Pagdara kang Libro sa Baryo, Pagbasa para sa Pag-ugwad kag Pagbag-o


Nag-imaw ako sa siyam (9) ka mga Lin-ay kang Antique katong hapon kang Pebrero 11, 2012 sa pagtuman kang programa kang gintukod nanda nga Lin-ay kang Antique (LKA), Inc. nga “Libro Para sa mga Antiqueno.” Natabo dya sa Panlagangan Elem. School sa Brgy. Panlagangan sa Sibalom, Antique. Sangka gamay dya nga eskwelahan sa turukladun nga baryo sa guwa kang banwa. Halin rugya, makita ang bukid nga Montagawe kag ang kalapadan kang taramnanan kang Sibalom.

Ginsug-alaw kami kang mga estudyante nga nag-ilis gid kag naghanda para sa okasyon, kang mga Nanay dara ang andang mga gamay nga bata, kang mga Tatay nga nagasuporta sa pag-eskwela kang anda kabataan, kang mga matutom nga maestro kag maestro nga ginapamunuan ni Sir Nynivo Esposo, kag kang bilog nga komunidad sa pagpanguna ni Brgy. Kapitan Merlie Lagunday.

Ginakatapuan ang Lin-ay kang Antique, Inc. kang mga tagdaug halin 1974 hasta kadyang 2011. Ginapamunuan dya ni Sheryl Ebon-Martinez (LKA 2001). Ikarwa run nanda dya nga tuig. Napatuman ang una nga programa sa Tibiao. Dyang kahiwatan sa Sibalom ginpangunahan ni Diana Rose Grasparil-Espe (LKA 1994).

Nagdara ang grupo kang mga libro halin sa The Asia Foundation’s Books for Asia kag dugang nga mga donasyon halin sa Manila, Australia, America, kag iba pa nga bahin kang pungsod – tanan sa pagtinguha kang mga lin-ay kag andang pamilya.

Indi lang mga gwapa ang atun mga lin-ay; mga aram kag may tuod nga talento ilabi na sa pagkanta. Ginpakita dya sa programa nanday Mary Kris Gualberto (LKA 2011) kag Ruby Rizza Estaris-Villavert (LKA 2005).

Labi nga nangin memorable ang programa sa pagbasa-istorya ni Melody Paculaba-Guzman (LKA 1992) kang libro pambata nga akun ginlubad halin sa Ingles paagto sa Kinaray-a, Ang Bukid nga Nagpalangga kang Pispis (Mother Tongue, 2007). Ginsundan pa dya kang paghalad kang kanta ni Mr. Andrew Uy-Kimpang, bana ni lin-ay Jazmine Pediangco (LKA 1996), nga kaimaw man ang darwa nanda ka bata.

Kag ako takun amo ang anda gin-imbitar para magtugro kang mensahe pang-inspirasyon. Sa pag-atubang ko sa kabataan, ginikanan, kag pumuluyo kang Panlagangan, gin-istorya ko ang mga adlaw kang akun pagbasa kang libro sa nabukid man nga baryo kang Dao, kag ang pagkilala nga dyang pagbasa amo ang bahul nga rason andut nagdaug ako sa duro nga quiz bee kauna, nakapasar sa UPCAT, kag kadya sangka manunulat kag propesor sa De La Salle University-Manila.

Sirum run kang maglisensya kami sa pag-uli. Kami man nabusog gid: sa andang mainit nga pang-abi-abi, sa manamit nga meryenda kang mga pagkaun nga ginakahidlawan parehas kang ibos kag alupi, kag labaw sa tanan, sa pagpati nga sa magamay kag kongkreto nga lihuk parehas kadya, may pagbag-o nga nagakatabo.

Salamat sa Lin-ay kang Antique sa kahigayunan nga makadagyaw.
Salamat kay Ms. Beaulah Pedregosa Taguiwalo sa mga kopya kang Ang Bukid nga Nagpalangga kang Pispis.
Hasta sa liwan kag padayon kita.

_____________________________
Mga litrato ni Pangga Gen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.