“Ang Anibersaryo Ka 9/11 Indi Ko Malipatan” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

Featured Image: “Floating Skyscrapper” by Architect Alexander Krasinski (http://www.lostateminor.com)

Ang Anibersaryo Ka 9/11 Indi Ko Malipatan
Elma “Nenen” Ayson-MacKeown

9/11
Ang adlaw nga 11 bulan ka Septeyembre kang tuig 2001, ay ang wara ti katapusan na kaisipan tungod sa naaguman kag napabilin sa memorya kang bug-os nga Estados Unidos ka Amerika. Katu nga aga natindug ang hindi malipatan nga adlaw o kaagahun kang amo nga mga oras nga hindi naghulag kag nagpabilin tindug. Katu kon sa diin man kami, amun nalantaw ang makakurulbaan, makaharadluk kag paraisipan nga hindi maman-an kon ano ang pagahimoon. Tungod sa kalkulado kag ang hindi naisipan nga malisyos, mabangis nga teroristas nagbunu liwan liwan sa mga tagipusoon ka nasyon sa World Trade Center sa New York, sa Pentagon, Washington D.C. kag sa malinong nga probinsiya ka Southwest Pennsylvania.

Kaja nga tuig 2011 marka kang 10th anibersaryo kang amo nga adlaw. Kag amon madumduman. Ang madumduman kag honor ka mga marapit na tatlo ka linibo nga mga.American citizens’ kag foreign visitors napatay. Ang anibersaryo ka Septeyembre 11, isara ka hitabo nga gusto na hindi pagdumdumon pero hay hindi mahimo nga hindi man gid malipatan.

Ang Nasulat nga mga Hitabo

Imo lang mabasahan ang nasulat nga mga hitabo. Ang makurulbaan kag ang makaharanguyos nga aga kang napulo na ka tuig nga nagligad. Ang mga inoras ay suno sa central standard time (cst) Sa amon paglantaw ka Special Report ang balita, makapatimbook kang imo tagipusoon sa kahangyos kag hindi mapatihan nga hitabo ang natabo sa Amerika. Nag umpisa ang mga hitabo kang 6:58 kang kaagahon kag 9:29 kang aga nacollapsed ang amo nga Twin Towers. Sa sulod lamang ka sobra ka darwa ka inoras nga ang sobra ka kurulbaan, kag ang makalolooy nga mga sakay sa mga eroplano nga gingamit ka mga teroristas kag sa mga buildings nga nasunog kag duro nga mga tawo tatlo ka linibo ang napatay sa amo nga hitabo. Sa akon paglantaw paliwan liwan kag ilis ka mga channels amo man gihapon ang malantaw kag makahibi sa paglantaw man nga imaw ka nagasugid kang anda mga nakita kag na experyensiyahan mismo kag ang nakasalvar sa amo nga hitabo. Ang akon lamang nahimo sadto amo ang padayon nga paglantaw kag padayon sa pagpangamuyo para sa tanan! Amo nga adlaw wara man gid ako nakakaun sa bilog nga adlaw bisan nga nabatyagan ang kagutom pero na centro ang isip kag gutom ko sa mga balita. Bisan nga may kasubo sadto dara man ang kasadya namun imaw ka mga bata hay may darwa kami ka mga kuti kag ginpangaranan sa kay Bob kag Lex na amon nadara pauli sa balay halin sa amon amiga Jane Lapointe Audit..Sa amo man nga adlaw sa kahapunanon napatay ang isara namun ka konejo. 12 ka adlaw pa lang nga konejo Pepper ang ngaran. Kag amon man ginlubong lagi kag ginbutangan krus sa ana nga ginlubngan! Hindi ko gid malipatan ang amo nga adlaw 9/11.

Ang makalain-lain nga mga mabaskog nga hangin o bagyo, nagpaliwan liwan nga trahedya kag nagpabilin hindi ko mapatihan kag hindi maisipan nga akun na naagihan halin pa kang rugya ako 27 na ka tuig nga nagakabuhi sa Amerika. Pero amo ja ang pinaka worst disasters nga akon lang nalantaw sa big screen TV. Ang akon nabatyagan sadto amo ang kasakit, kalooy kaimaw ang bilog nga Nasyon.

Ang sa na schedule run, ang makaharadlok,ang sa naplano run, sa dalagan ka inoras, sa linibo ka wara nakasuspect nga mga civilians nabrutally ginpatay. Ang mga Amerikano nadugoan kag napatay, ang iba padalian, ang iba pahinayhinay kag masakit kag sobra masakit, ang tanan wara makaexpectar. Ang iba bravely nga naka escaped luwas sa nabarian kag mga napilas kag mga nasunog nga mga lawas. Kung paano naghambal, nagsinggit, o naghipos, ang pamangkutanon nga ang tanan makapamangakot sa Dios”Ngaa o Andut ?”

