“Malampasan ang Kasakit” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

"Bata kang Janlagasi, Culasi, Antique" /Rene Sibulangcal /Dagyaw sa Antique Project 2014
“Bata kang Janlagasi, Culasi, Antique” /Rene Sibulangcal /Dagyaw sa Antique Project 2014

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Ano ang kapait nga ginaatubang mo kadya gid nga inoras? Palihog basaha ang bersikulo sa Job 2:3-6 kag 2 Corinthians 1:3-7:

Job 2:3 ‘Then the LORD asked Satan, “Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless–a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. And he has maintained his integrity, even though you urged me to harm him without cause.’
2 Corinthians 1:3 ‘Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort.’

Bahul nga bulig kanakun dyang darwa ka sinulatan sa ibabaw. Amo dya ang darwa ka pagpamatuod nga ginatugro kang Dios kanakun sa oras nga ako ginabombahan ka mga serye kang wara ginalauman nga mga indi mayad nga hitabo. Sa akun madulum nga mga inoras, dya nga prinsipyo nangin sandigan ko para makapamunung-tindug/pabaskug, sangka bagay nga makapalampuwas sa ano man nga mga sitwasyon kang kabuhi. Dya nga pagpamatuod ginakaptan ko nga daw mga alas nga baraha sa mabaskug nga balud, mabaskug nga hangin, kag daragkul nga tupa kang uran ukon yelo sa pangabuhi. Sa bulig kang Dios, paagi sa akun padayon nga pagsarig, ginalampasan ko ang adlaw-adlaw nga mga kapait.

Dugang ko ginapaambit kaninyo ang masunod nga mga berso para sa paglampuwas sa atun mga kasakit. Imawi ninyo ako:

1). Nothing touches me that has not passed through the hands of my heavenly Father. Whatever occurs, God has sovereignly surveyed and approved (Job 2:3-6). We may not know why (we may never know why), but we do know our pain is no accident to Him who guides our lives. He is, in no way, surprised by it all. Before it ever touches us, it passes through Him.
2). Everything I endure is designed to prepare me for serving others more effectively. Because my heavenly Father is committed to shaping me into the image of His Son, He knows the ultimate value of this painful experience (2 Corinthians 1:3-7).

Ang akun pangamuyo: Amay sa Langit, patawara kami kon nagapanghina kami sa pag-atubang ka mapait kag malisud sa bisan ano nga sitwasyon. Ginapangayo namun ang Imo kabaskug nga kami padayon magsarig nga amun malampasan ang tanan nga panghangkat. Sa ngaran ni Hesus nga amun Ginoo, kabay pa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.