wara ako ‘gapati; ‘gapaminsar lang ako nga andut abi Christmas tree gid pirmi. Kapin pa, wara man ako ti ginalapas nga kasuguan kon “minimalist” ang akun dekorasyon sa Christmas.
2Takuri
2.“Takuri nga Pula” – nasadyahan gid ako pagkakita ko ka pula nga takuri nga may karaptan nga kawayan. Kumpleto ang takup pero wara ako it tuyo nga padayunon ang kabuhi na kadya bilang takuri. Nangin makawiwili nga $2 nga taramnan dya sa opisina kang akun Peace Lily nga nagbulak ka sarang tuig. Ang baraghal nga ceramic flower vase, $1 pero ang figurine nga Little Buddha libre bangud kon lampas a las tres it hapon sa Domingo, ang indi mabaligya ginapabay-an run lang sa kon sin-o may gana magpurot. Ang kon ano gid man nga mabilin, ibasura gid lang. Ang dried twigs sa flower vase bulak kang matag-as nga mga hilamon nga akun ginpuksi kato sa baybayun kang Sandy Hook, NJ.
3aSari-sari
3.“Sari-sari Espesyal” – sa kusina, ang amun spices ukon paranakut sa gagmay nga mga botelya amun ginhalin kag gin-islan kang mga de kolores nga botelya imaw ka mga harlequin clowns nga bahin kang akun koleksyon (3a kag 3b). Ang siripalun nga metal nga Rolls Royce akun ginbaydan ka $5. Manugpanaw run ako kag nagkuon ang vendor nga AM radio ang awto, ang darwa ka panguna nga ariring amo ang rilisuan para magpili ka estasyon kag ang pihak nga ariring amo ang on/off switch. Ginbaklan lang namun ka 9 volts nga baterya kag ginpaandar kato kang Hurricane Sandy.
3bSari-sari
4.“Kape Rugya” – ang medyo tuktukun pero orig nga “retro sign”($2).
4Kape
5.“Retro Uno” – ang amun daraga mahilig gid sa retro ukon vintage nga mga pagkabutang. Amo dya ang dekorasyon sa ana’ng apartment. Ang telepono ginbakal $3 sa yard sale kauna kag sarang magamit kon may landline. Ang poster ni Marilyn Monroe medyo may marka kang basa ang dahi kag irong pero daw dara run lang sa arte kag na-frame run, $5. Ang bahul nga lampara ginpurot sa curb ukon binit-karsada, siguro gintablug hay dumaan ukon baknal ang design para sa nagtablug. Ginbaklan lang namun ka bag-o nga bulb. Ang throw pillow covers retro man ang design kag halin sa dumaan nga tela nga akun gintahi.
5Retro Uno
6.“Retro Dos” – amo dya siguro ang “pinakamahal” nga nasapwan namun sa flea market, ang malapad nga poster print halin sa painting kang Beatles nga wara nabutang kon sin-o ang artist kag wara man kami ti nakita nga marka ukon trademark sa likod. Kuon ka vendor $15. Medyo naglisu-panaw kami parayu ugaring nagpaabat ang vendor nga $10 run lang. Pero igu namun usisa, may marka kang pagkabasa ang mga kilid kag bangud rapit run tagparauli, naayuan namun panaog sa $8. Mas mahal ti masobra lima ka pilo ang gasto pagpa-frame. Sa apartment ni Camille, nagayuhum si Marilyn Monroe sa Beatles nga dyan lang sa tabok man nga dingding.

Ang Beatles.
Ang Beatles.

Duro gid nga salamat sa paghapit kag paglantaw rugya kang akun gamay nga pagpasundayag.

8 thoughts on “Arte Pinamurotan

  1. Hehe, nami man rang frugal. Pwede man hambalun minimalism.:) Gani, basi museo man gaw-an ka balay kon kulang man sa stock room. Amo gid man siguro mas uso dyan ang vintage shop kag flea market, bangud sa ‘excess’ nga kon rugya, burloloy kag namian gid hay kon minimalism, basi hambalun ka tawo nga imol, haha. Daw music nga kinahanglan gid tunog-tunog. :)

    Like

  2. Salamat gid, Pangga Gen! Bay-e lang hay durupan ko pamurot agud may Part 2. Frugal is the new fad rugya ano pa nagpataas man ang mga flea market vendors ka anda’ng presyo. Downside lang kadya hay kon mawili timo kapamurot, wara man ikaw ti burutangan – so, clutter galore ang balay mo. :-)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.