May Pagtuo Ikaw?

"Floating for a Living" ni Bobby Wong, Jr. www. postcardsfrommanila.com
“Floating for a Living” ni Bobby Wong, Jr. www. postcardsfrommanila.com

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Ang hayop sa sulod ka atun kaugalingon amo ang nagaresistar sa pagbag-o. Bisan nga ang atun mga nagligad nagbunga kang mabudlay, masakit kag kon ano pa nga mga pamaagi nga indi makabaton ka padya, mas kis-a interesado pa kita magbalik rugya kaysa atubangun ang indi maman-an nga matabo sa atun buasdamlag.

Apang ang indi maman-an nga magakahalatabo sa atun kabuhi nga atun man gid pagaatubangun amo ang nagapabaskug kang atun pagtuo ukon pagsarig sa Dios. Kon sa akun lang, sayudon nga kon maman-an natun ang kon ano nga matabo, ayti indi na natun kinahanglan ang pagtuo, hay tanan na lang matabo suno sa atun gusto ukon naman-an.

Kon imo maman-an ang matabo sa pira ka adlaw, halimbawa sa una o darwa o napulo ka tinuig kang imo kabuhi, ano ang dapat mo himuon sa imo pagpanakayun ukon sa pagpanglakaton sa amo nga dalan kang pagkabuhi nga gusto mo? Ay man sigurado gid nga imo dya pagatugruan kag pagahandaan kang imo mga tinion kag pag-isipan kon paano nga mga pamaagi nga ang indi mo gusto nga matabo indi matabo. Gustuhon mo na lang nga ang tanan nga matabo mga mayad.

Parehas bala sa natabo kanakun. Kon akun lang naman-an ang matabo nga ako pagabungguan ka sarakyan katu nga adlaw kang 14 kang Oktubre 1980, dapat raad nga akun ginpabag-o ang amo nga hitabo kag sigurado gid nga ginhandaan ko para indi matabo. Paano bay hay wara ko naman-an. Ayti, kag raad indi ako nakatugro ka bahul nga kabug-atan, problema kag pagkabalaka kanakun kang akun mga ginikanan kag mga bugto kag ang mga nagapalangga kanakun. Ti, indi ko man raad mabaton e ang natabo kanakun kay duro nga mga pagbag-o nga halos indi ko maatubang kon wara ang bulig ka iban. Anhon ko bay hay indi ko naman-an ang matabo kag natabo.

Gani ang tanan may pagbag-o. Batunon mo man ukon indi, ikaw mismo ang magaatubang kang imo pagaatubangon hay hasta kadya akun man gid gani ginaatubang pa ang mga pag- antos kag kabudlay apang ginapasalamatan ko na lang ang tanan nga nabuhi kag buhi pa ako, kag kadya mismo nagapadayon sa pag-atubang ka adlaw adlaw nga tanan nga may pagsarig sa atun Ginuo. Pero kon kaisa, nagatiyabaw man e ako. Ang gusto ko nga dapat ko himuon indi ko man masarangan. May rugyan nga masakitan ko pa ang lawas ko nga sa urihi mauraroy na lang ako kag magkuon nga “Andut pa.” Labaw sa tanan, ako nagakasadya man gid kag gapasalamat nga nakilala pa ninyo ako bisan indi pa kita nagkiritaay sa personal. Mayad man hay mabasa pa ninyo dya nga mga sinulat ko.

Amo dya ang misteryo kang tanan. Amo man dya ang nagatugro kang gahum sa tanan. Ang misteryo kang bug-os nga proseso sa ginatawag nga pang-obra kang Diyos nga gahimo kang kagamhanan sa tagsa ka kabuhi. Ang Dios ang makagagahum kang tanan sa kalibutan. Magtuo kita, magsarig, kag magsunod. Atun pas-anun ang krus kang kabuhi nga atun man mismo krus ukon ang krus man kang iban nga gakinahanglan mabuligan sa pagpas-an.

2 thoughts on “May Pagtuo Ikaw?

  1. nong Bebot Dulalia Celorico salamat gid sa pinadayunon mo nga pagbasa kag komento rugya sa balay..huod tama man gid nga kita indi magdura ka pagtuo sa atun Mahal nga Dios bisan sa anuman nga kabug-atan ka krus nga ginapas-an natun sa pagkabuhi may kabulig kita ang atun Ginoong Jesus nga nagapalangga. God bless you & family…

    Like

  2. amo gd man nen,kinahanglan gd sang tanan nga indi maduraan ka pagtuo s Aton Mahal nga Diyos,wara dun it iba nga makamaan kon ano ang matabo s aton tanan anuman nga nga inoras,adlaw binulan kg mga tinuog s atun pagkabuhi dya s kalibutan,kundi ang diyos lang..Gani,indi gd pagkalipatan ang atun himpit nga pagsarig kag pagtuo s aton Mahal nga Diyos kg antuson kn anuman ang Krus nga ipapas-an kanaton.duro2 gd nga slamat liwan Nen s imo manami nga estorya.GOD BLESS YOU ALWAYS..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.