Sa Tunga Natun ni Mark Angeles

Litrato: James Singlador Sa Tunga Natun Mark Angeles Samtang ginalikup kita kang dulum ginpamangkot mo ako, ang matuod nga ako kun andut nagakampay ang mga dahon kun andut nagahibi ang mga bato kun andut matam-is ang haruk kun andut mainit ang akun mga hakus kun andut nasapwan mo nga nakabarambud ang imong mga alima sa…

Ang Memorya Bilang Tangkig ni J.I.E.Teodoro

Litrato: James Singlador PAG-ABOT ko sa taramnan, may ginasülüng si Nong Junior sa irigasyon. Sa dalüm ka tulay-tulay nga simento palaktüd sa kayawan nga tarangkahan kang amün taramnan may sangka binatilyo nga nagabatak kang puna nga naladlad sa tagatuhod nga kolor-lao nga tubig. Ginpamangkot ko si Nong Junior kon duro man sanda nadawi. Nagkadlaw tana.…