Ang Balay Kag si Pangga Gen

Balay Tarpaulin


Kruuuhay!
Mayad nga pag-abot sa Balay.

Ginpatindug ko ang Balay kang 2010. Ginbuksan sa makasaysayan nga petsa, Nobyembre 30. Nadamgo ko ang ideya kag desinyo kang Balay sa una ko nga nobela, ang Lumbay ng Dila. Duro namangkot kon tuod.

Amo nga ginhimo ko nga tuod-tuod. Online. Bangod amo dya ang akun masarangan sa kadya.

Ginakabig ko dyang espasyo bilang community-engagement sa Kinaray-a kag Antique, sa bilog nga Visayas kag Pilipinas, ilabi na sa panahon kang Mother Tongue sa K-12 nga edukasyon, sa pagsulat kag lihuk-kultural — dagyaw para sa mabinungahon nga pag-ugwad kag pagbag-o.

Espasyo man dya diin gusto ko tugruan kabuhi kag katumanan ang mga ideya kag visyon. Mga posibilidad. Sa bugu nga istorya, mga katul sa akun utok kag dughan nga kinahanglan ko kaluton para mapahamtang. Kag mapatihan lamang dya kag mas mabinungahon kon gina-obra.

Napensar ko man: Kinahanglan ko gid bala anay kang SEC Registration para mabuligan sa mga inisyatibo? Basi pwede man makabulig, parehas rugto sa amun sa baryo sa Dao, bangud pareho ko, nagapati man ikaw/kamo sa amo nga damgo, amo nga kinahanglan ibaylo sa aksyon.

Ginlunsad ko ang PADYA KINARAY-A. Nagbulig pondo si Manong/Sir Maragtas SV. Amante. Ginhiwat namun ang una nga pagtiriripon sa Casa Madrangca sa San Jose kang Disyembre 26, 2011. Nagpadayon dya hasta kang 2012 sa bulig pagpondo kang suod nga kilala kag abyan Randy M. Tacogdoy. Salamat sa bulig ninyo kag kang atun komunidad. Salamat man sa akun pamilya nga bug-os ang suporta. Nagbahul kami nga magburugto sa aktibo man nga pagpanguna kag partisipasyon kang amun mga ginikanan sa mga hirikuton sa komunidad kag simbahan.

Bukas ang Balay para sa tanan. Indi ko luyag mangin organisasyon bangud mas labi nga nangin marahalon kanakun ang estado kang pagka-independent. Ang mangin hilway sa pagpamensar kag paghimo kang sangka bagay diin sarangan ko mangin responsable kag accountable. Indi ko gusto kang “bata-bata” nga sistema. Amo nga bisan bug-os ang suporta ko sa mga bata kag bag-uhan nga manunulat, indi ko gusto nga may pagkinahanglan sanda sa pag-like kang mga post ko sa Facebook, halimbawa, para magdaug kato sa Padya Kinaray-a. :)

Ginbuksan ko bilang sangka kwarto ang Blog para makapadayon ako sulat sa tunga kang kasakuon. Nang-imbitar ako kag nagapasalamat gid sa pagdagyaw kang atun mga abyan sa guwa kag sulod kang pungsod. Inspirasyon ko rugya ang pagpalapad kang espasyo — ang pagbalik sa definisyon kang PUBLIKO, amo nga indi lang dapat mga “legitimate writer” pareho ko kundi kang bisan sin-o man nga luyag magsulat bangud may istorya nga gusto ipaambit, ilabi na sa nagaragaak nga Kinaray-a. Nga manami gid kon sa Kinaray-a.

Kadya nga tuig, ginatinguhaan natun maka-launch ka sangka proyekto halin sa dyang darwa ka Padya Kinaray-a.

Gina-posisyon ko man bilang brand ang Balay Sugidanun. Sa proseso ang pag-rehistro bilang trademark.

Wara nagakita ang site. Gintirawan ko butang ang button kang PayPal para sa donasyon pero wara man it nag-klik. Mayha man ako manukbol kaninyo. Okey lang man ria para hilway man akon pensar kag buut. Man-an ko nga kon kinahanglan gid man, may pira ka tawo nga rugyan sa pagbulig.

Bahul dun ang akun pagpasalamat sa padayon ninyo pagbisita, pagdagyaw, pagpaambit ka inyo istorya kag pagkilala sa Balay Sugidanun.

Kon nagaabot, nagahalin. May pagpanumbalay. Kis-a, kinahanglan magsara man kang kwarto para sa pagpahuway. Hasta sa liwan natun nga pagkitaay sa tag-arani, sa Paskwa, ukon sa tingadlaw para sa mangga kag melon kag lumboy kag kamunsil.

Pirme, kag tubtob sa mga inadlaw –

Pangga Gen

Parte kay Pangga Gen:

http://www.hcdconnect.org/profiles/genevieve/
https://kalatasliteraryezine.wordpress.com/2014/01/10/interview-genevieve-l-asenjo/comment-page-1/#comment-912
http://iwp.uiowa.edu/writers/genevieve-lampasa-asenjohttp://www.linkedin.com/pub/genevieve-asenjo/72/598/9a5

Pwede Kita Ka-Istoryahanay