Arte Pinamurotan

Atun nabatian ang harambalun nga ang katahum kuno suno sa nagaturuk. Ang atun mata daw bata nga dali gid mabihag sa nanarisari nga mga kolor, sa mga nagaigpat ukon nagasiling. Ang atun panuruk amo ang una nga nagahusga kon bala padayon kita sa pagtandug, pagpurot, pagsimhot kag kon karan-un, pagdiretso sa baba. Pero ang mata…