Pagtatap ka mga Bulak

Kabulakan sa hardin ni Nang Nenen Elma.
Kabulakan sa hardin ni Nang Nenen Elma.

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Napensar ko dya nga versikulo natungod sa mga bulak nga mabasa mo sa Psalms 103:15: “As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth kag sa Matthew 6:29 “And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.”

Ako may Yuhom

Ako may yuhom kada maisip ko ikaw
Ako may yuhom kada makita ko ikaw
Ako may yuhom kada maturuk ko ikaw
Ako may yuhom kada kaimaw ko ikaw
Ako may yuhom kon maisip ko ikaw
Tungud ikaw kalipay ko kon kita madab-ot
kang akun mga alima makaptan ko lang ikaw
Bisan may problema pa ako makayuhom
Ang imo kaanyag, katahum kag kahamot
Makadura kang ginaisip nga madalum
Makadura kang ginabatyag nga sakit
Ikaw imo ako ginapasadya
Ikaw imo ako ginahimo espesyal
Ako may yuhom ikaw gaturuk kanakun
Ang imo kolor sa mata gapasirak kanakun
Salamat Bulak ikaw gapahamot kanakun
Ang imo itsura puno kang kalipay
Gapasakup kang imo katahum kanakun
Salamat Bulak sa pagtugro kasadya kanakun
Ikaw kag ako buhi kag may yuhom sa gihapon.

Duro lang nga klase ka bulak paris ka Daffodil, Daisy kag Iris ang gusto ko pero ang Pansy nga may narisari nga kolor kag daw may itsura kon turukun amo ang akun paborito nga bulak. Kada tuig nagabakal gid ko kara pero kadya wara ako kabakal kay duro mga Johnny Jump Up ang nagatubu sa akun garden. Daw parehas man gid sanda ka Pansy kon turukun nga iba-iba ang itsura, kolor kag sahi.
Untitled_Panorama3
Nakayuhom man gid ako nga nakita ko nga may Pansy nga bulak nga nagtubo man gid liwan nga wara ko natanum. Wara run ako nakagasto sa pagbakal ka mga itanum ilabi na gid hay mahal ang presyo. Amo nga akun lang gid dya ginatatap kag ginatanum sa pots pero dapat gid matubigan kada adlaw hay siyempre madali man mapatay kag mauga sa sobra ka init kang adlaw. Mayad lang hay duro lang masaylo ko. Kon mapatay tamnan liwan ang pots ka bag-o. Wara abi gauntat ang pamulak kadyang bulak kag garinapta na lang. Kon diin magtubu dyan ang tanum nagapamulak. Kanami lang man lantawun ang iba-iba nga kolor kag klase ka bulak kon nagadungan ang pamukad.

Salamat gid sa akun mga kaingud. Sa una pa lang nga adlaw kag semana nga rugya kami sa lugar ko, mga tanum nga bulak ang gintugru kanakun nga itanum kag ang iba gintanum man gid para kanakun ilabi na gid ang Azalea nga pink kag purple. Gintugro kag gintanum ni anhing Duane Hamel. Bisan nga patay run tana buhi pa sa gihapon ang mga handumanan sa pagbulig na kanamun rugya. Paagi sa bulak, makayuhom ako kun makita ko kag madumduman. Amo man ang bulak nga Rhododendron, may dyan nga pink, red, purple ang bulak. Naghalin man kana kag tana man mismo ang nagtanum. Ginkun-an ko lang kon diin itanum. Paano abi si Duane ang obra na katu ay sa Nursery kag man-an na kon ano nga klase ka mga tanum ang nami itanum kag ang ibunga.

Ang Forsythia, Lilacs, Pink Aster, Lily of the Valley, Violets akun lang man gid ginkali-saylo halin sa pihak nga kaingud, sanday Mama kag Papa Hamel. Sanda nga darwa amo ang mga ginikanan man gid ni Duane. Mga maalwan kag mabinuligon ko nga mga kaingud kag abyan. Kapamilya ko rugya. Ang Daisy kag Tickseed, Coreopsis, Japanese Lantern, Dandelion, Sun Lily, Sun Drop, Baby’s Breath, Wild Roses kag iba pa nga kon ano na lang makita ko sa taramnanan masaylo kag matanum ko.

Ang Bloody Cranesbill, Hardy Geranium pink kag purple man ang kolor ka bulak. Ang Spiderwort lily violet o purple. Ang Wall Pink flower kag iba pa dya gintugro man kang akun kaimaw sa simbahan. Salamat sa tanan nga mga nagtugro kanakun ka mga tanum para sa sulod balay, mga bulak nga anaghalin kananda ni Lori H. Blier, Mama Giles, Ralph kag Bobbie Beckey, ugangan ko nga si Mama Pat kag iba pa. Para maman-an ninyo ang akun nabatyagan kay naman-an ko gid dya matuod sa akun na eksperyensyahan nga ang nagtugro kanakun ka mga bulak ukon tanum kon mabuhi dya ang gugma nanda kanakun gapadayon buhi man. Pero man-an ko ang napatay nga tanum nga gintugro kanakun bisan dya akun gid natatap, gapatay man gid ang gugma nanda kanakun. Ambay lang gid kaninyo hay dya natabo kanakun mismo, pero ang akun gugma kananda nagapadayon.
Untitled_Panorama1
Siyempre ang Lupine akun nakali sa binit karsada pag-agto namun sa Saddleback kag Rangeley, Maine. Sa sangka tanum nagaduru man gid sa pira na katinuig. Nagatubo man ang bulak nga may iba nga kolor kag nagarapta na lang gani. Ay kanami lang maglantaw sa narisari nga bulak bisan nga wild sanda. Kon matatap indi run mangin wild, e. Paris man ka mga vines. Akun dya ginkali man sa bukid kang Mt. Battie kag Mt. Megunticook, Maine. Kanami lang parehas ka Railroad Vine, Morning Glory, Orange Clock Vine, Yellow Trumpet Vine. Ay katahum lang gid kon nagadurungan ang pagbukas ka bulak. Makayuhom ‘kaw gid sa pagturuk. Mahamot pa ang iba. Ano abi ako kon diin katu gaagto mag-sightseeing, sa kada lugar nga ginaagtunan ko may dara ako nga tanum bulak. Pero akun lang ria ginabunot kali sa binit karsadahun, kakahuyan kag sa lake.

