“Unto,” Sugidanun ni Norman T.Darap

Featured Image: "Buttons That Make a Face" ni Christine Utterberg (www.lostateminor.com) Unto_Sugidanun ni Norman T.Darap ________________________ Ginbata takun sa Metro Manila pay sa Tubungan, Iloilo ako nagbahul. Natapos ko ang akun kurso nga B.S. Nursing sa Unibersidad kang San Agustin, tuig 2010 kag nangin registrado nga nars sa amo man nga tuig. Tulad, gaubra ako…

“Bangkil,” Sugidanun ni Norman T. Darap

"Nagdalagan si Binoy kag Bongbong sa bintana kag maggawa. Nakita nanda nga damül rün ang mga itum nga gal-um. Gulpi nag-idlak ang pagralatay kang mga kilat sa mga gal-um. Pagralatay nga naglab-ut padalum kag nag-igo sa kahoy sa punta iraya kang bukid. Gulpi nga nagkuba-kuba ang dughan ni Binoy sa masanag nga pag-idlak kang mga kilat. Ginkaptan na ang ana dughan samtang nagahaklü kang hangin. Nakabatyag tana kalingaw sa kada pag-igrab kang mga kilat pay indi na maintidihan kon naga nagakuba-kuba ang ana dughan. Daw gusto na dakpün ang mga kilat."