Ang Spring

Si Wyatt ga-enjoy ka Spring
Si Wyatt ga-enjoy ka Spring

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Pagkatapos kang tag-ramig ukon winter, ang Spring ukon tag-ururan. Sa panahon nga dya gaumpisa hinayhinay ang pagpataas init kang temperatura. Ang adlaw kag gabii pareho ang kalabugun na. Amo dya ang panahon nga pinakabugu. Sa duro nga mga kultura, ang spring nagaselebrar kang importansiya ka food production. Amo dya ang tiempo sa pagtanum. Amo dya nga panahon nga ang tanan masaku sa taramnan. Pati sa sulod ka balay kag kon diin pa. Masaku ang tanan sa paglimpyo ka palibot. Amo dya ang ginatawag nga spring cleaning.

Sa sagwa, ang mga bulbs kang mga bulak parehas kang tulips, daffodils, kag iba pa nga kabulakan nagaturubo liwan. Ang sari-sari nga mga kahoy naga-umpisa ruman ka tubo kag ang bulbs gaumpisa bukas magdahon sa bulan kang Mayo, petsa 16. Man-an ko gid ra hay natandaan ko ang sugid ka akun nga ugangan hay kaadlawan man gid ka akun nga manugang. Tarandaan gid nga umpisa na nga makita ang gabukas nga mga green bulbs sa mga sanga kang kahoy. Ang mga kahoy nga daw patay run gabuhi liwan. Kanami lang bantayan ang pagtubo. Makayuhom ikaw sa pagturok sa mga kahoy kag sa mga tanum nga bulak. Kanami lang makita ang pagbaylo ka panahon sa apat ka mga panahon: Spring, Summer, Fall, kag Winter.

Kon sa mga sapat man nagaumpisa sanda guruwa halin sa andang pagpahuway sa tagraramig. Maapektuhan man sanda sa bag-o nga panahon. Gaumpisa ang mga pispis sa pagkanta. Maman-an mo gid kon spring run hay may mga robins sa palibot kag sa taramnanan. Kanami lang sanda turukon nga gadayon sa mga ginarenta nanda nga mga balay hay kada spring nagabalik sanda liwan kag gaumpisa himo ka pugad sa palibot. Liwan ang mga kapispisan magaduro. Manami lantawon nga galinupadlupad sa kahawaan kag kakahuyan kag magahuni kang manami, gakanta ka pagdayaw sa Dios nga Makaako.
Edit2
Sa amo man dya nga tiempo ang mga pamilya nga natak-an run sa sulod ka balay sa panahon kang tagraramig nagaplano iririmaw sa pagselebrar ka mga aktibidades nga makabulig pagbaylo atubang sa kalibutan kang snowmen pa sandcastles. Makakonektar sa palibot ang mga bata nga kon tagraramig nagalantaw lamang sa bintana. Makaagto sanda sa guwa kag magsipal. Mabatyagan nanda ang kalibutan, makaptan ang lupa ka andang mga alima kag tudlo sa andang pagtanum sa garden. Amo man sa mga ulod sa mga ginatubigan.

Amo man dya nga panahon nami magbuol ka raincoat kag rain boots para magsipal sa uran ukon magpauran. Magpamati sa nagahuni nga pagturo ka uran sa payong, magsipal sa tubig, magpa-splash ka tubig nga mabasa ang iban kag magkasadya magkanta sa uran. Ma-planohan ang mga aktibidades para sa mga kabataan nga paborito nanda nga mga sipalun para sa manami nga pagsirak ka adlaw may dyan nga magsakay sa bisikleta. Bag-o magsakay dapat may helmet, tubig kag matun-an gid ang safety. Manami man gid magpanaw-panaw sa palibot. Manami man nga pag- adventure: maka-kolekta ka mga dahon kag kon ano pa nga bagay nga manami gamiton sa projects, makapamati ka mga huni nga puwede mo man ma-record, kag makabuol ka mga letrato.

Kauna kang wara pa it mga video nga siripalun, may tiempo sa palupad kang kite. Manami, malinong kag masadya nga mabatyagan sa pagdalagan lang paglantaw ka nagalupad nga kite pataas sa ibabaw kang kalangitan. Ako mismo ang masinadyahun gid magpalupad ka kite kaimaw ni Wyatt, ang bata nga akun ginabantayan. Kon sa akun lang, amo gihapon dya ang pinakanami kag pinakasadya nga aktibidades sa spring. Indi pa magastos.

