Childhood Sweetheart ni Jessica Montano Minguez

Litrato halin sa ‘Flying House’ Series ni Laurent-Chehere (www.lostateminor.com/category/photography)

(Katapusan ka Tatlo ka Bahin)

“Samtang nagakabuhi may pag-laum.” Amo dya ang mga tinaga nga amun kaagubay sa matag-adlaw nga tanan.

Naglipas ang mga inadlaw nga malipayon kami nga nagapuyo kaimaw kang pamilya ni Caloy. Bisan pa sa pihak kang tama ka pigado nga pagpangabuhi, bisan pagkaon kulang pero malinung ang tanan. Ginabaton ang sitwasyon kag ang paghimakas padayon. Nagkaluoy gid si Caloy kanakun, sa amo nga sitwasyon, naghimakas nga makapundar kang payag nga matawag namun nga amon kaugalingun. Malipayon namun nga gintukod ang amun payag nga nagabuligay kag rugto nahuman kag nabun-ag ang amun panganay nga nangin inspirasyon kang amun pagpalanggaanay. Si Caloy naghimakas nga magpanguma kag magpamanday para kami mabuhi nga masulhay.

Sangka adlaw, nag-abot sa akun paminsarun ang reyalisasyon nga sa tion gali kang mga pagtiraw sa akun kabuhi, amo man gali ang tion nga nagkalipat ako sa pagparapit sa atun Ginuo. Bahul ang akun pasalamat nga isara ako sa anang gintawag nga mag parapit kag magbaton kana. Ang tanan sa amun kabuhi amat-amat nga nagbag-o. Wara ti imposible sa atun Ginuo. Amun ginbaton ang sangka sakramento nga nagpapag-un kang amun pag-imaw. Ginhiwat ang simple nga kasal sa amun kaugalingon nga kagustuhanan. Simple nga handahaan, maninoy kag maninay lang ang nakamaan pero ang kalangkag nga amun nabatyagan wara ti kinalain sa engrande nga kasal.

Dugang nga kalipay ang amun naagum kang amun mabatyagan ang kasulhay sa pagpanigayon. Kapin pa kang nagligad nga 2002 nga piniliay, ikatlo ako sa mga napilian nga magdumara kang amun barangay. Dya akun ginbalusan kang tampad nga serbisyo kag kabudlay. Liwat ako nga napilian kang masunod pa gid nga mga eleksyon.

Bangud sa paghimakas ni Caloy kag abilidad sa pagpamanday, ang amun payag-payag nangin mapag-un nga balay. Ang gugma kag pagbinuligay amo ang nagpapag-on pa gid kang amun pag-asawahay. Sa oras nga tanan amun ginakahidlawan ang tagsa-tagsa. Bisan pa sa tion kang tag-urubra sa taramnan, sa oras kang kahapunanun, naga aso-aso nga kape kag tinanok nga saging ang akun ginahatud kay Caloy. Samtang tana naga-arado, nagapungko ako sa kahon sa paghulat kang anang paglabay, ginabantayan ang daw may kuryenti na nga mga panurok kag mga pagpangiray. Ang anang kakapoy ginapahidan kang matam-is ko nga mga yuhum. Ang kananam kang pagpalangga wara namun ginalipatan nga ipabatyag sa kada isara. Ilabi run gid sa tion kang paghalin kag pag-abot sa balay, ako ana ginapangita. Matam-is nga mga haruk kang pagpalanga ang ana permi ginapakita.

Ang sports sangka langkay man kang amun relasyon. Sa basketball, numero uno ako nga tagadayaw ni Caloy. Sa kada puntos nga anang maagum, matunog ko nga pag “cheer” ang nagapangibabaw. Si Caloy ang MVP kag sa billiard si Caloy ang sharp shooter kang akun kabuhi.

Para kanamun ang kapigaduhon ukon kakulangon kang kinahanglanun sa pag pangabuhi bukot upang para mangin malipayun. Kon may pagbaton kang sitwasyon kag padayon nga may paglaum, ang tanan mangin masulhay kag malipayon. Ang amun darwa ka prinsipe amun ginpabahul nga may pagkilala kag kahadluk sa Dios. Makita mo ang tunay nga pagpalangga sa kada isara. Nagakupkupanay kon magturog, naga-agbayanay kon magpanaw, masadya nga naga-estorya kang andang mga handum, kag labi sa tanan may respeto sa kada isara

Street Art/Installation sa New York City. Litrato ni Pangga Gen

Ang tanan nga dya akun ginakahidlawan, bangud sa sangka desisyon nga akun ginhuman. Pansamantala ko anay sanda nga ginbayaan, sa paglaum nga matugruan kasanagan ang edukasyon kang amun mga kabataan. Nangin sangka yaya ako sa Middle East sa bulig kang akun isara pa nga Manong nga nagaisaranhun ko nga kakampi sa akun pamilya. Sa gihapon, buta ako kang paglaum nga ang pagiging yaya sangka halintang sa pagpangita kang mayad nga obra rudya.

Milya milya ang karayuon namun sa ka dya nga mga dinag-on pero ang karayuon bukot upang kang gugma sa amun tagipusuon. Ang tanan nagapabilin nga naga iririmaw sa tagsa ka isara kanamun. Padayon nga ginahigot kang internet kag cellphone. Bahaw, igma, kag yapon nga text akon pirme mabaton, nagapabatyag nga ang pagpalangga nagapadayon. Ang mga intriga halin sa akun pamilya indi malikawan. Sara lang ang amun sabat ni Caloy: Ang amun nagligad tuman ron nga pruweba kang amun pagsarig kag paghigugma sa kada isara. Wara ti bisan sin-o nga makaguba kara.

Kun parte kay Iko, wara run gid kami ka kitaay. Pero may nabatian ako nga rugto run tana tulad sa London kaimaw kang anang pamilya. Kun ano man nga pagsayup ang nahimo ko kay Iko, akun ginapangayuan kang pasaylo kag kabay nga malipayon man tana tulad sa anang kabuhi.

Si Caloy, ang akon childhood sweetheart. Ang akon idolo, kakampi, ka-jamming, ang akon nahauna nga sabay sa kada baylehan, ang akon pinalangga, bana, kag labi sa tanan, responsable nga tatay kang akun darwa ka mga kabataan.

Sanda nga tatlo ang akun kabuhi.

KATAPUSAN

One thought on “Childhood Sweetheart ni Jessica Montano Minguez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.