Pagdara kang Libro sa Baryo, Pagbasa para sa Pag-ugwad kag Pagbag-o

Nag-imaw ako sa siyam (9) ka mga Lin-ay kang Antique katong hapon kang Pebrero 11, 2012 sa pagtuman kang programa kang gintukod nanda nga Lin-ay kang Antique (LKA), Inc. nga “Libro Para sa mga Antiqueno.” Natabo dya sa Panlagangan Elem. School sa Brgy. Panlagangan sa Sibalom, Antique. Sangka gamay dya nga eskwelahan sa turukladun nga…

Ang Lin-ay kang Antique, Inc., ang Kabataan kang Sibalom, kag si Pangga Gen

Litrato halin sa Lin-ay kang Antique, Inc. Magaimaw ako sa Lin-ay kang Antique (LKA), Inc. sa paghatud kang andang book drive nga may titulo "Libro para sa mga Bata nga Antikenyo” (Readers are Leaders) Tuig 2 sa Pebrero 11, 2012 sa Panlagangan Elementary School sa Sibalom, Antique. Parehas man kang atun handum - handum natun…