“Gindapit sa Pihak-Magtimbang” ni Milagros Geremia-Lachica

Featured Image: Jared Andrew Schorr (www.losttaeminor.com)

Gindapit sa Pihak-Magtimbang
Milagros Geremia-Lachica

Ginbata ako sa Kinaray-a nga hambal ka akun mga mal-am
kag sa akun una nga pagtuon mitlang ka mga tinaga, ako gintudluan
ka sipal ka mga alima, close-open kon tawgun kag bukut sarado-bukas;
close ang pagkuum ka akun gamay nga palad nga sa urihi akun matun-an,
tanda kang tawo nga may tinago, bagit kon iban pa ang palibakun;
close man ang alima nga nagakuum kang kaugut sa inumul nga nagalupad
pero open ang paghumlad ka inumul nga sarang pa gihapon magtupa,
nagalagapak nga dapal sa pungyahun nga nakasala;

Sa akun pagbato-bato ka mga tinaga, akun nabatian ang kanta: I have two hands
the left and the right
antes ko naman-an nga ang akun tuo gali nga alima amo ang magakaput kang lapis sa pagsulat kag walis ang tawag
sa pirang-nahut nga mga bata pareho kang akun magurang nga bayi
nga nagasulat sa nawala nga alima;

Hold them up high ang pagbayaw ka akun mga alima paibabaw
kag up high man ang pagtangra sa langit sky nga may nasukbit nga bulan moon nga ginapangayuan ka tinapay: moon give me bread; ayhan tungud ang tipuron nga korte ka bulan daw paborita, ukon sinsilyo nga sarang ibakal sa tienda; sa elementarya, akun naman-an ang pagpangayo ka bread bukun sa bulan kundi naabay sa pangamuyo sa Amay nga labing gamhanan, kag ang pagpangayo bukut talagsa sa pagbilog ka bulan kundi daily bread nga karan-unun sa matag-adlaw; sa kolehiyo akun man natun-an nga ang bread bukut lang it tinapay;

Clap them softly, one two three, ang pagtukap kag pag-isip: sara darwa tatlo, isip ka pagpanghanda nga uno dos tres sa mga karpintero, sa pagdurungan hakwat kang kamalig nga ginaligaw;
uno dos tres man ang bagting paandam ka nanay sa bata nga sarawayun;
kag sa kolehiyo, uno dos tres ang mga grado nga makapasiguro
ka bread nga bastante sa masunod nga semestre;

Clean little hands are good to see, dara humlad ka akun gamay nga mga alima kag palad,tinlo wara ko mabatian pero ang higku sangka tinaga nga rugya pa gihapon sa akun pamatin-an, ginaimawan ka: dirty! indi! no! kag bad! nga ginasinggit sa wara’t pili nga pagpasunod, mga tinaga nga gintuhog kang pagsaway kag pagtudlo agud
mangin mayad, good; pero sa asawa kang pirmi nagapalingin, ang good bukut mayad;

Sa akun gamay nga mga alima, una ko gintirawan hakwatun ang kabug-at ka Kinaray-a nga gindugangan ka mabug-at pa gid nga English, tanhaga nga bisita nga wara mag-uli kundi nagpabilin sa pagsipal, pagkaun hasta sa pagturog imaw ka Kinaray-a;
sa akun paghamtung, wara run ako nagtiraw sa paghakwat pa kananda,
kundi ginadapit ko run lang sanda sa magtimbang nga alima, English kag Kinaray-a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.