Panahon man ang spring kang pag-picnic. Ang mga bata magkaun uli sa lamesa? Dali, ibutang sa basket ang mga pagkaun kag mag-picnic. Ang mga bata dayon lagi- lagi maghala daralagan agto sa guwa magdara ka blanket kag ilapag sa lupa sa likod balay. Duro nga klase ka pagkaun ang mapili nanda ibutang sa basket. Masadya man gid kag makatuon pa ka mga subay nga gakamang sa pagkaun…ang mga subay nga wara naimbita pero nagatiripon man kag magkaun dara tago pabalik sa balay nanda. Kanami lang.
Edit5
Panahon man nga may dyan nga mga bata gusto mag-umpisa magtienda ka lemonade juice. Manami lang lantawon ang mga kabataan nga nagahulat magbakal ilabi na gid ang mga nagapanaw-panaw sa sobra kauhaw. Makainom man gid kag masadyahan ang mga bata na may nagbakal kang andang lemonade juice kag may kwarta sanda nga nabaton.

Panahon man gid nga maghimo kang mga balay-balay para sa mga kapispisan. Para man nga ang mga pispis magabalik pagkatapos kang tagraramig. Masadyahan man gid ang mga pispis kon may balay sanda nga dayunan. Ilabi na gid kon may balay pagkaunan nanda hay masinadyahun man gid magbalikbalik sa pagkaun. Bisan pa nga magastos man eh bakal ka andang pagkaun. May dyan para gid sa mga magagmay nga pispis kag may dyan man para sa mga daragkul. Manami lang turukun ang mga pispis. Sanda amo ang mga bag-o nga kaingud sa palibot. Sanda makatugro ka yuhom kag mapahanumdum kanimo nga ang Dios ang nagaatipan man gid kananda paris nga Tana magaatipan kanimo kag kanakun.
Edit1
Panahon man nga ang mga eskuwelahan wara ti klase, may pahuway gid isara ka semana. Ang rason nga tugruan ang mga bata kapahuway halin sa tagraramig kag ang mga ginikanan makaplano sa paglagaw nga masadyahan ang tanan halin sa andang paglagaw sa isara ukon semana nga paglagaw-lagaw. Ang iba man gaumpisa sa pag-sign up para sa sports. Mag-ready sa pag-cheer sa paborito nga sipal kag atleta. Masaku man gid ang tanan sa kon ano pa nga akitibidades para sa mga kabataan.

Panahon man nga ang mga bata gusto magpili kag magparehistro para sa Summer Camp. Magaumpisa run magparehistro para may manami nga lugar para sa mga bata. Kon gusto mo sa adlaw ukon overnight ukon weekend man suno sa masarangan mo hay mahal man gid magpa-summer camp.

Panahon man gid dya sa pag-umpisa pamakal ka pang-Fall kag Winter nga bayo. Ang mga bata ukon ang kon sin-o man nga handa run ibalang sa box ang mga tagraramig nga mga bayo kag islan ka bag-o nga mabakal sa tindahan nga may 50% nga buhin sa bili kang mga bayo. Pagkatapos mo pamakal ang na-save mo magamit sa pagkaun nga madara mo ang mga bata sa guwa kag masadyahan sa pagpauli masuksok ang bag-o nga mga bayo kag iletratohan sanda. Indi lamang nga may maitago ikaw nga makita sa sunod kon paano sanda nga mga bata nagbahul kon oras run masuksok ang mga bayo sa tagraramig. Isara pa, makita mo man nga dya madumduman mo ang mga ginpamakal mo sa panahon ka spring.

Sa sulod ka pira ka binulan halin sa tag-ururan kag tag-irinit dyan makaumpisa sa pagpanglimpyo, pangpananum, pang-mow kang mga hilamon, mag-atipan ka mga tanum nga mga sinarisari nga laswa sa garden kag mga bulak. Ako nagaumpisa sa garden ko pananum ka mga seeds sa adlaw gid kang akun kaadlawan, Earth Day, April 22. Nagatanum man gid ako ka isara nga pine tree para may mabulos gid sa mga mal-am nga kahoy.
Edit4
Ang mga pictures makita man ninyo nga ang bata nga si Wyatt Eco Blier ang akun kaimaw kag kabulig pirme, ang mabinuligon nga bata halin sa pag-umpisa tanom ka binhi, sa pagpatubig kag sa pagharvest ka laswa kag mga berries. Masinadyahun man gid nga masinghutan ang mga bulak nga masadya ang tagipusuon makita ang mga gin-ani halin sa mga tanom.

Salamat sa Dios sa pagpadayon pagpakamaayo bisan may kabudlay, may kalipay ukon kasadya nga may bunga ang kabudlay kag ang paghulat nga may anihon nga makabulig man gid sa bilog nga tuig hasta sa liwan nga pagpananum. Padayon lang kita sa pagsarig kag magpasalamat sa atun Dios, ang taghimo kag tag-iya kang tanan para sa kaayohan kang tanan tanan sa kalibutan. Ang pagdayaw kag kagamhanan ay sa Dios lamang.

6 thoughts on “Ang Spring

  1. nagaramig run gani ginasaylo ko ang iba nga mga laswa sa pots para isaylo sulud sa balay padayon manglaswa :) salamat sa Ginoo sa manami nga harvest kadya man nga tuig 2013.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.