Sa akun pag-umpisa atubang ka adlaw, nagalantaw lagi ako sa bintana. mMkita ko ang mga bulak kag pispis nga nagakanta. Nagapasalamat sa Dios nga ako padayon nagaginhawa kag makayuhom pa. Masinadyahun gid ako sa pagtatap ka mga bulak. Narisari nga mga klase kang bulak sa akun palibot. Ang iban nagatubu lang kon diin nga parte ka lupa sa palibot ka taramnanan kag sa kakahuyan. Iba man wild pero nami ang mga bulak ilabi na gid ang ferns, violets, wine cup, dalmatian’s toadflax, whitebells kag iba pa akun lang gid dya ginasaylo itanum.

Ang iba dara run ka mga pispis kag sigurado gid ako nga halin sa bird seeds man nga akun ginapakaun sa mga bisita ko nga kapispisan. Ginabutang ko dya sa birdfeeder. Sa apat ka season halin sa Spring, Summer, Autumn kag Winter, iba-iba ang mga bulak. Amo man akun nga sunod sa pagsaylo tanum para sa sunod makita ko kon ano nga klase ka bulak. Indi ko run masunod ka pangsaylo gabot. Daw hilamon kon nagaduro kag nagalapad ang tubu kon diin na lang. Ang masarangan ko lang. Matatapan ko gid man ang iba, an giba ginapabay-an ko na lang gani. Salamat sa Mahal nga Dios sa paghimo ka narisari nga bulak nga may narisari nga kolor. Wara it paris sa mga ginabayo ka mga Hari kag Reyna kon turukun mo ang mga bulak.

Gani magpundo kita kag singhutan ang kabulakan. Amo dya ang libre nga manggad para kanatun nga tanan. Salamat kag Dayawon ang atun Mahal nga Makaako. Makita ninyo ang duro pa nga litrato ka akun mga bulak sa akun profile sa Facebook. Welcome kamo sa paghapit kag lantaw.

5 thoughts on “Pagtatap ka mga Bulak

 1. Pangga Gen, ayti taga Tobias Fornier – Dao man gid ra si nong Bebot..basi man siguro kilala mo run kapag maistorya mo..sige pangilallaha lang. gid :)

  Like

 2. Salamat man, Nang. Natamyaw ko ruman si Nong Bebot. May mga Celorico sa amun sa Dao, pero wara pa man gid kami ka istoryahanay ni Manong. Sadyahan man ako nga amo dya imong blog, hay kalipay gid man ang dara ka bulak kanatun tanan. Mahal rugya ang bulak sa Manila. Amo ra nga sa probinsya ukon parehas ka pag-agto ko dyan, nagmuhaw-muhaw man ako hay maagyan mo lang sa binit-karsada.

  Like

 3. Pangga Gen, duru gid nga salamat imo dya nahingagaw gid dya nga istorya sa pagpost ayti nakapayuhom pasadya man gid ang mga bulak kay nong Bebot Dulalia Celorico sa kaadlawan na nadeliver man gid kana…masadya ako kamayad nga nagmessage kaw kanakun kabii pangga kag akun lagi nasulat kay gin inspired mo ako.. Praise God for this day..happy happy birthday gid nong Bebot kanimo

  Like

 4. Bebot Dulalia Celorico : Baw Nen,duro2x gd nga salamat s pgtamyaw mo kanakon indi lang yuhum kundi kasadya gd hay amo pa lang dya takun kabaton ka pgtamyaw nga may bulak nga imaw.duro gd nga salamat liwan kanimo ,Nen.GBU always..

  Ginsaylo ko gid dya hay nami gid akun yuhom kag masadya ako nga nakatugru yuhom kag kasadya ang mga bulak kanimo nong Bebot :) Happy Birthday gid eh kanimo..God bless you more.

  ay tuod kaw..sus ah nong Bebot..mayad nakapasadya man ang bulak kanimo..ayti ikaw bay ang akun loyal nga manugbasa kag manugkomento tamang tama gid kaadlawan mo..God bless! muahhuggsssss take care..enjoy your day & always

  Like

 5. NEN,parehas s akun gnhambal kaina,duro2 gd nga salamat kanimo s mayad mo nga pgtamyaw s akon kaadlawan,kg matuod2 gd nga amo pa lang ako kadya kabaton kng pinasahi kg manami nga pgtamyaw s bilog ko nga kabuhi paagi s mga bulak indi lang s mga bukad kag mahamutginatanum kndi pati man ang mga nagatubo s mga talon o talunan,kg manami nga mga bulak kg mahamut.sadya man ang mga pispis kon duro bukad ka mga tanum mo,kg nagapangalipay man sanda nga daw mga parehas man natun nga mga tawo…Salamat gd s atun Mahal nga Diyos hay gntugruan kaw Nen kng kapagsik para makatanum kaw dyan s Maine kng mga sari2 nga klase ka mga bulak nga makabulig gd payuhum kanimo kada makita mo nga may mga manami nga bulak s atubang man o s likod ka imo balay…liwan,nagapasalamat gd ako s imo pgpamyaw kanankon,Nen.GBU always…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.