Ang Kabuhi sa Baryo #2

Wara dya it kahulugan. Indi kinahanglan may kahulugan ang tanan nga butang kag hitabo. Sanag lamang dyang sirak kang adlaw. Pero andut kun kaisa, nagapakuno-kuno nga may iba pa nga pulos. Nagaiwag, daw bituon nga may integridad bangud may istorya nga naggiya anang kasanag sa Tatlo ka Hari. Daw pareho lang nga makapatubo dya kang tanum, hasta maglambu kag manaringsing kag manghumut kang bulak.

Ang Kabuhi sa Baryo #1

Nagabutlak ang adlaw sa tunga kang mga bukid kag nagasulud ang sirak sa akun kwarto paagi sa paglusut sa mga dahon kang kawayan sa likod-balay. Rugto sa Igtuba halin dyang sirak kang adlaw, diin may mga puno kang lumboy kag mga tag-as nga hilamon. Rugto ang paranggasan namun kang mais, kang mani, kang melon. Kang…

Ang Puso kang Gilas, Ang Lunes kay Labuyo

Nagmara run atun laway sa pagsinggit para sa Gilas vs Iran sa natabo nga championship sa SM MOA kagabii. Napierde kita sa andang taas kag bahul pero bukon sa dughan, sa tagipusuon. Bukon lang saging ang may puso. Indi ko run pagliwanun ang duro nga mga nahambal halin sa tv, radyo, social networking site, kag…