Skip to content

January 6, 2013

7

Naga-Digital Detox pero hay Ma-Blog!

by Pangga Gen
Pangga Gen

Pangga Gen

Umpisa kadya, kada Lunes.

Nag-abot dyang ituk nga ma-blog kang Disyembre. Siguro bangud duro nagkaratabo: nag-launch ako kang Awesomeness Project kang Mayo (istorya ko sa sunod); karwa ako maka-agto sa America; halin Single nangin In Relationship akun status sa Facebook; pira ka bagyo, baha, kag linog ang atun nalampuwasan, kag pag-uli ko sa baryo sa Dao kang Disyembre, gin-abi-abi ako kang kasal kang ingud balay kag antes matapos ang tuig, ano nga kasubu: naglubong tamun ka darwa ka kasimaryo. Nalumos sanda sa baybay. Ang isara, hinablos ko sa pakaisa. Kinse anyos pa lang.

Very humbling, grasya man ukon kalamidad.

Nagapasalamat ako sa mga magagmay nga butang; sa mga adlaw-adlaw nga hitabo. Sa kamatuoran nga makabugtaw pa pagkatapos magturog, maka-kaun, makauli sa balay halin sa gin-agtunan. Natural calamity man ukon man-made – kapin pa bangud sa balita ka isarang tuig nga matapos run ang kalibutan – labi ko nabatyagan, kag ginabatyag, ang pagkahuyang kang tanan rugya sa lupa.

Basi Tinaga lang gid man matuod ang mabilin sa katapusan kang kalibutan. Ang atun pulos depende sa kon ano ang istorya natun, ano ang mga sugid parte kanatun – amo nga ang pagkakinahanglan sa pagdakup kang mga panghuna-huna kag baratyagon antes pa malunod dya kang mga hitabo.

taga_uma@manila ang i-tag ko kon Kinaray-a. Titulo man dya kang una ko gid nga libro, koleksyon kang mga istorya nga ginbalhag kang National Commission for Culture & the Arts kang 2005 bilang bahin ka pinakauna nga New UBOD Writers Series. Titser Gen tana kon parte sa kabuhi ko bilang manunudlo kang literatura. Pwede nga sa Filipino kon kis-a, nga galagpok kag garagiit sa Kinaray-a. Seoulmate kon parte sa (akun) paghigugma (!). Amo man dya ang titulo kang bag-o ko nga libro, koleksyon kang mga istorya nga produkto 6-ka bulan nga pag-istar sa South Korea kang 2009. Mayad lawas, magguwa kadya nga tuig. Kon parte sa iba pa nga pakipagrelasyon kag mga isyu kang panahon, Lumbay ng Dila, nga titulo man kang una ko nga nobela nga daad, baklun ninyo kag basahun.

Ang inyo suporta nagadugang pabaskug sa padayon nga pagsulat kag pagpasingkalu.

Nahambal ko nga naga-digital detox ako. Buot hambalun, gina-off ko ang iPhone, halimbawa, halin 10:00 sa gabii hasta 8:00 sa aga. Kag kon may klase ako ukon miting. Kon nagasulat, gina-off ko man ang internet connection sa laptop.

Kay smart gid man bay ang iPhone. Makawiwili kag mapuslanon gid man. Ga-aralay lang tudlo ko kag bilog nga lima kag gamurudlo ang mga mata hay ginahulid ko dya. Gabatang ako nga ga-Facebook, ga-sabat ka mga email, ga-basa ka news – duro lang bangud sa mga feature kag libre kadya nga app; gin-entrahan ko man pati Angry Birds kauna.

Amo ra nga ma-blog ako. Para mas smart gid kaysa iPhone, ukon smart gid sa pag-maximize man ka teknolohiya. Para indi lang Facebook status ang masulat. Liwan, matinguha ako mag-proseso ka mga pamensarun kag baratyagon sa pagkabuhi, sa dyang kinabuhi. Sa liwan, kag padayon, ang pagpakig-istorya.

Kabay nga kaimaw ko kamo, mga migo kag miga.

Hasta sa liwan, sa Lunes.:)

7 Comments Post a comment
 1. Ramil Martinez
  Jan 7 2013

  Gen,

  Daw new year’s resolution ba, kag andut hindi. Guilty feelings gani takun. I mean, may mas masustansya pa tana sa internet kaysa mag-usap kang good mornings kag hapi birthdays sa FB… nga bukon man gani para kanakun. Maskin panguy-ab kang my friend’s friend matiksiman ko pa.

  Kun maglagsak ang lantip sa lubot kang lechon, kag mag-usbong ang dapug kang samlagi, mapurot man gihapon ako, maskin sang-gurot. Pero nami tana dya ang putahe mo – ako makihad kang sibuyas.

  Ramil

 2. Jan 7 2013

  Happy New Year! Salamat sa mainit nga pagbisita dya sa Balay bisan man-an ko ramig run dyan. Nag-abot gid man ang ginhulat ko nga snow pay ginlikaw ako, ano. HUod, okey lang mag-deactivate sa FB. Basi gusto mo man mag-blog, bisan bugu once a week, just let me know.

  Mayad gid man nga nakauli kag nakakirit-anay liwan. Halong kag tagay sa malawid pa nga panahon kag mayad lawas.

  Hapit-hapit lang rugya, a.:)

  -Pangga

 3. Jan 7 2013

  Salamat gid, Jessica. Padayon man sulat.

 4. Mila Lachica
  Jan 6 2013

  Bevs, malipayun nga Bag-ong Tuig kanimo! Nalipay ako nga nakauli kaw, nagkitaay kamo kang imo pamilya bisan pa nga may dara nga kasubu – nagapakig-unong ako. Nakita ko man ang inyo litrato ni Sir Leo Deriada sa FB kag nami man hay nakakitaay kamo liwan.

  Namuno ko sa akun bana kang sarang semana nga daw gusto ko sarhan ang akun FB account bangud nabatyagan ko nga daw bahul run gid ang oras nga ginakaun kang virtual world nga dya. Masadya kag nami lang hay “nagtiringub kiritaay” kita bisan nagarinapta sa kalibutan kag abaw, sa pagkadasig kang mga sabat, pagbaylohanay ka mga tinaga bisan rayu. Nadura ahat ang pulos kang selyo kag nawad-an negosyo ang post office. Nangin vintage run ang pahina ka mga love letters nga akun gintipigan sa karton. Para kanakun, life is too short for Facebook – take time to smell the real flowers. Siguro kinahanglan lang ang pagtimpla kang virtual kag real worlds kag ria suno sa personal nga panglasa.

  Good luck kag kabay mangin masulhay ang imo “digital withdrawal” kag mahuman ang duro pa gid nga mga creative projects mo.

  Sa gihapon,
  Nenen

 5. Jessica montano minguez .
  Jan 6 2013

  Duro gd nga salamat pangga Gen malauman mo ang Akon padayon nga pag subaybay kag suporta sa Balalay sugidanon..ikaw ang Akon insperasyon…more power and God bless.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.