Skip to content

August 7, 2015

Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!

by Pangga Gen

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.

Para sa order: vvasenjo@gmail.com.


Sa Akun mga Kasimanwa,

Kruhay! “Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!”

Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid?
Pamatii sa SoundCloud

Rugya ang akun ikarwa nga libro kang mga binalaybay. Nangayo ako kang kaisug kang buut sa akun mga apoy nga ipakilala dya kaninyo, akun mga pinalangga nga kasimanwa, bangud bisan makasulat ako sa Hiligaynon, sa Filipino, kag sa Ingles, ginpili ko nga isulat dya sa atun tumanduk nga pulong. Hay lain gid bay tana ang tunog kang Kinaray-a. Sa anang ragumu, mapanan-awan mo lagi ang daw sawa nga liko kang karsada halin sa Iloilo pa-Antique, ang tumbo ka imong buli sa traysikul — ang nagawarus mo nga tutunlan sa kahidlaw sa linapwahan.

Kag bangud kon indi kita magsulat sa atun tumanduk nga pulong, maabot ang adlaw nga madura dya: pensara bala ninyo, nabuslan kang Ingles ang Espanyol… kag paano kun mag-abot ang adlaw nga ‘pwersahun’ kita magtuon kang bag-o nga lengguwahe, halimbawa Chinese? Kag paano gilang kun antes kadya, indi run kita makapautwas ka atun pamensarun kag baratyagon bangud wara run kita it ikasarang sa atun mismo pulong? Kun daw gatusngaw gilang kita hay kadya pa lang gani, nagakalipat run kita?

Nagapangayo ako ka inyo suporta paagi sa:

1)pagbakal kadyang libro. Suporta man dya sa pabliser sa guwa kang Manila (hay sa tuod lang, bisan ginamando run ang pagtudlo kang Mother Tongue, indi gihapon mag-publish ang mga ragkul nga publishing house sa Manila bangud kita ukon ginansya ang una nanda nga ginapensar. Sin-o ang mabasa? Ano ka raku ukon lapad kang manughambal sa Kinaray-a?

2) pagbakal kadyang libro bilang pangregalo sa inyong abyan ukon paryente ukon donasyon sa eskwelahan. Rapit gilang ang Paskwa. Unique nga regalo, sweet pa, kag indi matunaw: forever ang libro: labi nga nagataas ang value bangud nagaisut kag nagamahal ang kahoy – ang papel…

3) pagrekomenda kadya sa inyong mga abyan kag kakilala, inyong library, kag opisina ilabi na kon nagapanagap kang barasahun kag pangbulig sa kabataan kag mga eskwelahan. Magamit dya nga panudlo (reading material) kag sabdyek kang research paper para sa mga estudyante sa kolehiyo kag nagabuul kang masters kag PhD.

4) pwede ninyo ako maimbita sa inyong eskwelahan, opisina, organisasyon, para makaistoryahanay kita parte sa pagbasa-pagsulat-pagtudlo, kag sa mga isyu parte sa lengguwahe kag kultura.

Mabasa rugya ang dugang nga patiraw:
Asenjo_PangayawAngTubigNgaAkonPalangga
Asenjo_PangayawAngTubig

Duro gid nga salamat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.