“usa ka sugilanon sa gugma,” Balak (Poem) ni Ioannes Arong

usa ka sugilanon sa gugma sulod sa tulo ka walay pagkapupos nga mga gutlo milungtad ang ilang sugilanon: gisapnay sa dahon ang hininginlang luha sa langit gihagkan sa luha ang danlog nga dagway sa dahon apan sa usa ka pagpamilok midahili ang kalibutan ug nahugnak ang tanan. ang luha mibisbis sa uhaw nga yuta. ang…