Skip to content

June 21, 2013

1

Pagbaton kang Pagtudlo kang mga Maaram

by Pangga Gen

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

May hurubaton nga nagakuon: mas mayad ang bukas nga pagtudlo, sangsa paghigugma nga natago.

Ang pagpamati ka hambal kag pagtudlo halin sa maaram nga mga tawo mas mayad sangsa nagahuni ukon nagahagung nga kanta kang buang. Isara dya ka pamensaron kanatun nga mga napaslawan; mga wara kabati, ukon nagpalapus sa pihak ka talinga, kang pagtudlo kang mga maaram.

Kon kaisa ang maaram nga tawo daw parehas lang ka sangka amo ukon boss nga nagatugro ka pag tiraw para maman-an ukon makita gid kon paano ang atun mga pang-obra: kon dya mayad ukon indi; kon dya matuod tukon tama nga pag-obra. Gani halin sa anada mga hambal ukon tudlo, matun-an natun ang mga leksyon para mapaugwad ang atun ikasarang sa pag-obra.

Halimbawa bala parehas kang atun pag-eskuwela halin sa elementarya, high school kag hasta kolehiyo sa kon ano man nga kurso ang ginbuol, ang pagtudlo ka may aram sa pagtudlo kag sa anang mga pag-training, ana magamit sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Bisan sa mahulas man ukon mabudlay, magapabilin nga may leksyon kag may ibunga nga mayad sa pangabuhian. Bisan man ang wara ti natapusan nga mataas nga edukasyon basta may skill, magamit na man dya sa pagsagap ka obra kag pagserbisyo man sa katawhan.

Kar-on, kita bala nagapamati sa mga hambal ka mga may aram? Abi sa kaso ka mga estudyante? Ka mga bata sa anda ginikanan?

Kon kaisa ang hambal ka mga maaram nga dya mahimo maghalin man sa imo asawa ukon bana, amigo ukon amiga, pastor ukon therapist, ukon halin sa doctor kag manugbulong, ukon halin sa isara ka abogado ukon abogada, halin sa imo maestro ukon maestra. Dapat gid nga bukas man kita kag handumon ang pagpadayon nga pagtuon ilabi kadya nga panahon nga kaduro ka bag-o kag lain. Batunon natun nga halug sa atun tagipusuon ukon pagatun-an ka mayad para mapamatud-an gid man para sa atun ikamayad.

Bisan pa kon kis-a, kag sa una, wara kita nagapati, mas mayad gihapon ang magpamati. Ilabi na sa mga maaram nga tawo nga nagatugro ka mas duro nga oras kag atensyon sa anda espesyalisasyon. Kag labaw sa tanan, man-an natun nga dyang Maaram nga Tawo amo ang Dios kag ang anang mga leksyon sa Bibliya.

Read more from GUEST BLOGGERS, NANG NENEN
1 Comment Post a comment
  1. Nenen Elma
    Jun 21 2013

    Pangga Gen, duru gid nga salamat paagi kanimo kag ang imo kaaraman ginabaton ko man ka halug sa akun tagipusoon makatuon pa ako sa ginatudlo kanakun…padayon lang kita! muahhh

    Salamat sa tanan nga manugbasa..padayon langkita rugya.. God bless us all!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.