Byahe Pauli

Sofa sa Schiphol Airport.
Sofa sa Schiphol Airport.

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Kang sarang semana naka-uli gid man ako rugya sa Thailand halin sa UK. Buhay ko run dya ginahulat nga tyempo hay nahidlaw run takun kang mainit nga panahon, manamit (kag makahang) nga pagkaun, magsuksuk kag mag-an nga panapton, kag ang pangabuhi ko rugya sa Thailand. Halin pa kang Enero nga nag-umpisa run ako kang akun countdown sa pag-uli sa bulan kang Pebrero. Ginasunlog ako kang mga amiga ko rugto sa Stirling nga ginsanto ko gid kuno nga antes kang Valentine’s Day ako mag-abot. Syempre e hay para mag-imaw kami kang akun bana, ginsabat ko sanda, kag magyuhum. Eksayted ako mag-uli gani nga mga 4-5 ka adlaw antes ako magpanaw natapos ko run ang akun pag-empake.

Ginapangamuyo ko nga magmayad lang ang panahon, nga hindi magsnow ukon mag-uran. Pasalamat ako sa Ginoo nga ginsabat na ang akun pangamuyo hay manami ang tyempo paghalin ko. Nagsnow todo pagkasunod nga adlaw. Mayad lang nakaluwas ako sa amo to nga sitwasyon hay kabudlay magbyahe kag basi ma-cancel pa ang akun flight.

Nagtaxi ako paagto sa Edinburgh airport. Wara gani magsanka oras. May iba man nga paagi mag-agto sa airport – magbus, tapos magtren, tapos magbus liwat. Mga rapit darwa ka oras dya nga byahe, saka-panaog sa ginasakyan pero mayad man dya kung wara kaw nagadali hay mas barato sangsa taxi. Ang anda nga airport bus gindesinyo gid para sa mga nagabyahe hay may burutangan kang bagahe sa sangka parte kang bus. Double deck kay may libre nga wifi. Ang airline nga gingamit ko ginakinahanglan gid mag online check-in ang mga pasahero. Ang boarding pass puede mo ma print sa imo balay ukon sa airport run mismo. Tapos magpila para itugro ang bagahe. Pasalamat ako nga wara ako ginpabayad kang sobra nga mga 2 kg. May iban nga okasyon nga bisan gamay lang ang sobra istrikto ang naga-baton kang bagahe kag nagapabayad gid.

Ang una nga parte kang akun byahe nag-agi sa Amsterdam. Mga sangka oras lang man ang lupad. Tapos mga apat ako ka oras naghulat rugto para sa sunod ko nga flight derecho run sa Bangkok. Pag-abot ko sa Amsterdam nag lagaw-lagaw ako sa duty free pero wara man ako ti may nakita nga kinahanglan gid baklun. Duro daad mga nami man ugaring tamad ako magsagi bitbit. Napinsaran ko nga magkaun kang ramen noodles hay daw gusto ko magsabor kang Asian nga pagkaun. May darwa ka tawo sa pila, sangka japon nga laki kag sangka puti nga baye. Samtang ginahimo ang anda order, nag-pungko sanda sa mga lamesa nga para sa mga kustomer. Ako ang nabilin nga gatindug, gahulat mag-order hay masaku pa ang staff. Burubhay may sangka baye nga pinay nga nag-abot kag nagkuun sa staff nga ma-order kuno tana. Te ginkun-an ko nga mas na-una ako kana abot kag ako pa dapat mag order. Siguro napikon, naghalin. Wara gid bala nag obserbar anay kung may tawo nga nauna kana.

Higante nga tasa sa Schiphol Airport.
Higante nga tasa sa Schiphol Airport.

Kang nabusog run ako nagpanaw-panaw ako paagto sa akun gate. Nagpangita ako kang komportable nga purungkuan para makapahuway gamay. Gin-agyan ko ang Holland Boulevard kung sa diin rugya ginapakita ang Dutch nga kultura, may museum, kag may mga Dutch nga mga pagkaun. Manami man ang anda dekorasyon. Nami man dya nga estilo nga mapakita ang kultura kang mga Dutch ilabi na gid kung ang mga nagabyahe wara ti tyempo mag-lagaw sa sagwa.

Nakakita ako kang komportable nga sofa kag rugto ako nagpuro-pungko, nagbasa-basa, kag magpiyong-piyong gamay. Nagkaun ako kang tsokolate samtang nagabasa kang libro. Asta nga natak-an run ako pungko kag nag-agto ako sa gate kang akun flight. Gamay pa lang ang mga tawo nga nagahulat rugto hay may mga sangka oras pa kag tunga antes boarding. Manami man sa Schiphol Airport hay may tunga ka oras nga libre ang wifi internet. Bahul gid dya nga bulig para magkontak sa pamilya, mga abyan kag bisan parte sa obra. Sa Thailand kag Pilipinas wara gid ti libre nga wifi sa mga airports. Ang sa NAIA sa Pilipinas wara man naga-function bisan nga makita nga may dyan.

Wara magbuhay nag-umpisa run arabot mga pasahero. Kaduro lang kang mga pasahero kag sa flight nga dya buta gid ang eroplano. Bisan sa comfort economy ako gapungko, daw sa kanugon lang ang sobra £100 nga dugang para makapungko rugto hay daw kagutok man gihapon. Turog-bugtaw man ang obra ko sa eroplano. May akun man nga monitor para maglantaw kang sine kag iban nga paragwa-un, magsipal kang games kag magmati sa music. Nagatindog man ako kung kaisa kang magpanaw-panaw hay ma-alay magsagi pungko lang. Lawig nga daan ang byahe – mga onse ka oras.

Para mag-relax sa Schiphol Airport.
Para mag-relax sa Schiphol Airport.

Kang naman-an ko kung ano ang oras kang Thailand, gin-islan ko dayon ang oras sa akon relo. Ginahimo ko dya kada byahe para maman-an ko ang oras kun san-o magturog kag magbugtaw nga santo sa oras kang akun agtunan. Sa amo dya nga paagi malikawan ko ang jet lag. Parehas abi kun gabii ang abot, hindi ako dapat magturog mga 5-6 ka oras antes maglanding ang eroplano. Para pag-abot ko sa hotel ukon sa akun balay, makaturog ako. Pero kun aga pa ang akun abot, puede ako katurog asta maglanding ang eroplano, para indi ako matuyo sa adlawun.

Kang rapit run kami maghugpa daw kanami lang pamatyag ko nga makauli run ako. Napinsar ko ang mga manamit nga pagkaun nga ginakahidlawan ko, kag ang mag-pamasahe, ilabi na gid nga nagasarakit ang lawas ko sa byahe. Lain gid man kung makauli kaw sa imo gid nga lugar kun sa diin komportable ang pagpangabuhi kag naanadan mo run ang pagsinarayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.