“Bukun Ikaw Ako” ni Jubelea Cheska Copias

bulak kang tag-irinit

Panaw
Diretso
Indi pagbalikid
Atubanga kun ano ang ginpasublang kanimu
Indi ako pagpaminsara
Indi ako paghuwada
Lain ako kanimo
Ang kabuhi ta bukun palapaw-lapaw
Kundi kun ano ang mahimo mo tubtob sa imong ikasarang
Ang kabuhi bukun patas ka burador nga patayog-tayog
Lain sa bagsang nga patining-tining
Rayu sa damang nga paisug-isug
Ang kabuhi ta amo nga sadya kita
Kay husto dun kanatun ang makita kang mata
Wara run gasagap kang sobra
Wara ginakumparar ang kabuhi sa iba
Lain ako kanimo
Lain ang imong ginalapakan sa ginatindugan ko
Indi ako paghuwada
Kay gintuga ako nga wara ti kaangay
Himua lang kun ano ang buot mo
Indi pagpatasa sa kun ano ang ginaplano ko
Bukun ikaw ako
Bukun kita pareho
Indi ta ikaw mangin kaanggid bisan san-o
Panaw
Padayon
Turuka ang punta kag liko sa kun diin mo gusto
Kay lat-an ko kun diin ako mapondo
Kag kun ano ang gahulat kanakun
Indi pagsunod
Kay lain ang para kanimo
Lain ako
Lain ikaw
Indi kaw magtinguha para malapawan ako
Paghimakas kay amo ra ang ginpili mo
Kay bisan mag-iwan ikaw ka lagas kanakun
Malapakan mo lang ang akun haron
Bukun ang kun sin-o gid ako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.