“Si Hero, ang Abyan Ko” ni Elma “Nenen” Ayson McKeown

Featured Image ni Dan Kopp (http://www.lostateminor.com/2011/08/19/dan-kopp/)
Si Hero, ang Abyan Ko_Elma McKeown

7 thoughts on ““Si Hero, ang Abyan Ko” ni Elma “Nenen” Ayson McKeown

 1. hello to my dear friend from Patnongon,Antique,kanami kang inyo estorya ni “HERO” mo,nen..talagsa lang s malaka nga makakita kg makabasa ako kang amo dya kanaming estorya parte s tawo kg hayop..maw ra ang kuon s “english”nga ang ayam ang best man’s friend..indi kaw gd pagbayaan maskin s peligro kaw,parehas s natabo kanimo kato nga mga tyempo,wara na gd ikaw pagpabay-i paagi s pagtahul na to s kaiping mo dyan nga balay…may nabuol liwan ako nga mayad nga moral lesson s estorya mo kg eksperyensya s imo abyan nga s “HERO”.husto gd ang pagtawag mo kana nga HERO maskin indi ikaw ang ngpabahul s umpisa,dyan kanimo tana ngbuhay kg nangin mayad ang inyo pagimaway s kada isara…mabuhay ka nenen kg Hero…

  Like

 2. Wow, dogs can be someone’s bestfriend. They can be such a comfort, loving and protective animals to others and esp. to their owners. You are Lucky Te Nen to have Hero, indeed he is a hero. He will always be a part of you and you to him. He may be gone but the memories he left behind can give you a reason to smile.

  Like

 3. nanamian gd ko magbasa kang istorya nga dya. Pati ang site manami gid kay buta kang sugidanun. Salamat kaninyo tanan!

  Like

 4. Pangga Gen, salamat gid sa pag post ka istorya ko.

  Salamat sa inyo nga makabasa kaja nga istorya . Kabay makatugro man ka leksyon sa aton tanan..nga ang sapat ayam man o ano nga kalse ka sapat nagakabuhi man pareho natun kag ginakinahanglan palanggaon kag tatapon.kay sanda makabulig man gid sa aton pareho ni Hero sa istorya ko nakatugro kasadya kag nakabulig tabang.kanakun.. .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.