“Anglit sa Akun Handum:” Mga Binalaybay ni Tricy Sumugat-Javines

Alibangbang

Sangka adlaw matapos malubung si tatay,
May alibangbang nga naghapun sa kurtina.
Gulpi ko nadumduman ang hambal kang iban,
Ang namatyan kun kaisa makakita kang alibangbang.
Ulud nga natubuan kang pakpak,
Pakpak nga ginakalingawan kang tawo.
Indi ang ulud nga nagauribay kang pakpak.
Kundi ang pakpak nga de kolor.
Raad indi man mag-abot ang adlaw,
Nga si tatay malipatan ko,
Nga daw ulud nga natabunan kang anang pakpak.

Patadyong

Patadyong kauna kag kadya may kinalain gid,
Pero madumduman ko gid ang kauna.
Kay man pinasahi sa tanan,
May panapton nga
Gabuk,
Rabut-rabut,
Matigdas,
Mapino,
Malum-uk,
Madanlug.
Pero ang imo tekstura baraghal,
Daw pangabuhi kang tawo sa uma –
Mabudlay.

Banig

Ikaw ang akun amigo kag amiga.
Kaimaw ta ikaw samtang gamay pa ako.
Naihian samtang nagadamgo,
Nangin saksi ikaw kang akun mga hibi,
Kapin pa kun gabii,
Kun makatiraw kang kara ni tatay ukon ni nanay.
Pira ayhan ka tawo ang nagrara kanimo?
Duru ayhan nga mga balhas ang nagturo sa andang mga panit?

Magabakal liwat ako kang kaparis mo,
Agud si Toto kag Nene mangin kaimaw mo man.

Ang Ceres Mapanaw run

Alas singko kang kaagahun ,
Si Inday bugtaw run.
Nagapirong anang mata,
Sige kimud, ha-a-a-y kanami pa magturug.
Ang kahumuk kang kutson kanami sa likod,
Dugangan pa kang maramig nga hangin kang kaagahun.
Antique marayu pa sa Miagao,
Duru pa nga banwa kag bukid ang maagyan,
Kag ang katurugun ni Inday sa Ceres padayunon.
Ang pag-iskwela anglit gid nga tapusun,
Agud ang damgo magapadayun.
Apang Inday dalia kay alas singko y medya,
Ang Ceres mapanaw run.

Abi ko

Isara run ako ka nanay nga may bahul nga handum,
Handum kaparehas kang pagsaut kang mga dahon.
Dahon nga may bahul nga importansya,
Importansya nga nakita ko sa akun kaugalingon.
Abi ko kauna ang akun mga ginikanan;
Dapat batuan,
Dapat kaugtan,
Dapat ko sikwayan,
Nga daw mga laya nga dahun nga gusto magkarahukas,
Sa puno nga nangin ugat kang andang pagsaut.
Mabudlay gali ang mangin nanay,
Kapin pa nga makita mo imu bata,
Nga daw indi run magsaut sa imong handum.

Si Tricy Sumugat-Javines isara ka nanay kag asawa. Naga-obra tana sa Mayor’s Office kang San Jose de Buenavista, Antique. Tana nabata sa sulud ka “tricycle” rasun nga “Tricy” anang ngaran. Nag-eskwela tana sa University of the Philippines, Miagao Iloilo City sa kurso nga Bachelor of Arts in Literature diin nangin inspirasyon kag idolo na anang mga propesor nga sanday Prof. Jonathan Jurilla kag Prof. Leoncio P. Deriada, ang ginakabig nga The Father of Contemporary Western Visayan Literature.

Featured Image halin kay Bobby Wong, Jr. kang http://www.postcardsfrommanila.com.

6 thoughts on ““Anglit sa Akun Handum:” Mga Binalaybay ni Tricy Sumugat-Javines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.