Skip to content

June 4, 2013

5

Pag-preparar sa Byahe

by Pangga Gen

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi

Luwas sa byahe-byahe ko rugya para sa akun field research, masaku man ako preparar para sa akun byahe pabalik sa akun unibersidad sa UK. Mga sangka semana run lang guro kag maglarga liwat ako. Duro pa hirimuson. Mabakal pa ako kang rice cooker. Duro run nga lantawanay kang mga rice cooker sa mga shops pero wara pa ako gihapon ka pili kung ano gid nga klase ang akun baklun. Kadya nga Sabado run gid guro. Duro run man nabakal ko nga mga suruksukon nga bagay rugto sa agtunan ko. Parehas abi kang maong nga pantalon kag dyacket. Mayad lang may size man sanda rugya sa Thailand nga sakto kanakun. Hay summer rugto pag-abot ko, ang akun pang-ramig nga mga bayo daw hindi gid bagay. Amo ra rugto nga lain-lain ang klase kang mga bayo depende sa tyempo. Daw bug-at man gani sa bulsa pero te amo ra tana rugto sanda among.

Ang sara pa gid nga naka-pasaku kanakun amo ang pagpreparar kang byahe paagto sa Europa. Kinahanglan kang Schengen visa. Duro mga kinahanglanun nga mga papeles. Tungod ang agto ko rugto bukut ti opisyal kungdi lagaw lang, kag daw mga pira gawa ka banwa ang agtunan, kinahanglan ko planuhon kamayad. Kung mag-attend lang kang meeting sa sangka lugar, hulas lang hay ang kinahanglan lang nanda amo ang invitation letter halin sa organizer kag ang imo hotel reservation. Pero hay ang agto ko rugto malagaw, dapat may kompleto gid nga itinerary. Ang una ko nga plano, bisitahun ko ang mga amiga ko rugto sa lain-lain nga syudad. Ugaring hay tungod man sa oras kag sa budget nahimo na lang nga tatlo ka banwa ang akun agtunan. Ang mga imaw ko tana hindi run nanda kinahanglan ang visa magsulud sa Europe.

Mahidlaw maglagaw sa binit baybay.

Mahidlaw maglagaw sa binit baybay.


Duro gid ang akun ma-hidlawan rugya sa Thailand kung rugto run ako sa UK. Man-an ta man nga lain rugto ang pagpangabuhi kag pagsinarayo kang mga tawo. Ilabi na gid sa banwa nga agtunan ko, daw malaka sa wara gid ang Pinoy nga masugata mo. Halin sa tyempo, sa pagkaun, sa interaksyon kang mga tawo, sa simbahan, kung sa diin-diin lang kag kung ano-ano lang, lain gid rugto. Mayad lang kung imaw mo ang imo pamilya, ukon duro kamo nga mga kasimanwa nga naga-iririmaw, daw hagan-hagan gawa ang mabatyagan mo nga kahidlaw.
Mahidlaw sa mga manamit nga pagkaun.

Mahidlaw sa mga manamit nga pagkaun.


Ugaring amo gid ra ang pangabuhi. Ang kada minuto nga atun ma-eksperyensyahan sa kadya nga mga inoras, may balor sa atun pangabuhi, ilabi na gid sa mga sunod nga mga tuig. Ayhan makapinsar kita kung kaisa nga, “Ano man dya akun ginahimo man? Andut rugya ako sa marayu? Naga-uyang lang ako kang akun tyempo kag kabuhi rugya.” Ugaring makita natun sa sunod nga mga tinuig nga parte gle to kang atun kabuhi nga gina-pabaskug kang Ginoo ang atun kaugalingon, agud nga maging mas mabaskug kag mas mapag-un pa gid kita sa mga lain-lain nga butang nga atun masalampuwa sa sunod nga bahin kang atun kabuhi.

Gani nga hindi run ako magsagi reklamo…kag magpadayun nga mag-pasalamat sa Ginoo, bisan diin man ako sa kalibutan maagto. Tungud man-an ko man nga rugyan ang Ginoo pirme imaw kanakun, bisan naga-sinaku, ukon naga-pahuway lang … sa kada oras.

5 Comments Post a comment
 1. carnationzky
  Jun 4 2013

  linda, wara ako gakaun thai food sa iban nga lugar, bisan sa pinas, hay lain ang sabor!

 2. Jun 4 2013

  essential ria ang rice cooker kanatun nga mga asians. may rugto gid man nga baligya garing sa pagkamahal, kag wara sanda ti gamay. te mayad gid ra magdara takun kang akun e. nakabakal gid man ako, nga puede man magraha soup kag magsteam. te mayad ra hay wara ako to ti microwave mong, at least mag-init pagkaun hulas lang! sangsa sa stove pa or oven mag-init, ka-trabahoso!

 3. Mila Lachica
  Jun 4 2013

  Laban-laban may rice cooker man ria sanda rugto nga baligya garing hay ti manglaghap pa timo pag-abot mo rugto. Mayad gid ria tuod may dara timo – mayad nga pagbiyahe lang.

 4. Linda
  Jun 4 2013

  Daw kanamit gid kadya Nang haw, hehehe. Nakakaon ako kato sa Thai Resto sa Canada. Ti daw ka similar man kg taste sa atun?

 5. Jun 4 2013

  Daw pangatlo ka run, Nang, sa mga nakilala ko nga nagdara kang rice cooker sa pagbalik-eskwela sa US man ukon sa UK. Gani, lain gid man. Ginagutom man takun sa sagwa bisan pa duro pagkaun kag ragkul ang serving. Nagdara takun kang dried mango kag sa sunod, mga pakete siguro ka Lucky Me kag tsittsirya.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.