Skip to content

Recent Articles

31
Aug

‘Pagdakup sa Ilahas,’ Bag-o nga Antolohiya sa Kinaray-a

Para sa order, makig-angot sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), Watson Bldg, 1610 JP Laurel St., San Miguel, Manila 1005 /Telepono: 02-733-7260. Email: komisyonsawikangfilipino@gmail.com/www.kwf.gov.ph

Para sa order, makig-angot sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), Watson Bldg, 1610 JP Laurel St., San Miguel, Manila 1005 /Telepono: 02-733-7260. Email: komisyonsawikangfilipino@gmail.com/www.kwf.gov.ph.

Imaw gin-launch sa Aklat ng Bayan kang Agosto 24, 2015, alas 3:00 sa hapon sa Marble Hall kang National Museum, dyang bag-o nga antolohiya kang mga sinulatan sa Kinaray-a nga gin-edit ni John Iremil E. Teodoro kag ginbalhag kang Komisyon ng Wikang Filipino.

Kaimaw rugya ang kontribusyon ka tatlo natun ka mga bisita nga manunulat, sanday Joselito “Jo” Padulla sa anang “Ang Amun Balay sa Sinaja” , Dennis Almoros Monterde sa anang “Pagbisita sa Bukid Nangtud” kag ni Aimee Andaya-Hilger nga “Sa Pagpamana kang Foreigner”.

Mabasa man ang mga binalaybay nanday Leoncio P. Deriada, Ma. Felicia Flores, Jose Edison Tondares, Stephen Louie Checa, kag Gil Montinola, amo man ang mga sugidanun nanday Teodulfo Abella Naranjo, Maria Luisa Defante-Gibraltar, Mark Joseph Torrechilla, kag ang panaysayun ni Elsed Togonon.

Ginabaligya sa presyo nga 200.00 dyang antolohiya. Sa mga interesado, mag-email sa komisyonsawikangfilipino@gmail.com. Bisitaha ang website kadyang opisina kang gobyerno: http://www.kwf.gov.ph.

7
Aug

Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.


Sa Akun mga Kasimanwa,

Kruhay! “Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!”

Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid?
Pamatii sa SoundCloud

Rugya ang akun ikarwa nga libro kang mga binalaybay. Nangayo ako kang kaisug kang buut sa akun mga apoy nga ipakilala dya kaninyo, akun mga pinalangga nga kasimanwa, bangud bisan makasulat ako sa Hiligaynon, sa Filipino, kag sa Ingles, ginpili ko nga isulat dya sa atun tumanduk nga pulong. Hay lain gid bay tana ang tunog kang Kinaray-a. Sa anang ragumu, mapanan-awan mo lagi ang daw sawa nga liko kang karsada halin sa Iloilo pa-Antique, ang tumbo ka imong buli sa traysikul — ang nagawarus mo nga tutunlan sa kahidlaw sa linapwahan.

Kag bangud kon indi kita magsulat sa atun tumanduk nga pulong, maabot ang adlaw nga madura dya: pensara bala ninyo, nabuslan kang Ingles ang Espanyol… kag paano kun mag-abot ang adlaw nga ‘pwersahun’ kita magtuon kang bag-o nga lengguwahe, halimbawa Chinese? Kag paano gilang kun antes kadya, indi run kita makapautwas ka atun pamensarun kag baratyagon bangud wara run kita it ikasarang sa atun mismo pulong? Kun daw gatusngaw gilang kita hay kadya pa lang gani, nagakalipat run kita?

Nagapangayo ako ka inyo suporta paagi sa:

1)pagbakal kadyang libro. Suporta man dya sa pabliser sa guwa kang Manila (hay sa tuod lang, bisan ginamando run ang pagtudlo kang Mother Tongue, indi gihapon mag-publish ang mga ragkul nga publishing house sa Manila bangud kita ukon ginansya ang una nanda nga ginapensar. Sin-o ang mabasa? Ano ka raku ukon lapad kang manughambal sa Kinaray-a?

2) pagbakal kadyang libro bilang pangregalo sa inyong abyan ukon paryente ukon donasyon sa eskwelahan. Rapit gilang ang Paskwa. Unique nga regalo, sweet pa, kag indi matunaw: forever ang libro: labi nga nagataas ang value bangud nagaisut kag nagamahal ang kahoy – ang papel…

3) pagrekomenda kadya sa inyong mga abyan kag kakilala, inyong library, kag opisina ilabi na kon nagapanagap kang barasahun kag pangbulig sa kabataan kag mga eskwelahan. Magamit dya nga panudlo (reading material) kag sabdyek kang research paper para sa mga estudyante sa kolehiyo kag nagabuul kang masters kag PhD.

4) pwede ninyo ako maimbita sa inyong eskwelahan, opisina, organisasyon, para makaistoryahanay kita parte sa pagbasa-pagsulat-pagtudlo, kag sa mga isyu parte sa lengguwahe kag kultura.

Mabasa rugya ang dugang nga patiraw:
Asenjo_PangayawAngTubigNgaAkonPalangga
Asenjo_PangayawAngTubig

Duro gid nga salamat!