“Man-og,” Malip-ut nga Sugilanon ni Jess Insilada

Ilustrasyon ni Katie Scott halin sa http://www.lostateminor.com

MAN-OG_Sugilanon ni Jess Insilada

Bag-o nga kabulig kag yaya sang amon kinagot si Dagmay. Duha lang ang amon anak nga daku ang bal-ot sa edad. Isa ka manunudlo si asawahon sa manubo nga bulothuan sa amon baryo. Ako naman, tagdumala sang amon masobra tatlo ka ektarya nga humayan nga ginpanubli niya sa iya mga ginikanan. Kon wala ako sa uma, sa balay lang ako. Masami nagasinggit si Dagmay nga kuno may man-og. Kag…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.