Kon ang Kabuhi Masakit (2)

pilgrimage

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Sa nasulat kag nabasahan run ninyo rugya sa akon blog, napamensaran ko nga ang una nga tikang sa pag-atubang kang kabuhi nga masakit amo ang indi magkahangyus sa natabo. Ano ang masunod? Dya ay akun dugang napensaran: indi magdura kang paglaum.

Ang kalinong kang pensar gahalin sa paglaum. Paglaum nga may bulong. Atun pirme makita ang atun kaugalingon nga may kakulangan kang bulig kag paglaum. Ang pagsarig, ilabi na sa atun Diyos, pagtuo nga may buta ka paglaum.

Kang ako gindara sa ospital nga duguan kag 50/50 ang kabuhi, pira ka beses isaylo sa mga naagyan nga ospital kag indi batunon hasta na lang nga nakadangat gid man sa Makati Medical Center nga may 10 porsyento sa tsansa sa kabuhi, nagkinahanglan ako kang gahum kang Diyos paagi sa mga alima ka mga doktor, nars kag mga technician; mga aparatus, dugo kag mga bulong, kag iban pa nga pamaagi para sa pagpabalik ka akun nga pagginhawa. Salamat nga paagi sa pagpangamuyo kang tanan para kanakun nakita ko ang kagamhanan kang Dios kag anang pagpalangga. Naluwas ako sa amo nga katalagman.

Sa sulod ka 22 ka adlaw nakabugtaw ako. Nabatian nanda ang paghambal ko kang “Huod, pagasundon ko ang Kasanag nga may Kasilaw.” Nagbugtaw ako nga daw nagadamgo lamang. Sa akun pagpanaw nga isarahanun sa madulom kag malawid nga aragyan, may sangka kuweba, kag hapuon ako nga nagbalik sa kabuhi. Sa pagkamang ko paagto sa paglaum nabatian ko ang limug kang Dios. Ginsunod ko dya kag nakabalik ako sa kasanag, nakabugtaw nga buhi.

Masadya ang akun Tatay, ang darwa ko ka Manong kag ang darwa ko ka Tiya nga gabantay kanakun. Gintawag nanda ang akun doktor kag nars kag anda lagi ako gin-check kag ginpamangkot nga may pagyuhom kon ano ang akun nga ngaran kag pira ka tuig ang edad ko. Akun man gid nasabat nga husto ang ngaran, “Ayson, Elma Puedan, 10 ka tuig ang edad ko.” Naghibi ang akun Tatay hay ginpamangkot ko kon diin ang akun Nanay. Sabat na lang: “Tu pa sa Antique nagahulat sa pag-uli mo.” Masakit man gid maman-an nga nadura ang raku nga tinuig kang akun kabuhi hay katu 21 na edad ko kag sa pangatlo ka tuig sa kolehiyo sa kurso nga Commerce Major sa Accounting.

Sugid pa nanda, nagbinata-bata akun pag-inugali. Mahilig ako magkanta kag ginatudluan ko sanda magkanta sa sulod ka kuarto. Kon indi sanda magkanta, gaugut ako kag magsiringgitan. Parehas bala nga daw ako ang maestra sa Sunday School nga gatudlo kananda. Sa English pa. Masakit kag masubo maman-an kag mabatyagan nga ang mga nakilala ko indi ko na makilala. Ang mga “get well soon” nga mga card nga akun ginbasa nakapayuhom man ilabi na gid ang naghalin sa maestro ko sa Gymnastic. Kuon na nga magpaayad ako sa madali para mangin Olympian ako. Ang maestro ko sa Typing nagkuon nga magpaayad ako hay sutil ako sa pag-type. Kon tana gapaagtu sa ingud ko ginakun-an ko nga maghalin parayu kanakun hay kon indi, tana ang ipa-type ko. Pero indi ko run sanda tanan natandaan ukon nakilala pa.

