Ang mga Bulak kag Insekto

Daffodil/Daisy/Sweet cone flower/ Iris/Johnny Jump Up/Pansy
Daffodil/Daisy/Sweet cone flower/ Iris/Johnny Jump Up/Pansy

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Gusto ko ang mga narisari nga bulak pero ang paborito ko gid amo ang Pansy. Makita ko ang itsura ilabi na gid iba sa iba man nga kolor kang bulak. Makayuhom man gid ako sa pagturuk sa bulak nga dya kay may itsura nga nagaturuk man balik kanakun. Kon kaisa gani makakadlaw ako kon makita ko ang akun ginabatyag sa itsura ka bulak. Ang Daisy, Sweet Coneflower, Iris, Johnny Jump Up kag iban pa gatubu lang man gid dya sa taramnanan kag kakahuyan amo nga bisan wild pa nga mga bulak ginakali ko rian kag isaylo itanum. Ang resulta indi run wild tungud akun dya ginaatipan. Katahum lantawun nga makatugro ka yuhom kanakun ang mga bulak sa bilog nga apat ka season Spring, Summer, Autumn kag Winter.
Ang mga kuti nga sanday Lex, Bob, kag Egypt, kag ang mga bulak kag alibangbang.
Ang mga kuti nga sanday Lex, Bob, kag Egypt, kag ang mga bulak kag alibangbang.

Kahapon lang gid, sirum run pero ang adlaw gasirak pa kay man malawid kon Summer. Nagbisita anay ako sa akun kaingud kay si Mama Hamel nag-abot halin sa Florida. Nagbisita rugya sa bata na nga si Lori H. Blier kag pamilya. Sa akun pagpanaw sa binit karsada, nakita ko ang matahum nga bulak nga orange ang kolor. Nami nga bulak pero magamay kag nagaisarahanun lang sa tunga ka mga hilamon. Ay, ti, akun man dya ginbunot kag gindara pakita ko kay Mama. Black eyed Susan ang bulak pero iba ang sahi na. May yuhom ako nga nagkuon nga “Mama, itanum ko dya nga bulak sa pag-uli balik sa balay.” Huod, pag-uli ko man gid sa balay diretso ako sa garden kag gintanom ko.
Mga turkey, deer, pispis, kag buyog.
Mga turkey, deer, pispis, kag buyog.

Duro pa ang maobra ko sa pagtatap ka mga tanum nga laswa sa hardin kag sa amo nga inoras indi gid mainit pero duro man ang mga lamok, bees, horse flies kag black flies kag dya nga sapat indi ko gid gusto nga makagat kanakun. Nagadalagan ako palagyo pasulod sa balay kon mabatian ko ang hagung ka lamok ukon ang paglupad-lupad palibot kanakun kang insekto. Bisan ano pa rian akun ginakaptan mabuy-an mahulog ko, bayaan ko na lang kag magdalagan palagyo pasulod sa balay. Tungud gani nga akun run naeksperyensiyahan ang makagat ka mga insekto, nagabanug man gid ang nakadtan nga panit kag magkatul. Allergic man gid ako sa kagat bisan may bulong pa nga ipatapna sa katul. Ang banug kag ang kolor nga purple ang inagyan ka kagat kag katul buhay madura. Maabutan ka binulan dyan gihapon ang marka nagapabilin. Amo rian ako kadya ginakadlawan lang nanda ako rugya. Kon kaimaw nanda kon kaisa gasiyagit run ako ilabi na gid kon makita ko ang ticks sa panit ko nga gakabit kagat. Ano pa mahambal na lang tilawit kuno ako sa mga insekto. Depende kon ano nga klase kang insekto.

Hasta sa sunod nga Biyernes. Bantayi ninyo ang akun duro pa nga istorya parte sa bulak.

5 thoughts on “Ang mga Bulak kag Insekto

 1. rex, nakapayuhom ka man gid :) “kana gid sang bulak ” ……..abeh ko kinaray-a gid nga bulak….salamat

  Like

 2. Pangga Gen, salamat gid..padayon lang ..kabay nga tugruan lang kita ka mayad nga lawas..ang Dios magpakamaayo kanatun nga tanan….muahhh muahhh

  Prente Florita Lagunday, akun man gid ginsaylo komento mo rugya sa balay…..salamat sa pagpakadlaw mo man gid kanakun ..bisan gaisarahanun ko magkadlaw sa bulak ang mga sapat sa palibot kaimaw ko ilabi na gid ang mga kuti ko gasunod kanakun bay..nami man meow da kara eh..:) muahhh

  Pangga klasmate Fely Bangoy Flohemon, salamat nga imo nagustohan ang akun mga bulak. yuhom lang pirme ha..muahhh :)

  Like

 3. Fely Bangoy Flohemon

  nice pangga..wow kanami sang imong mga bulak ..gusto ko ang kulay lila love it!!!

  Like

 4. Florita Lagunday

  Nen knami k storya mo dw garapithanay lng kta. Ngyuhom man aq ka bulak mo dw taho-taho lng pero tunay. Knami lng ky my libangan kw pati problema mo gadura daog mo pa sira ulo mgkadlaw mgisa haha. Cge anay nen malengke aq. Love u & GOD BLESS US ALL.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.