Binalaybay ni Jubela Cheska Copias

Pagbiya
ni Jubela Cheska Copias

Palangga,
Bituon ikaw nga nagaigpat sa kahawaan.
Bisan anhun kaduro ikaw gihapon ang makit-an.
Sa gab-i nga wara’t iba nga matahum,
Ikaw lang.

Palangga,
Nagayuhum ako.
Kun nagahinalup run ang adlaw.
Samtang ginalamon kang kadulum ang tanan,
Amat-amat.
Nagtuhaw run ang imong mga kaubay,
Ginsagap ikaw kang dughan.
Rugyan ikaw.

Garing tubtob san-o,
Ako magabantay?
Sa imong pag-abot,
Sa imong pag-igpat,
Palangga,
Nakapoy run ako.
Maghulat,
Magtangra.
Wara ti tsansa,
Nga ikaw akun malab-ot.
Nag-ilig ang luha,
Amat-amat.

Rugya ako,
Sa gihapon nagalantaw.
Samtang nagadulum ang palibot,
Wara run ako nagayuhum.
Nagtuhaw run ikaw,
Garing indi run ang dughan.
Hay bisan anhun ko katangra,
Indi gid ikaw mangin akun,
Palangga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.