Ang Mamumugon sa Banaue

"Pero bilib ako kay Manong Orlan tungud hasta kadya wara nautud ang pagpasa kang tradisyon nanda sa pagtatap kang tramnan. Maski ang andang binhi nga paray, orihinal, warat sambog – ang ginmana pa nanda sa andang kamal-aman for 2000 years! Amat-amat nga gina-develop kag gina-istoryahan tulad ang GMO rice, pero kon madapgan mo lang kag masaburan ang orihinal nga bag-ong tig-ang nga bugas kang Banaue, para kanakun, tama run dya para lipatan ang GMO rice. Ang paray da idya, tanan, GMO-free."

Kilala n’yo pa ang Tabungos? (Pakig-istorya sa Libro nga Karay-a Rice Tradition Revisited ni Vicente C. Pangantihon, #1)

“General, bal-an mo kon ano ang tabungos?” Amo dya ang pamangkot ni Mr. Zafiro Ledesma kang Museo Iloilo kang makabisita rugto si Retired General Vicente C. Pangantihon kang Enero 2007. Tuguti n’yo nga tawgon ko tanan nga Lolo Itik rugya. Taga-Tibiao tana kag nagauli kadya sa Paranaque City kaimaw anang pamilya. Bangud kang Abril 20,…