Wara ko Kamaan kon Ngaa

Sa malawid ko na nga tinuigan sa kalibutan, naisip ko abeh ko nakita ko na ang tanan…hasta na lang ang Septeyembre 11, 2001. Katu nga adlaw, nag bag-o ang akon pag intiendi natungod sa mga kabuhi kang katawhan.Sa mga natabo, ako na ang isara nga nagapasalamat sa mga regalo libertad kang kabuhi mismo. Ang gugma ka pamilya, kag mga amiga/amigo kag ang gahom ka espiritu na makapadayon, makapabaskog atubang ka trahedya kang kabuhi, bisan papaano pa ang sakripisyo kag gastos. Napulo ka tuig nagligad, ang mga laki kag mga baye nga nalampasan ang impiyerno nga kasakitan kang Septeyembre 11, ang nasa Twin Towers kag sa Pentagon, ukon ang mga naduraan ka mga pinalangga sakay sa mga eroplano kag sa mga buildings kag sa taramnanan kang Pennsylvania..nagakabuhi nga may madalom nga pilas sa physical, emotional kag spiritual.. sa anibersaryo, warat kadudaduhan, mabuksan liwan ang pilas kag mga hitabo nga may bag-o nga pamangkutanon sa Dios “Ngaa?” Kag kon kita honest, kag maisip ang mga hitabo sa kalibutan sa karon nga panahon, siguro kita makaisip ka parareho. Hindi ko man-an ang sabat, pero man-an ko nga ang aton Mahal nga Dios ay Makagagahum sa gihapon! Tana ang nagakapot ka tanan tanan, Tana aton Kabulig, Tana aton Arigi. Kita magkapyot/uyat sa kamatuoran. Ang Kamatuoran!

Ano Kabaskog ang Arigi?

Kang 7:30pm kang Septeyembre 11, 2001, milyones ka mga Amerikano nagtipon tipon sa mga lugar sa mga Simbahan sa pagpangamuyo. Ang Presidente naghambal sa bilog nasyon nga ang nakabati, lantaw kag nag record para mabatian malantaw liwan/later. Ang statement na nga nagpabilin sa akon kaisipan nga hasta kaja habang ako nagasulat akon madumduman “Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America.” Kang ako nagapamati sa kay Presidente George W. Bush sa amo nga makahiribion nga gabii., nadumduman ko ang Psalm 11 nasulat ni David kang ginasagap tana ni Haring Saul. “If the foundations are destroyed,
What can the righteous do?” (Psalm 11:3)

Bahul nga pamangkutanon! Ang Arigi, ang napatindog nga supporta ka kada balay nga may kapuslanan sa pagpatindug. Kada building may airigi. Bisan ano pa nga klase kang building ang arigi gub-on maguba ang building. Ang nasulat ni David hindi tungod sa building kundi ang Kabuhi! Nagahambal nga kon ang arigi kang kabuhi ay ginrangga marangga ay rangga. Amo nga ang mayad nga arigi ay mapatindog gid sa bato(Rock). Bisan ano ang matabo magatindog man sa gihapon ..ang bato lugar nga mataguan. Ang kamatuoran amo ang aton Ginoong Hesus! Magtoo kag magsalig lamang kita kana. Itugyan natun ang atun mga hulam nga kabuhi.
“God is our refuge and strength,
A very present help in trouble”. (Psalm 46:1)

No matter how insecure and chaotic our times may be! No matter if terrorists topple our buildings or kill our fellow citizens! No matter if God doesn’t fully answer our question, Why? On that solid foundation of our Sovereign God—and only there—we are secure.

Salamat gid sa inyo nga tanan sa pagbasa kag Padayon lang kita!

9 thoughts on ““Ang Anibersaryo Ka 9/11 Indi Ko Malipatan” ni Elma “Nenen” Ayson-McKeown

 1. Bebot Dulalia Celorico,

  Salamay gid sa pagbasa kag komento kaja nga istorya nong Bebot. Sa aton paglantaw sa mga balita natungod sa anibersaryo ka 9/11 jan man sa gihapon ang ginabatyag kang mga naduraan ka mga pinalngga sa kabuhi kag ang mga nakaluwas sa amo nga makurulbaan, mahanguyos, masakit, masubo kag makalooy nga hitabo.natabo sa Amerika! Ang kapatawaran amo ang dapat mangibabaw isipon para may kapahuwayan kag kalinongan! Padayon lang kita!! God Bless us all!!

  Like

 2. wow nanay gin remind mo ako sang adlaw.. nga nagalantaw ako sa cnn.. i thought its just one of those movies.. pira man ka tuig nagligad pero ginapnganina wko man sa gihapon… peace at heart na lang sa kalibutan.. duna man ra bay sa mga tawo ang wara it kaburusgan… paghidait kanimo nanay kag sa tanan nga naga dumdom kang anibersaryo kang 911… god bless its a nice story nanay..

  Like

 3. duro gd nga salamat nenen s imo padayon nga paghimo kang mga estorya nga may bahul nga mabulig s mga manugbasa labi n gd s mga taga-Antike,mapa dokumentaryo man mo matuod tuod nga mga ngkaratabo…huod masubo gd man ang natabo sadtong sept.11,2001..s pinas ako kang amo to nga nga adlaw kg manugbalik liwan rugya s saudi arabia kg nakita ko man s cnn ang pgbuol kang amo nga hitabo..apektado gd ang tanan sang amo to nga mga tiempo kg hasta kar-0n,may kulba pa ang mga tawo..indi run ra malipatan ang natabo kang 9/11 s tanan nga nakakita kg nakalantaw s tv coverage kang amo nga hitabo s kasaysayan kang america..husto kaw kay LORD GOD lang kita magasarig s anang desisyon kanaton tanan2 ja s kalibutan…liwan,duro gd nga salamat s mga ma-inspirasyon mo nga pgsulat rgya s balay sugidanon,nenen..mabuhay kaw gd kg proud ako kay isara kaw ka Antikenya maskin s america run gaestar padayon pa gd ang imo pgbulig s aton Mahal nga probinsya kang Antique paagi s mga mayad mo nga mga estorya..GOD BE WITH YOU & YOU WHOLE FAMILY ALWAYS…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.