“Ang Pagbalik sa Pagsulat(pagkatapos ka malawid nga panahon)” ni Ma. Milagros Geremia Lachica

Ang Pagbalik sa Pagsulat
(pagkatapos ka malawid nga panahon)

Rugya man angud ako
sa kahapon kang pagsulat
bisan buhay run nag-abot
ang sarum-an ka teknolohiya
nga nagdara ka kalibutan
sa akun kwarto, sala kag kusina

Kompyuter ang tantanan nga balagun
nga nagaangut tanan kanatun
bisan sa indi suud nga kilala
balita, laragway, tsismis, diskurso
kanta, sine, tanan nga hulag sa video
nanari-sari nga transaksyon
ang madasig nga mapatigayon
utang, bayad, baligya, bakal
tuon, sipal, inaway, sugal
kag bisan sin-o nga may gana
makapanag-iya ka uma
may baka, may patubas
wara’t nagturo nga balhas
rayu ang nadangatan
halin sa atun lamisa
atun ang kalibutan
indi lang natun makaptan

Pero rugya man angud ako
sa kahapon ka pagsulat
may akun man nga kalibutan
matuod-tuod nga papel
ang akun ginabaluskay
matuod-tuod nga lapis
ang akun ginakaptan
ang akun mga tudlo
masaku sa pag-arado
naangut sa tantanan nga balagun
kang akun paino-ino
nagahutik, nagasugo
nga ang binhi
sarang liwan
nga ipanggas.

Ma. Milagros Geremia Lachica, 10/2010

Taga-Sibalom, Antique kag kadya sa New Jersey, USA. Gradweyt kang BA Comparative Literature sa University of the Philippines in the Visayas (UPV), Iloilo City kag malawid nga nag-obra bilang research associate kang Center for West Visayan Studies kang UPV.

Kang 1989, natugruan tana kang Cultural Center of the Philippines (CCP) kang Literature Grant sa Pagsulat kang Binalaybay sa Kinaray-a kag tana ang makuon nga una nga manunulat sa kontemporaryo nga Kinaray-a nga natugruan kang nasyonal nga pagpasidungug. Nagasulat man tana kang play kag napaguwa dya sa duro nga tion kag kang 1991, liwan tana natugruan kang writing grant kang CCP. Kang 1996, nagbaton tana kang UPV Chancellor’s Award for Most Outstanding Employee in Research, Extension and Professional Staff.

Ang Pagsulat…bayi ang anang una nga libro kang mga binalaybay sa Kinaray-a.Ginbalhag kang University of San Agustin Press, Iloilo City kang 2006 bilang parte kang padya – ang San Agustin Writers Grant nga ana nabaton kang 2005.

Mabakal dyang libro sa bookstore kang University of San Agustin sa Gen.Luna, Iloilo City kag sa Solidaridad Bookshop sa Padre Faura, Manila.

Featured Image: “Font in Use – The Glif” halin sa htt://fontsinuse.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.