Love Affair sa TV

"Sangka ritwal ang paglantaw kang tv kauna, kag sangka komyunal nga aktibidad. Sa pagsulod sa balay ka iba nga tawo kag sa pagpungko sa anda sala para makigbahin sa eksperyensya nga ginatugro kang tv, kinahanglan padayon ang mayad nga pagtamdanay sa mga kaingud sa sangka komunidad. "

Ang ‘Zero Dark Thirty’ ukon si Maya, ang Kick-Ass nga CIA

Gusto ko kang action movie ilabi na kun (mga) babaye ang bida. Siguro bangud nagbahul ako lantaw sa mga pelikula nanday FPJ, Lito Lapid, Ramon Revilla Sr. Hasta kananday Rambo kag Jackie Chan. Sa black-and-white TV nanday Lolo kag Lola. Amo nga nasadyahan ako sa Charlie’s Angels kag nagpantasya man nga daad ako si Uma…

Life of Pi ukon Ang Mabuhi Imaw ang Tigre

Nabasa ko ang Life of Pi (2001) ni Yan Martel. Sa balay run gani sa Dao ang kopya. Gusto ko ang mga pelikula ni Ang Lee. Una ko tana nakilala sa Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000). Kang rugya run ako sa Manila, ginsagap ko kag ginlantaw ang mga nauna na nga pelikula parehas kang The…

Naga-Digital Detox pero hay Ma-Blog!

Umpisa kadya, kada Lunes. Nag-abot dyang ituk nga ma-blog kang Disyembre. Siguro bangud duro nagkaratabo: nag-launch ako kang Awesomeness Project kang Mayo (istorya ko sa sunod); karwa ako maka-agto sa America; halin Single nangin In Relationship akun status sa Facebook; pira ka bagyo, baha, kag linog ang atun nalampuwasan, kag pag-uli ko sa baryo sa…