Nagakaugut man gid ako kon kaisa. Ginabalang ko na lang ang sungkod ko kag kon ano pa nga maabutan ka akun mga alima. Ang maestro ko sa Theology kag Philosophy kag iba pa nga mga classmate, mga amigo kag amiga, nagbisita kanakun nga may dara pa nga Bear Brand nga gatas, 24 ka dosena, para madali kuno ang pag-ayad ka akun nabari nga mga tul-an. Bisan pa ang isara ka guwapo nga nadumduman ko nagbista man gid kanakun para mag-goodbye bag-o ako nagbalik pa-Antique.

Masakit kag mabudlay ang may retrograde amnesia. Padayon gahulat kag galaum nga mabalik ang mga memorya kag ang pagtuon mabalik sa normal. Hasta nga ginbalik ako sa Patnongon, Antique. Nakita ko ang akun Nanay nga nagaturo ang luha sa kasadya, kag ang iban pa nga mga kapamilya nga nagtipon sa balay kang akun Lola sa amun pagbalik halin sa Manila. Masadya ang tanan nga nakita ako nga buhi kag padayon ang paglaum nga mabalik sa normal ang tanan.

Kon ang atun mga plano nautod ukon nauntat, ang Dios nagapahanumdum kanatun nga Tana dyan mismo gapabilin nga nagapamati kag nagatugro ka paglaum sa mga ginaatubang natun sa kabuhi. Akun pirme makita dya, nga bahul ang comfort kag encouragement nga dara kang nasulat sa Hebrew 4:16, nga magparapit kita sa trono kang Diyos sa tion kang pagka-kinahanglan kang bulig. Siguro sa isara ka tiempo ukon panahon ukon sitwasyon nga nagadara kanatun sa kadulom kag kasakit kang kabuhi, dya tion man nga makapamanggaranon kanatun sa espiritwal nga bahin. Dya siguro mangin isara ka oras nga makilala natun nga indi kita dapat magkahangyus kag magdura kang paglaum.

Pangamuyo:
Amay namun nga yara sa langit, ako nagakinahanglan kang bulig kadya nga tion. May mga butang sa akun kabuhi nga nagapilas ka akun tagipusuon. Padumduma ako Ginoo kang Imong pulong nga Ikaw rugyan, handa kon ako nagakinahanglan kang imo bulig kag kon ako may kasakit. Buligi ako nga magatuo. Sa ngaran ni Hesus, Amen.

9 thoughts on “Kon ang Kabuhi Masakit (2)

 1. Salamat gid bec Evelyn Elio Bolano sa pagbasa kag pagkomento..sorry kaja ko lang nabasahan.. salamat sa imo pag-interesado.., puede man ikaw magtugon sa pagsulat rugya sa balaysugidanun…palihog lang ipadara mo lang kay Pangga Gen ang sinulat para ipasakup mo..God bless!

  Like

 2. Ebonia Seraspe : Salamat gid sa pagshare sang imo estorya sang kabuhi. For those who’ve read, will give them hope and strength to surpass whatever their problems in life.

  Like

 3. vicpjr, duro gid nga salamat sa pagbasa kag pagkomento rugya sa balay..amo lamang ria ang akun mahimo kadya ang pagtugro ka matuod nga testamento kon paano ang gahum kang atun Dios akun nabaton kag pagabatunon kon ano pa nga akun pagaatubangon..ana ang plano sa atun mga kabuhi Indi lang kita magdura ka pagsarig kag paglaum. Padayon lang kita habang nagakabuhi.

  Like

 4. older people are a lot wiser. amo ra seguro nga sa kaduruhon kang aton eksperiyensa sa pagpangabuhi, makatugro man kita ka ma ayad nga ehemplo sa mga pamatan-on nga mga manugbasa, nga indi lang madura-an kang paglaum sa anda pagpanakayun sa kalibutan kay duro pa ang anda maagyan nga ups and downs. Saludo kami kanimo Nens.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.