Skip to content

November 29, 2013

2

‘Adlaw kang Pagpasalamat’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

by Pangga Gen

This slideshow requires JavaScript.


Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw

‘Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness, And for His wonderful works to the children of men!’ – Psalm 107:8
‘Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor; this is the gift of God. ‘Ecclesiastes 5:19

‘In everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.”- Thessalonians 5:18

Ano bala ang nabatyagan ka mga nahalitan kang bagyo Yolanda? Masakit kag masubo. Nasubuan ako maglantaw/makita kag mabasahan ang mga balita parte sa mga makaluluoy natun nga mga kasimanwa. Sanda nga mga nagutuman. Kag kita nga mga buhi, ano ang aton ginapasalamat kadya nga mga oras? Ikaw lang makasabat kadya nga pamangkutanon.

Naisipan ko dyang tatlo ka bersikulo bilang mga tinaga nga labi nagapakita kang atun pag-ugali sa pagpasalamat. Bulan kadya kang pagpasalamat. Ang bilog nga kalibutan nagasaulog.

Nasorpresa gid ako. Abi ninyo, temprano pa ang pagsaulog ka adlaw kang pagpasalamat sa balay. Ang kabataan kag mga amigo ni agut ko nagplano gali sanda nga 24 pa lang nga adlaw kang Domingo, rugya sanda sa balay magtiriripon. Urihi ko run lang naman-an, kang nag-aarabot run sanda sa balay nga may mga dara nga irahawun nga turkey, mga sangkap pangluto, mga irimnon kag iba pa. Nagayuhom lang akun bata nga si Louie kay naman-an na nga sanda kadya ang nag-plano. Te, sanda man ang nag-preparar. Natingala man ako nga aga pa ang bata ko nagapanglimpyo ka sulud balay. Ay, kasadya lang gid kananda kag nagapasalamat gid ako sa andang pagpalangga kanakun kag sa andang wara paglipat. Bisan isara ka adlaw lang nangin reyna ako.

Makita ninyo sa letrato kon ano kasadya ako kaimaw sanda. Ang tiempo maramig, mahangin, naga-snow pa. Wara gani ang iba kaabot. Nag-umpisa sanda 4 pm kag nag-uruli sanda 10 pm run. May klase kag obra pa sanda sunod nga adlaw mong. Kon wara siguro, rugya sa balay sanda magpabilin. Dayawon ang Ginuo sa pagpadayon pagpalangga nanda kanakun.

Ako kag ang akun bata kag anang mga abyan.

Ako kag ang akun bata kag anang mga abyan.


Rugya sa Amerika, sa 28 kang Nobyembre adlaw kang pagpasalamat. Ang bantog nga Thanksgiving. Ang kada pamilya nagatiriripon sa pagsaulog, amo man ako sa balay ka Mama ko, ang akun in-law. Rugto kami gatiriripon. Handa run gani ang akun pumpkin Bread, lumpia kag pandesal.

Siguro matingala man gid kamo sa akun isugid kaninyo. Pero magpati kamo hay ang ginabasehan ko, nga amo ang sangka mas pinakaimportante nga akun ginadesisyunan sa kada adlaw, amo ang akun pagpili ka ugali. Dya mas importante sa akun mga nagriligad, edukasyon, bangko, mga naaguman nga kadarag-an kag kapaslawan, kabantugan, ukon ano pa man nga mga ginaisip kag ginahambal ka mga tawo kanakun, akun sirkumstansiya ukon akun mga pagkabutang.

Ang pag-ugali amo ang nagapadayon paugwad ukon makaparalisa man kanakun. Amo dya ang nagapakarayu ukon nagasumbag kang akun paglaum. “When my attitudes are right, there’s no barrier too high, no valley too deep, no dream too extreme, no challenge too great for me.” Pero atun batunon nga ang ginahimo ta amo ang sobra nga tiempo sa pagpamensar kag pagpalibug sa mga butang nga sa atun kabuhi indi run mabayluhan, sangsa itugruan ka atensyon ang isara ka bagay nga atun mahimo: ang atun pagpili ka ugali nga may pagpasalamat.

Parehas sa pag-umpisa natun ukon pagbalik sa dyang tinaga sa Deuteronomy 8:11: Beware that you do not forget the Lord your God’ and praise Him for His abundant goodness. Sa Psalm 107:8, 15, 21 kag 31: ’Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness, And for His wonderful works to the children of men!’ Ang kanta kag ang chorus nga ‘Give thanks with a grateful heart.’

Ang akun pangamuyo: Amay namun sa Langit, salamat gid sa pagdugang kabuhi kanakun, salamat man sa tanan nga nagapalangga kag nagabulig kanakun. Bendisyunan mo kami tanan nga may mapasalamatun nga tagipusuon. Even in the worst of times, we have to be thankful. Sa ngaran ni Jesus, Amen.

2 Comments Post a comment
  1. Nenen Elma
    Nov 30 2013

    nong bebot dulalia celorico, Salamat gid! ikaw ang una ko gid naisip ngaran itag rugya para mabasa mo kag gayuhom kadlaw gid ako nga ikaw man ang una nga nagkomento rugya sa istorya..gani bahul akun kasadya kag pagpasalamat kanimo abyan ko ang Dios magpadayon sa pagpakamaayo kanatun tugruan lang kita mayad nga lawas bisan may ginabatyag sakit sa lawas pasalamatan man gihapon kag yuhuman para may kasigla sa adlaw bisan ang adlaw wara gasirak basta sa kabuhi natun may kasirak man gid. Padayon lang kita!

  2. bebot dulalia celorico
    Nov 30 2013

    Happy happy Thanksgiving Day,Nen..wara dun ako it sarang macomments kundi ang pagpasalamat s atun MAHAL nga DIYOS s tanan na nga pagbantay kanatun kg makapadayon pa kita s atun normal nga pagpangabuhi maskin may ginadara kita nga mga problema.duro2 gd nga salamat liwan s imo mga manami nga mga estorya dya s balay suguidanon,Nen..GBU always..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.