KITAAY KITA, ABYAN!

Paghans_Pagplano_Poster

Nagpakig-angot ang Balay Sugidanun sa Distrito kang Tobias Fornier (kauna Dao) nga ginapamunuan ka andang supervisor nga si Mrs. Jazmin B. Josue, kaimaw ang anang 195 nga mga maestra kag maestro sa 33 ka mga eskwelahan halin sa kinder paagto sa primarya kag elementraya, sa pagsakdag kag pagpartisipar sa kahiwatan kang pasidungog kang PADYA KINARAY-A II.

Matabo dya sa Lunes, Disyembre 24, 2012 sa Dao Social Hall. Magabukas ang adlaw sa sangka Paghanas + Pagplano sa Mother Tongue-based Multilingual Education (MTB-MLE) sa K+12 nga programa kang gobyerno nga ginpatuman kadyang Hunyo. Sa tag-irigma, ipaguwa (film showing) ang ‘Ga Sibod Dai-a!’ Sangka documentary film dya ni Ma. Christine Muyco nahanungod sa Panay Bukidnon, ang taga-tatap kang epiko nga Hinilawod. Sundan dya kang programa kang PADYA KINARAY-A. May apat ka napilian: Gil Montinola (Binalaybay + Sugidanun), Linda Arnaez-Lee (Panaysayun), Ramil P. Martinez (Panaysayun), kag Stephen Louie R. Checa (Binalaybay).

Isaka kananda ideklara nga Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Kinaray-a kag mangulintas kang Medalya ni Maniwantiwan kag makabaton kang 10,000.00. Isara man makabaton kang Sertipiko kang Pagpasidungog Randy M. Tacogdoy sa Binalaybay kag 5,000.00. Si Randy M. Tacogdoy, DPA., taga-San Jose, empleyado kang National Statistics Office (NSO) kag isara ka mga busalian sa pagsulat sa Kinaray-a kag Tagdaug sa Panaysayun 2011 nga ginsakdag ni Dr. Maragtas S.V. Amante, taga-Pandan kag administrador/professor kang Economics sa University of the Philippines-Diliman. Makabaton man kang Sertipiko, 500.00 + libro ang iba pa nga napilian.

Pormal man nga pagabatunon kang Distritko kang Tobias Fornier ang karton kang libro nga donasyon kang Cultural Affairs Office kang US Embassy-Manila.

Imbitado ang komunidad sa hapon. Ginalauman man ang pagtambong kang kilala nga mga manunulat, artist, cultural worker, manunudlo, kag abyan kang Balay Sugidanun parehas nanday Florentino ‘Nonong’ Egida nga makanta kang anang bag-o nga komposisyon (Original Kinaray-a Music ukon OKM) halin sa anang album nga ‘Laragway’ nga i-launch sa Disyembre 29 sa San Jose.

Ang Balay Sugidanun kag Padya Kinaray-a sangka personal nga inisyatibo kag community-engagement/payback + pay it forward ni Genevieve L. Asenjo, PhD. Wara dya it funding kang bisan ano nga ahensya ukon organisasyon ukon indibidwal, ilabi na kang politiko. Independiente dya nga nagakabuhi sa kolaborasyon kag suporta kang pamilya, komunidad, kag mga indibidwal parehas kang mga tagpasakup nga mga manunulat sa padayon nga handum kag tinguha sa pagpaugwad kang pulong kag kultura nga Kinaray-a paagi sa creative nga mga pamaagi kag inobasyon.

2 thoughts on “KITAAY KITA, ABYAN!

  1. Viv, ikaw gid ang bunga kang paranubliun’s dream nga mapadayon ang pag-ugwad kang kultura ntiqueno. KUDOS!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.