Sa Tunga Natun ni Mark Angeles


Litrato: James Singlador

Sa Tunga Natun
Mark Angeles

Samtang ginalikup kita kang dulum
ginpamangkot mo ako, ang matuod nga ako
kun andut nagakampay ang mga dahon
kun andut nagahibi ang mga bato
kun andut matam-is ang haruk
kun andut mainit ang akun mga hakus
kun andut nasapwan mo nga nakabarambud
ang imong mga alima sa akun mga alima
kun andut nagakatabo ang mga hitabo
kag nagahitabo ang kabug-usan kang mga butang
suno sa andang panahon, kag bukon tungud kanatun
kun andut maabtik ang kasanagun
kag kun andut nag-uran kang maghalin ako
Ginsapupo kang imong mga tudlo
ang mga huray ka akun buhok
ang kurit kang mga kiray kag miruk
ang palibot kang akun mga bibig
naglaum nga makita mo ang sabat
sa tanan nga dya, mabasa sa korte kang akun uyahon
kun paano ko buy-an ang akun kahadluk
sa gabi-i nga angay kang sangka libo nga gabi-i
nga ikaw ang akun atubang, kag bukon sanda
kag ako ang atubang mo, bukon isara kananda
Nagakatabo ang kabug-usan kang mga butang
suno sa anda panahon
parehas tulad, bisan pa nagasaut ang duro
nga abo kang paglibug-ulo sa huyhoy kang atun mga abaga
kag nagapangabay ang imong pensar sa imong tagipusuon
agud indi mabuksan ang mga nakatago
agud indi mabaklas ang mga ginbalay nga pader
bisan pa ginalantaw-basa natun ang isara kag isara
kadadalman sa kadadalman, sa gintabid nga kalag
Ginahambal ko kanimo kadya
nga matukiban mo ang sabat kon ikaw maghigugma.

Ginlubad halin sa Filipino ni Genevieve L. Asenjo

Sa Pagitan Natin
ni Mark Angeles

Habang nakalambong sa atin ang dilim
tinanong mo ako, ang ako sa loob ko
kung bakit kumakampay ang mga dahon
kung bakit umiiyak ang mga bato
kung bakit matamis ang halik
kung bakit mainit ang aking mga yakap
kung bakit nasumpungan mong nakatali
ang iyong mga kamay sa aking mga kamay
kung bakit nangyayari ang mga pangyayari
at nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan, at hindi sa atin
kung bakit mapangahas ang madaling-araw
at kung bakit umulan ng ako ay umalis
Tinutop ng iyong mga daliri
ang mga hibla ng aking buhok,
ang aking mga kilay at pilikmata,
ang paligid ng aking mga labi
nagbabakasakaling makita mo ang sagot
sa lahat ng ito, mabasa sa hugis ng aking mukha
kung paano ko bitiwan ang aking takot
sa gabing katumbas ng isang libong gabi
na ikaw ang kaharap ko, at hindi sila
at ako ang kaharap mo, hindi isa man sa kanila.
Nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan
katulad nito, nagsasayaw man ang laksang
abo ng pagkalito sa ibabaw ng ating balikat
at nakikiusap ang iyong isip sa iyong puso
upang hindi mabuksan ang mga nakapinid
upang hindi mabaklas ang mga itinayong pader
gayong nakikita natin ang isa’t isa
lagus-lagusan, sa pinag-isang kaluluwa.
Sinasabi ko sa iyo ngayon
na malalaman mo ang sagot kapag ikaw ay umibig.

Mula sa Patikim, libro ng may-akda.

One thought on “Sa Tunga Natun ni Mark Angeles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.